Poznań: Senat UAM zajął się „Polityką równościową i antydyskryminacyjną”

prof. B. Kaniewska fot. UAM

Podczas posiedzenia 30 maja Senat UAM, zgodnie z zapowiedzią zaopiniował projekt „Polityki równościowej i antydyskryminacyjnej”. Ocenił go pozytywnie: za oddano 45 głosów, przeciw 3 i 2 wstrzymujące się. Teraz dokument trafi do podpisu rektora.

„Polityka równościowa i antydyskryminacyjna” UAM od kilku tygodni budzi wiele emocji. Przeciwko dokumentowi protestowała Młodzież Wszechpolska, Akademicki Klub Obywatelski im. L. Kaczyńskiego oraz Solidarność UAM. Według profesor Bogumiły Kaniewskiej, rektorki UAM, powodem kontrowersji było niezrozumienie idei dokumentu i jego treści. „Oskarżenia kierowane pod adresem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są całkowicie nieuzasadnione i zniekształcają sens projektu, którego celem jest podniesienie kultury organizacyjnej uczelni” – skomentowała wówczas rektorka.

System wartości antydyskryminacyjnych

Obecnie, po podjęciu decyzji przez Senat, prof. Kaniewska zapowiedziała, że jak najszybciej podpisze zarządzenie wprowadzające dokument na uniwersytecie.

– „Polityka równościowa i antydyskryminacyjna UAM” ma na celu uspójnienie prowadzonych już działań, określenie i rozbudowanie kompetencji jednostek i osób angażujących się w działania antydyskryminacyjne, ustalenie warunków działania rzecznika praw i wartości akademickich, słowem: zbudowanie systemu działań antydyskryminacyjnych na UAM – powiedziała. – Zarówno prace komisji ds. przeciwdziałania dyskryminacji, jak i wnioski z badań ankietowych przeprowadzanych na uczelni wykazały, że tego typu zachowania mają niestety miejsce. Nie ulega zatem wątpliwości, że implementacja tego dokumentu jest w pełni uzasadniona. Szczególnie ważne jest wprowadzenie postępowania mediacyjnego, może to zrobić zarówno komisja ds. przeciwdziałania dyskryminacji a także rzecznik praw i wolności akademickich.

Prof. Bogumiła Kaniewska podkreśliła, że przygotowywany dokument nie jest niczym nowym w społeczności UAM, stanowi jedynie określenie sposobów realizacji wcześniej zapowiadanych działań. Działania te są zapisane w strategii uczelni, w Statucie UAM, a ich celem jest podniesienie kultury organizacyjnej uczelni w imię poszanowana godności każdego człowieka, a szczególnie ludzi młodych.

Fundament kultury organizacyjnej UAM

– Bardzo się cieszę, że Senat zaakceptował „Politykę równościową i antydyskryminacyjną UAM” – skomentował prof. Robert Kmieciak, Pełnomocnik Rektora ds. równego traktowania. – Osobiście nie mam wątpliwości, że jest to ważny dokument z punktu widzenia interesów naszego uniwersytetu. Jak sądzę, będzie on jednym z fundamentów nowoczesnej, uczelnianej kultury organizacyjnej opartej na tworzeniu środowiska społecznego, edukacyjnego oraz naukowego wolnego od dyskryminacji i przemocy. Innymi słowy: kultury integracyjnej włączającej, która promuje równość, ceni różnorodność oraz dba o godność wszystkich, bez względu na światopogląd, wyznawane wartości czy poglądy polityczne.

W trakcie wewnętrznych konsultacji poprzez specjalny formularz zgłoszono około 80 uwag. Wiele wniosków i postulatów zostało uwzględnionych: rozszerzono katalog społeczności, wobec których UAM będzie promował wiedzę o różnorodności etnicznej kulturowej, religijnej i poszanowaniu praw, zniesiono możliwość anonimowego zgłaszania informacji o praktykach dyskryminacyjnych, doprecyzowano definicję molestowania związanego z umyślnym i uporczywym używaniem niewłaściwego imienia lub zaimka w odniesieniu do osoby transpłciowej lub odwoływania się do jej tożsamości płciowej. Uszczegółowiono także, że dotyczy to przypadków, gdy dane osoby transpłciowej zostały skorygowane w systemach informatycznych UAM.

„Polityka równościowa i antydyskryminacyjna” zacznie obowiązywać od 1 października 2022 roku.

Podziel się: