Rafał Trzaskowski fot. FB

Zieloni oficjalnie poparli kandydaturę Rafała Trzaskowskiego na prezydenta

18 głosów za, 0 głosów przeciw i dwa wstrzymujące się – taki wynik głosowania w Radzie Krajowej Partii Zielonych zdecydował o poparciu przez partię kandydatury Rafała Trzaskowskiego na prezydenta.
Reklama - dalsza część artykułu znajduje się poniżej

W komunikacie Rady Krajowej partii Zieloni czytamy: “Partia Zieloni udziela poparcia Rafałowi Trzaskowskiemu jako kandydatowi na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach prezydenckich zarządzonych w 2020 roku.

Zmiana w Pałacu Prezydenckim jest koniecznym warunkiem prowadzenia przez Polskę odpowiedzialnej polityki klimatycznej, społecznej oraz odnowy demokracji w Polsce i odzyskania przez Polskę pozycji szanowanego partnera na arenie europejskiej i międzynarodowej. Stoimy w obliczu katastrofy klimatycznej, której powstrzymanie wymaga ambicji, odwagi i współpracy ponad podziałami.

Rafał Trzaskowski podziela nasz postulat, iż zażegnanie kryzysu klimatycznego i zapewnienie społeczeństwu bezpieczeństwa przez osiągnięcie neutralności klimatycznej, są jednym z głównych wyzwań dla głowy państwa. Uznaje wprowadzenie Zielonego Ładu dla Polski oraz dążenie do osiągnięcia neutralności klimatycznej w latach 2040-2050. Rozwój energii ze źródeł odnawialnych i odejście od paliw kopalnych to szansa na rozwój cywilizacyjny Polski. Dlatego przyjęcie Zielonego Ładu dla Polski 2050 oraz powołanie Rady ds. Klimatu i Transformacji Energetycznej, działającej pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej i bezpośrednim przewodnictwem Sekretarza Stanu (Ministra w Kancelarii Prezydenta) ds. Ochrony Środowiska, Klimatu i Transformacji Energetycznej, będzie priorytetem kampanii i prezydentury.

Z Rafałem Trzaskowskim łączą nas fundamentalne wartości proeuropejskie i demokratyczne, tj. praworządność, prawa człowieka, wolność i solidarność, a także potrzeba ochrony środowiska naturalnego i rozszerzenia pakietu praw zwierząt. Kandydat na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej deklaruje gotowość do promowania ekologicznych tematów podczas kampanii wraz z Partią Zieloni, oraz działania na rzecz realizacji, a co najmniej podpisania przyjętych wcześniej przez Sejm i Senat w formie ustaw, następujących postulatów:

TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA

1. Przyjęcia Zielonego Ładu dla Polski 2050 oraz powołania Rady ds. Klimatu i Transformacji Energetycznej, działającej pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej i bezpośrednim przewodnictwem Sekretarza Stanu (Ministra w Kancelarii Prezydenta) ds. Ochrony Środowiska, Klimatu i Transformacji Energetycznej;

2. Odejścia od węgla najpóźniej do roku 2040, a do roku 2030 – w ogrzewaniu domów;

3. Zwiększenia inwestycji na wymianę starych pieców na ekologiczne źródła ciepła oraz większe wsparcie termomodernizacji budynków, uproszczenia procedur w tej kwestii i zwiększenia wsparcia dla osób ubogich energetycznie;

4. Zaostrzenia systemu kontroli nad emisjami przemysłowymi;

OCHRONA PRZYRODY

5. Powiększenia obecnych i utworzenia nowych Parków Narodowych;

6. Uchwalenia nowej ustawy o lasach, która zachowa obecną formę własności i pozwoli na lepszą ochronę bioróżnorodności oraz podda gospodarkę leśną kontroli społecznej;

7. Wzmocnienia ustawy o ochronie przyrody dla zwiększenia kontroli nad wycinkami drzew;

8. Zatrzymania przekopu Mierzei Wiślanej, jako projektu rujnującego środowisko, a także wetowania innych projektów szkodliwie ingerujących w środowisko naturalne;

9. Pilnego stworzenia Programu Walki z Suszą opartego na małej retencji i renaturyzacji rzek;

OCHRONA ZWIERZĄT

10. Powołania przy Prezydencie RP instytucji Rzecznika Praw Zwierząt, do czasu uchwalenia odpowiedniej ustawy przez Sejm RP;

11. Wprowadzenia zakazu hodowli na futra, chowu klatkowego, uboju rytualnego i wykorzystywania zwierząt w cyrkach;

12. Nadania koniom statusu zwierząt towarzyszących, wprowadzenia moratorium na polowania na ptaki;

13. Nowelizacji ustawy do walki z ASF, tzw. “Lex Ardanowski”;

PAŃSTWO I GOSPODARKA

14. Wprowadzenia podwyżek dla pracownic i pracowników usług publicznych oraz powiązania wysokości ich świadczeń z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce;

15. Ambitnego wprowadzenia polityki Europejskiego Zielonego Ładu w rolnictwie, w myśl uporządkowania całego łańcucha żywności “od pola do stołu”, w szczególności: rozwoju zrównoważonego i ekologicznego rolnictwa, wyeliminowania szkodliwych dla zdrowia praktyk rolniczych, odchodzenia od niebezpiecznych pestycydów, a także zapewnienia zdrowej, lokalnej żywności dla szkół, szpitali i domów opieki. Zdrowa żywność wysokiej jakości powinna być prawem, a nie przywilejem;

16. Legalizacji produkcji marihuany medycznej w Polsce;

17. Wsparcia rozwoju transportu kolejowego na terenie całego kraju, w szczególności na terenach, do których kolej dziś nie dojeżdża;

PRAWA CZŁOWIEKA

18. Wprowadzenia związków partnerskich dla wszystkich zawieranych w urzędzie stanu cywilnego;

19. Wetowania ustaw dążących do zaostrzenia obecnej ustawy antyaborcyjnej i wspierania działań na rzecz zapewnienia dostępu do zabiegu usuwania ciąży w obecnie określonych przez ustawę przypadkach oraz przywrócenia dostępu do antykoncepcji awaryjnej bez recepty. Wdrożenia przepisów konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej;

20. Wprowadzenia do szkół edukacji klimatycznej.

21. Transparentności finansowania kościołów i związków wyznaniowych.

Rada Krajowa zachowuje prawo do odwołania udzielonego poparcia w przypadku rażącego naruszenia postanowień programowych zapisanych w powyższej uchwale, czynu lub deklaracji całkowicie sprzecznej z zielonymi wartościami i programem.

Zarząd Krajowy wykonuje uchwałę poprzez reprezentowanie Partii Zieloni w kontaktach oraz współdziałanie z kandydatem na urząd Prezydenta oraz jego sztabem wyborczym.

Rada Krajowa Partii Zieloni pozostawia dowolność decyzji członkom i członkiniom Partii Zieloni w kwestii uczestnictwa w lokalnych wydarzeniach wyborczych.

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.”

Partia Zieloni, el

Dodaj komentarz

avatar