Poznań: Zmieniamy miasto? Ruszają konsultacje społeczne nowego studium

Stare Miasto Poznań fot. Sławek Wąchała
Trwają pracę nad nowym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania. A w środę, 24 czerwca, rozpocznie się I etap konsultacji społecznych.

Konsultacje rozpoczną się od spotkania z przedstawicielami rad osiedli w formie wideokonferencji. Równolegle na miejskim YouTubie prowadzona będzie także otwarta transmisja oraz dyskusja, w której udział będzie mógł wziąć każdy zainteresowany.

Urbaniści z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej opowiedzą o przyczynach rozpoczęcia prac nad dokumentem, wstępnych założeniach projektowych oraz roli rad osiedli i mieszkańców w procedurze zmiany Studium.

Konferencja będzie transmitowana na kanale YouTube Miasta Poznania, a także na stronie miasta, gdzie każdy będzie mógł śledzić jej przebieg na żywo. Dodatkowo w komentarzach na YT odbędzie się publiczna dyskusja. Wszyscy zainteresowani będą mogli tam wyrazić swoją opinię na temat aktualizacji Studium. Konsultacje rozpoczną się w środę, 24 czerwca o godz. 17.00.

– Głos mieszkańców i rad osiedli jest dla nas niezwykle cennym źródłem wiedzy i punktem odniesienia do dalszych prac – mówi Jeremi Pudliszak z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. – Sami poznaniacy wiedzą, co można poprawić lub zmienić w przestrzeni miasta, dlatego zapraszamy do udziału w otwartej dyskusji każdego, kto chce wypowiedzieć się w sprawie aktualizacji Studium. Razem możemy stworzyć lepiej zaprojektowany Poznań.

Wypowiedzi w trakcie telekonferencji, jak i opinie wyrażone w dyskusji prowadzonej w mediach społecznościowych są ważną wskazówką dla miejskich planistów. Należy jednak pamiętać, że formalne wnioski do projektu Studium muszą być złożone na piśmie. Wynika to z wymogów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Formalne wnioski do projektu będzie można składać już od przyszłego tygodnia do końca lipca.

– Ze względu na wagę dokumentu, jakim jest Studium oraz szczególny okres, w którym obecnie się znaleźliśmy, zdecydowaliśmy się wyznaczyć dłuższy niż zazwyczaj termin zbierania wniosków. Wnioski do projektu Studium można składać od 25 czerwca do 31 lipca. Może to zrobić każdy – mieszkaniec, a także podmiot prywatny czy publiczny – podkreśla Jeremi Pudliszak.

Szczegółowe informacje o procedurze składania wniosków i formalnych wymogach zostaną opublikowane na stronie MPU i portalu miasta w czwartek, 25 czerwca. Natomiast materiały informacyjne do pierwszego etapu konsultacji społecznych można znaleźć na stronie miasta.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego to dokument przygotowywany przez miejskich urbanistów. Obowiązek jego sporządzenia wprowadzono w 1994 r. Jego główną rolą jest koordynacja planowania przestrzennego w Poznaniu i wyznaczanie kierunków rozwoju poszczególnych części miasta. Studium jednak należy postrzegać szerzej – to także jeden z głównych filarów prowadzenia polityki rozwoju miasta, a więc planowania jego przyszłości.

Aktualnie obowiązujące Studium powstało 2014 r. Od tego czasu Poznań rozwija się coraz szybciej. Zmieniają się uwarunkowania społeczne, gospodarcze, prawne. Inne są też oczekiwania mieszkańców i inwestorów. W trakcie wstępnych analiz MPU wskazało 7 głównych obszarów, na które zostanie położony największy nacisk podczas prac nad aktualizacją studium. Są to:

Zieleń miejska, w tym m.in identyfikacja i uszczegółowienie systemu zieleni miasta o elementy zieleni osiedlowej, mikroparki czy lokalne łączniki ekologiczne, a także poszukiwanie nowych przestrzeni dla lokalizacji rodzinnych ogrodów działkowych w przestrzeniach niezurbanizowanych.
Parametry zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym m.in. rewizja wyznaczonych w Studium stref lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży pow. 2000 m kwadratowych, czy analiza i weryfikacja zastosowanych w dokumencie szczegółowych funkcji i parametrów dotyczących warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
Inwestycje celu publicznego, w tym m.in. weryfikacja wskazań terenów dla realizacji celów publicznych z zakresu zdrowia i oświaty, a także analiza i weryfikacja ustaleń dla terenu Dworca Poznań Główny.
Komunikacja i transport, w tym m.in. weryfikacja zapisów dotyczących rozwoju układu ulic (ich klasy, kategorii, parametrów, lokalizacji oraz funkcji), uwzględnienie nowych systemów komunikacji i transportu (elektromobilność, cyfryzacja, carsharing, rowery publiczne), a także uelastycznienie zapisów Studium w zakresie projektowania i realizacji elementów układu drogowego.
Aktualizacja uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego wynikających z dokumentów miejskich, w tym m.in. weryfikacja ustaleń w oparciu o Strategię Rozwoju Miasta Poznania 2020+”.
Ochrona konserwatorska i archeologiczna, w tym m.in. weryfikacja ustaleń Studium dla zespołu fortyfikacji zewnętrznego pierścienia fortyfikacji oraz zespołu fortyfikacji wewnętrznego pierścienia fortów i ich reliktów, a także weryfikacja i uwzględnienie granic zespołów urbanistycznych i założeń urbanistycznych osiedli modernistycznych.
Infrastruktura techniczna, w tym m.in. kwestia zagospodarowania wód opadowych oraz zabezpieczenie terenów pod zbiorniki retencyjne, konieczność weryfikacji zrealizowanych elementów infrastruktury technicznej miasta i systemu gospodarowania odpadami oraz planów rozwojowych dysponentów sieci, a także wyznaczenie stref i zasad lokalizacji dla produkcji energii odnawialnej z różnych źródeł.
Kolejny, II etap konsultacji społecznych odbędzie się na przełomie 2020 i 2021 roku. Następnie poznaniaków czeka wyłożenie projektu do publicznego wglądu oraz dyskusja publiczna dotycząca projektu Studium. Będą również zbierane uwagi do projektu.

Zakończenie procedury sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Poznania przewidziano na 2023 r.

UMP, el