Poznań: UAM odpowiada na zarzuty Młodzieży Wszechpolskiej

UAM fot. UAM

„Oskarżenia kierowane pod adresem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są całkowicie nieuzasadnione i zniekształcają sens projektu” – czytamy w odpowiedzi prof. Bogumiły Kaniewskiej, rektor UAM, na oskarżenia Młodzieży Wszechpolskiej.

Przypomnijmy: działacze Młodzieży Wszechpolskiej zorganizowali konferencję prasową przed rektoratem uczelni, zarzucając, że dokument „Polityka równościowa i antydyskryminacyjna”, który został przygotowany przez prof. Bogumiłę Kaniewską, rektor UAM zawiera „chore i absurdalne” pomysły. Chodziło im o zapisy dotyczące molestowania – w artykule czwartym, punkcie trzecim tej uchwały jest zapis, zgodnie z którym przykładem molestowania lub molestowania seksualnego mogą być umyślne używania niewłaściwego imienia lub zaimka w odniesieniu do osoby transpłciowej lub odwoływanie się do jej tożsamości płciowej.

Uczelnia odpowiedziała na zarzuty.
„Oskarżenia kierowane pod adresem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są całkowicie nieuzasadnione i zniekształcają sens projektu, którego celem jest podniesienie kultury organizacyjnej uczelni” – tak rektorka UAM prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska komentuje pojawiające się negatywne głosy skrajnych środowisk prawicowych dotyczące dokumentu, który przekazany został do konsultacji społeczności UAM. – „Komentarze, które próbują sprowadzić zapisy dokumentu „Polityka równościowa i antydyskryminacyjna UAM” wyłącznie do kwestii związanych z problemami płci czy orientacji seksualnej, mijają się z duchem tego dokumentu. Przeciwdziałanie dyskryminacji dotyczy wielu zjawisk, takich jak: prześladowanie z powodu wyznania, rasy, narodowości, wieku, stanu zdrowia, wyglądu etc. Określają to polskie i europejskie zapisy prawne. Celem powstającego dokumentu jest podniesienie kultury organizacyjnej uczelni w imię poszanowana godności każdego człowieka, każdego członka społeczności akademickiej bez względu na jego poglądy, przekonania, wyznanie, płeć, orientację seksualną, pochodzenie, wiek, stan zdrowia”.

Rektorka w swojej odpowiedzi podkreśliła, że zasady polityki równościowej i antydyskryminacyjnej nie tylko nie są niczym nowym ani na UAM, ani na innych uczelniach, ale też sam dokument jest zgodny z zaleceniami Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka.

„W październiku ubiegłego roku minister zwrócił się do rektorów wszystkich uczelni z pismem, w którym apelował o wdrożenie systemu prewencji i dobrych praktyk” – informuje rektorka. – „Wszyscy przedstawiciele środowiska, studenci, doktoranci, nauczyciele akademiccy oraz inni pracownicy uczelni w pełni zasługują na należny szacunek, poszanowanie osobistych praw, swobodę wyrażania własnych przekonań, wiary i systemu wartości, a także na właściwy sposób traktowania licujący z najwyższymi standardami etycznymi” – czytamy w tym liście. Minister dodał też, że gwarantem powyższego są przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478), a w szczególności brzmienie art. 11 ust. 1 pkt 7, zgodnie z którym do podstawowych zadań uczelni należy poszanowanie praw człowieka oraz przepisy art. 30 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, określające zasadę nienaruszalności i poszanowania godności człowieka i definiujące jej znaczenie jako źródła wolności i praw człowieka i obywatela, a której poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych. Obowiązek czynienia zadość konstytucyjnym zasadom równości oznacza zapewnienie równego traktowania wszystkich członków wspólnoty akademickiej oraz zapewnienie ochrony przed występowaniem negatywnych zjawisk przejawiających się m.in. poprzez mobbing, protekcjonizm przy zatrudnianiu, nepotyzm i dyskryminację ze względu na płeć, rasę, status społeczny – pisał w liście minister Czarnek”.

Dalej w odpowiedzi rektor Kaniewskiej czytamy, że: „Powstanie dokumentu „Polityka równościowa i antydyskryminacyjna UAM” stanowi więc zamknięcie pewnego etapu i nakreślenie sposobu realizacji wcześniej zapowiadanych działań. Przypominamy, że od 2017 roku w strukturze UAM funkcjonuje pełnomocnik rektora ds. równego traktowania. Zapadła też decyzja o powołaniu rzecznika praw i wolności akademickich, którego zadaniem ma być m.in. inicjowanie postępowań w sprawach dotyczących nierównego traktowania, mobbingu i dyskryminacji, prowadzenie monitoringu i ewaluacji działań antydyskryminacyjnych oraz promowanie wśród pracowników Uczelni i innych członków społeczności akademickiej pożądanych, zgodnych z zasadami współżycia społecznego, postaw i zachowań. Intencje dokumentu są zatem oczywiste dla wszystkich, którzy ze zrozumieniem go przeczytają. Nie zamierzam publicznie dyskutować nad zdaniami wyciąganymi z kontekstu, których sens dodatkowo zostaje wypaczony”.

Po trwających teraz konsultacjach zasady będą przedmiotem dyskusji podczas Senatu UAM pod koniec maja. Pani Rektor dziękuje wszystkim członkom społeczności akademickiej, którzy w tej chwili poprzez odpowiedni formularz zgłaszają wnioski i uwagi do tego dokumentu.

Podziel się:

Ostatnio dodane: