Ministerstwo o badaniu w ujęciu wody: „nie stanowi przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko”

Franciszek Sterczewski, ujęcie wody pitnej w Krajkowie, fot. FB F. Sterczewski
Takiej odpowiedzi udzieliło posłowi Adamowi Szłapce Ministerstwo Klimatu i Środowiska w odpowiedzi na jego pytanie w sprawie wystąpienia zagrożenia dla bezpieczeństwa dostaw wody dla aglomeracji poznańskiej, jakie mogą powodować takie badania.

Przypomnijmy, że chodzi tu o badania falami sejsmicznymi, które były prowadzone na terenie ujęcia wody pitnej Mosina-Krajkowo, a ich celem było poszukiwanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Poszukiwania zaniepokoiły tak Aquanet, który nie został o nich powiadomiony, jak i władze miasta oraz regionu. W sprawie interweniowali też parlamentarzyści, między innymi poseł Adam Szłapka. To ujęcie wody jest bowiem jedynym w promieniu około stu kilometrów, które jest w stanie zapewnić dostawy wody dla tak dużego ośrodka jak aglomeracja poznańska.

Zdaniem Aquanetu już same badania niosą zagrożenie dla ujęcia wody. Zdaniem Ministerstwa Klimatu i Środowiska – nic podobnego. W odpowiedzi dla posła Szłapki Piotr Dziadzio, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, najpierw obszernie wyjaśnił, na podstawie jakich ustaw jest udzielana koncesja na prowadzenie takich badań. Okazuje się, że zgodę na nie, poza odpowiednim ministerstwem, musi także wyrazić wójt, burmistrz czy też prezydent miasta, na terenie którego badania maja być prowadzone. Wszystko więc wskazuje na to, że burmistrz Mosiny taka zgodę wyraził i badania odbyły się zgodnie z prawem.

Ministerstwo zapewnia też, że na pewno nie były szkodliwe dla środowiska, bowiem „dodatkowo przed uzyskaniem decyzji zatwierdzającej plan ruchu dla wykonywania robót geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż węglowodorów, zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839), tj. wykonywania otworów wiertniczych o głębokości większej niż 1000 m w strefach ochronnych ujęć wody lub na obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych lub na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 i 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2021 r. poz. 1098 ze zm.), lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy, lub w odniesieniu do złóż gazu łupkowego, lub wykonywania otworów wiertniczych o głębokości większej niż 5000 m w przypadku stref, obszarów lub złóż kopalin, innych niż ww”.

Jak podkreśla wiceminister Dziadzio, nawet w przypadku przedsięwzięć innych niż mogące znacząco oddziaływać na środowisko, organ prowadzący prace w przypadku prowadzenia prac na terenach objętych programem Natura 2000 i tak musi rozważyć, czy badania nie będą znacząco oddziaływać na środowisko i przedłożyć taka ocenę właściwemu miejscowo regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska.

Badania sejsmiczne 3D Pecna-Brodnica, w obszarze gmin Brodnica, Czempiń, Mosina, Kórnik, Puszczykowo oraz Śrem w województwie Wielkopolskim – a więc i te w ujęciu wody pitnej Mosina – Krajkowo, były prowadzone zgodnie z prawem i na podstawie wymaganych aktów prawnych, jak przekonuje ministerstwo.

„Warunki środowiskowe wykonywania badań geofizycznych – sejmiki 3D Pecna-Brodnica określone
zostały w:
1) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Poznaniu w dniu 16 września 2014 r. (znak: WOO- 11.4210.5.2014.MB.11), określającej
środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia,
2) postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 8 października 2020 r. (znak:WPN-I.43.62.2020.PK),
3) postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia
12 października 2020 r. (znak: WPN-I.43.61.2020.KŁ)” – czytamy w odpowiedzi ministerstwa.

Ministerstwo wyjaśnia też, że w świetle obowiązujących przepisów ani Aquanet, ani dyrektor RZGW ani wojewoda nie posiadają statusu stron postępowania koncesyjnego, ponieważ obowiązujące przepisy ustawy – Prawo geologiczne i górnicze nie przewidują obowiązku zasięgania ich stanowiska przed udzieleniem koncesji.

Minister Klimatu i Środowiska udzielając koncesji bierze pod uwagę możliwe zagrożenia środowiska, ale tu takich zagrożeń, jak czytamy, nie stwierdzono: „sejmiki 3D nie stanowi przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w związku z czym jego realizacja nie narusza zakazów określonych w Rozporządzeniu Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody w rejonie Mosina-Krajkowo dla zaopatrzenia Poznańskiego Systemu Wodociągowego”.

Jednak ministerstwo obiecuje wnikliwie rozpatrzyć wniosek Aquanetu, który chce trwałego wyłączenia z zakresu koncesji obszaru ochrony ujęcia wody Mosina-Krajkowo. W związku z tym wezwało przedsiębiorcę do przedstawienia wyjaśnień dotyczących realizacji badań. „Aktualnie organ koncesyjny oczekuje na wyjaśnienia spółki” – informuje ministerstwo – „a niezwłocznie po ich uzyskaniu dokona dogłębnej analizy sprawy oraz podejmie decyzję, co do dalszych kroków w sprawie koncesji nr 32/96/p Kórnik-Śrem, nr 27/2001/Ł Kościan-Śrem oraz 29/2001/Ł Śrem-Jarocin”.

 

Podziel się:

Ostatnio dodane: