Poznań: Poseł Szłapka interweniuje w sprawie ujęcia wody pitnej w Krajkowie

tablice ujęcia wody fot. Aquanet
Przewodniczący Nowoczesnej wystosował interpelację do Ministra Klimatu i Środowiska w tej sprawie, zwrócił się także o wyjaśnienia do Komendanta Miejskiej Policji w Poznaniu oraz do Prezesa Zarządu spółki Geofizyka Toruń.

Przypomnijmy: chodzi o poszukiwania ropy i gazu na terenie ujęcia wody pitnej w Krajkowie pod Mosiną, które ma zlecenie PGNiG ma przeprowadzić firma Geofizyka Toruń. Przeciwko badaniom protestuje Aquanet i hydrogeolodzy: ich zdaniem już same badania mogą zaszkodzić warstwom wodonośnym i zmniejszyć ich wydajność. A ujęcie wody w Krajkowie zapewnia ponad 70 proc. wody dla aglomeracji poznańskiej – czyli dla ponad miliona osób.

Aquanet, który został postawiony przed faktem dokonanym – Geofizyka Toruń po prostu powiadomiła spółkę o badaniach – wysłał pismo do ministra klimatu i środowiska z apelem o zaprzestanie badań, zwrócił się także o wsparcie sprawy do poznańskich parlamentarzystów. Starania Aquanetu wsparli już senator Jadwiga Rotnicka, z zawodu hydrogeolog, a także prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak i wojewoda Michał Zieliński. Teraz dołączył do nich poseł Adam Szłapka.

Przewodniczący Nowoczesnej zwrócił się do Geofizyki Toruń o wyjaśnienie sprawy nielegalnego zamontowania geofonów na terenie ujęcia wody pitnej oraz ich tajemniczego zniknięcia po pierwszych materiałach medialnych. Napisał także do Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu pytając, na jakim etapie jest postepowanie w sprawie zgłoszonego przez Aquanet nielegalnego wtargnięcia na teren strefy zamkniętej ujęcia wody pitnej oraz bezprawnego rozmieszczenia urządzeń służących do rejestrowania drgań sejsmicznych, a także nielegalnego wchodzenia na posesje mieszkańców okolic ujęcia wody pitnej.

Natomiast do Ministra Klimatu i Środowiska Michała Kurtyki poseł zwrócił się z apelem o wyłączenie terenów ujęcia wody pitnej z obszaru badań.
„Prace poszukiwawczo-wydobywcze na terenie, gdzie zlokalizowane są systemy wodociągowe oraz wchodzące w ich skład powiązane ze sobą funkcjonalnie obiekty (w tym obiekty budowlane, urządzenia, instalacje dla realizacji kluczowej dla bezpieczeństwa obywateli usługi zaopatrzenia w wodę) budzą poważne obawy i możliwe zagrożenia” – napisał poseł w interpelacji. – „AQUANET zwraca uwagę na szeroki zakres badań, skutkujący nagromadzeniem dużej liczby urządzeń wzbudzających fale sejsmiczne na obszarze ujęcia Mosina-Krajkowo. W skierowanym do parlamentarzystów piśmie spółka wyjaśnia, że:
„Może to doprowadzić do zmiany parametrów geotechnicznych gruntów, zagęszczania gruntów i ograniczenia przepuszczalności strefy aeracji warstw wodonośnych, prowadzących do utraty stateczności budowli, awarii infrastruktury technicznej. To zaś skutkować może ograniczeniem zdolności do odnawiania zasobów wód podziemnych, zmniejszeniem wydajności ujęcia, negatywną zmianą parametrów fizyczno-chemicznych ujmowanych wód, a w skrajnym przypadku awarią odcinającą dostawy wody do odbiorców.”

Poseł podkreśla, że bezpieczeństwo dostaw wody pitnej jest nadrzędnym celem publicznym w stosunku do wydobycia ropy naftowej czy gazu ziemnego – co powinno być oczywiste. Dziwi go też, że Aquanet, jako podmiot odpowiedzialny za gospodarkę wodną w aglomeracji poznańskiej, został pominięty przy podejmowaniu decyzji na udzielnie koncesji – a postawiono go przed faktem dokonanym, po prostu informując o rozpoczęciu badań.

„Mając powyższe na uwadze” – napisał poseł – „proszę o odpowiedź na następujące pytania:
1. Czy Ministerstwo udzielając koncesji przeprowadziło konsultacje społeczne z podmiotami działającymi lokalnie? Jeżeli tak, to z jakimi? Jakie były wyniki tych konsultacji?
2. Dlaczego AQUANET, jako właściciel ujęcia na rzecz i koszt którego ustanowiona została strefa ochrony bezpośredniej i pośredniej ujęcia wody (art 133 ust 1 pkt 1 i art 134 ust 1 ustawy Prawo wodne – Dz.U.2021.624 t.j. z późn zm.) nie został ujęty jako strona w postępowaniu o udzielenie koncesji na poszukiwania i wydobycie złóż węglowodorów? Dlaczego w postępowaniu nie uwzględniono organów ustanawiających tą strefę – Dyrektora RZGW w Poznaniu ani Wojewody (art 135 ustawy prawo wodne) ani żadnych innych organów odpowiedzialnych za gospodarkę wodną?
3. Czy wydając decyzję o koncesji brano pod uwagę, że poszukiwanie i wydobycie złóż może doprowadzić do ograniczeń w dostępie do wody dla mieszkańców? Na jakim poziomie został oszacowany poziom wystąpienia tego ryzyka? Dlaczego koncesje na poszukiwanie i wydobycie złóż węglowodorów wydawane są na terenach ujęć wody o strategicznym znaczeniu dla zaopatrzenia w wodę aglomeracji poznańskiej?
4. Jak w dokumentach o udzielenie koncesji określonych został wpływ planowanej działalności na wody podziemne, w tym na ujęcia wody i Główne Zbiorniki Wód Podziemnych nr 144 i 150 a także na rzekę Wartę? Jakie alternatywne źródło wody dla zaopatrzenia w wodę dla blisko milionowej aglomeracji wskazano?
5. Czy Ministerstwo brało pod uwagę możliwość wystąpienia roszczeń odszkodowawczych od samorządów lub/i mieszkańców w związku z pogorszeniem jakości życia na ternie objętym koncesją?
6. Czy Ministerstwo rozważa wyłączenie z zakresu koncesji obszaru objętego strefą ochrony bezpośredniej i pośredniej głównego ujęcia wody dla Aglomeracji Poznańskiej?
7. Czy w przypadku wykrycia złóż ropy i razu i na terenie ujęcia wody Mosina – Krajkowo organ udzielający koncesję dopuściłby do wydobycia tych surowców na terenie największego ujęcia wody dla mieszkańców aglomeracji poznańskiej?”.

Podziel się:

Ostatnio dodane: