Poznań: Koalicja ZaZieleń protestuje przeciwko wycince drzew w Forcie VIIa. W ministerstwie

Wycinka 116 drzew, w lutym 2020 fot. Koalicja ZaZieleń
Koalicja wysłała do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wnioski o uchylenie dwóch decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków dotyczących wycinek 167 drzew na terenie Fortu VIIa.

Skąd wycinka drzew w forcie? Chodzi o głośną już inwestycję budowy tam osiedla przez Constructę Plus, która jest właścicielem obiektu. Fort jest zabytkiem, dodatkowo miejscem bytowania nietoperzy i obszarem objętym ochrona Natura 2000, więc na jego zabudowę nie zgadzają się poznańscy ekolodzy.

MKZ w styczniu wydał zgodę na usunięcie 80 drzew z terenu fortu i od tej właśnie decyzji Koalicja ZaZieleń Poznań odwołuje się do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i wnosi o jej uchylenie.

“Decyzja została wydana dla drzew rosnących na obszarze, który od sierpnia 2020 roku objęty jest postępowaniem administracyjnym w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, przebudowie i rozbudowie Fortu VIIa oraz udostępnieniu terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną” – czytamy w odwołaniu Koalicji ZaZieleń. – “Postępowanie o wydanie decyzji środowiskowej jest w toku, a decyzja ta nie została jeszcze wydana.

Zgodnie więc z art. 83b ust. 1 pkt 10 Ustawy o Ochronie Przyrody, decyzja zezwalająca na usunięcie drzew powinna być wstrzymana do momentu zakończenia powyższego postępowania i wydana dopiero po uwzględnieniu zapisów decyzji środowiskowej.

Dodatkowo – przedmiotowe drzewa rosną albo na obszarze Natura 2000 „Fortyfikacje w Poznaniu”, albo tuż przy tym obszarze. Dla powyższego obszaru wydane zostało Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z maja 2018 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych.
Jako potencjalne zagrożenie dla zachowania właściwego stanu ochrony nocka dużego oraz mopka i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 wymienia m.in. wycinkę zadrzewień stanowiących żerowiska lub trasy przelotów. W związku z powyższym wszelkie wnioski o usunięcie drzew na, lub przy tym obszarze powinny być zawsze dokładnie analizowane i ograniczane do niezbędnego minimum.

Wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew na Forcie VIIa bez uwzględnienia zapisów decyzji środowiskowej w naszej opinii jest nieuprawnione.

Z określonych do usunięcia 80 drzew, w załączniku do decyzji jako „zagrażające budowli fortecznej” wymieniono tylko 5 drzew, jako „zagrażające ciąg komunikacyjny” 30 drzew, jako „usychające, zagrażające” lub „usychające, pochylone, zagrażające” 41 drzew, jako „suche” wymieniono 4 drzewa. W decyzji nie sprecyzowano w jaki sposób zagrażają drzewa, dla których podaną przyczyną usunięcia jest: „zagrażające ciąg komunikacyjny”.

Przypominamy także, że teren Fortu VIIa jest obecnie terenem zamkniętym, ewentualne otwarte dla mieszkańców ciągi komunikacyjne miałyby się zapewne pojawić dopiero po realizacji przedsięwzięcia, dla którego prowadzone jest wspomniane wcześniej postępowanie o wydanie decyzji środowiskowej.

Podobnie nie jest jasne w jaki sposób zweryfikowano drzewa „usychające, zagrażające” lub „usychające, pochylone, zagrażające”. Oględziny zostały przeprowadzone w listopadzie i grudniu 2019 r. a więc w okresie bezlistnym. W takim okresie właściwa ocena jest wątpliwa.

Wreszcie należy podkreślić, że od oględzin do wydania przedmiotowej decyzji zezwalającej na usunięcie drzew upłynął ponad rok. W naszej opinii powinny być przeprowadzone ponowne oględziny, które pozwoliłyby zweryfikować w okresie pełnej wegetacji ustalenia sprzed ponad roku, w szczególności niejasne zapisy o „usychających” drzewach”.

Koalicja ZaZieleń wystosowała podobny wniosek w związku z drugą, analogiczną decyzją dopuszczającą wycinkę 87 drzew.

Podziel się: