Stobnica: Prokuratura odwołała się od decyzji wojewody dotyczącej budowy słynnego zamku

Prokurator Okręgowy złożył to odwołanie z powodu licznych i rażących naruszeń prawa, a także błędnej interpretacji przepisów. W związku z tym chce uchylenia decyzji wojewody i stwierdzenia nieważności decyzji starosty obornickiego.

W odwołaniu prokuratury czytamy: „Formułując zarzuty odwoławcze Prokurator Okręgowy w Poznaniu wskazał, że Wojewoda Wielkopolski nieprawidłowo przyjął, iż odmowa stwierdzenia nieważności decyzji wynika z upływu czasu od jej wydania i błędnie uznał, iż nie stwierdza się nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę, jeżeli od jej doręczenia lub ogłoszenia minęło 5 lat, podczas gdy z przepisu intertempolarnego ustawy z dnia 13 lutego 2020 roku o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw wynika, że taka regulacja ma jedynie zastosowanie do spraw wszczętych po 19 września 2020 roku.

Dlatego też wykreowany ustawą z dnia 13 lutego 2020 roku stan prawny został nieprawidłowo zinterpretowany i zastosowany przez organ orzekający w sprawie o stwierdzenie nieważności decyzji wydanej już w dniu 20 maja 2015 roku. Nadto odmowa stwierdzenia nieważności decyzji Starosty Obornickiego ze względu na znaczny upływ czasu, narusza przepisy postępowania administracyjnego, które to nie przewidują – w odniesieniu do decyzji wydanych z rażącym naruszeniem prawa – zaistnienia takiej przesłanki.

Prokurator Okręgowy w Poznaniu nie zgadza się także uznaniem przez Wojewodę Wielkopolskiego, że odmowa stwierdzenia nieważności decyzji podyktowana jest zasadą trwałości ostatecznych decyzji administracyjnych oraz zasadą zaufania obywatela do państwa i pewności prawa. Przeczą temu liczne i oczywiste, rażące naruszenia prawa – m.in. sporządzenie projektów mostów przez osobę nie posiadającą do tego uprawnień i jego zaprojektowanie niezgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, prowadzące jednocześnie do wysnucia wniosku, że decyzja Starosty Obornickiego nie może być zaakceptowana jako rozstrzygnięcie wydane przez organy praworządnego państwa, a tym samym ostać się w porządku prawnym.

Zdaniem Prokuratora Okręgowego w Poznaniu przyznanie prymatu zasadzie trwałości decyzji administracyjnych – mimo stwierdzenia rażącego naruszenia prawa – przy braku negatywnych ustawowych negatywnych przesłanek dla odmowy stwierdzenia nieważności, stanowi naruszenie zasady praworządności oraz zasady zaufania do władzy publicznej, nakazującej organom administracji publicznej działanie na podstawie przepisów prawa i stanie na straży praworządności.

Dlatego zdaniem Prokuratora Okręgowego w Poznaniu decyzja Starosty Obornickiego jako rażąco naruszająca prawo winna być wyeliminowana z obrotu prawnego.

Prokuratura Okręgowa w Poznaniu nadal prowadzi śledztwo dotyczące realizacji nielegalnej inwestycji polegającej na prowadzeniu budowy obiektu mieszkalnego i gospodarczego (tzw. „zamku”) na obszarze chronionym Natura 2000 Puszcza Notecka. Szerzej o tym postępowaniu w komunikacie z dnia 16 lipca 2020 roku: „Działania prokuratury w spraw nielegalnej inwestycji na obszarze Natura 2000 Puszcza Notecka”.

Przypomnijmy, że wojewoda Łukasz Mikołajczyk wydał decyzję dotyczącą zamku w Stobnicy pod koniec listopada, uznając, że pozwolenie na budowę zostało przez starostę wydane z naruszeniem prawa – ale go nie unieważnił.

A kilka dni później minister spraw wewnętrznych Mariusz Kamiński złożył wniosek o odwołanie wojewody, ponieważ, jak napisał we wniosku, utracił do niego zaufanie właśnie z powodu tej decyzji. Nie wiadomo jeszcze, jaką decyzję podejmie premier – ale z petycją o to, by Łukasz Mikołajczyk pozostał na swoim stanowisku, zwrócili się do premiera starostowie z całej Wielkopolski.

 

Podziel się:

Ostatnio dodane: