UAM rektorat

Poznań: UAM pracuje nad strategią. Na kolejnych 10 lat

Właśnie rozpoczęły się konsultacje nad Strategią Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na lata 2020-2030. Ma ona wyznaczyć kierunki rozwoju uczelni, a opracował ją prawie 60-osobowy zespół.

Strategia powstaje w momencie zmiany kadencji, by umożliwić uwzględnienie wizji programowej nowego rektora. W skład zespołu tworzącego strategię weszli przedstawiciele wszystkich grup społeczności akademickiej.
– Nasz uniwersytet chcemy tworzyć wspólnie. Chcemy tworzyć w taki sposób, by każdy z nas miał wpływ na jego kształt, na jego rozwój, nie tylko poprzez pracę, ale także poprzez decyzje o jego przyszłym rozwoju – podkreśla rektorka UAM, prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska. – Strategia jest mapą wskazującą najważniejsze kierunki rozwoju naszego Uniwersytetu, wyznaczającą drogę, którą będziemy wspólnie pokonywać, aby jak najskuteczniej osiągać kolejne cele, budując pozycję naszej uczelni w kraju i na świecie. Przedstawiamy strategię po to, by wszyscy pracownicy UAM wzięli udział w dyskusji nad jej kształtem, byśmy mieli też poczucie odpowiedzialności za dalszy rozwój naszego Uniwersytetu, a także świadomość, że jego przyszłość zależy od nas wszystkich.

– Chcieliśmy od samego początku, aby strategia była wyrazem woli całej społeczności akademickiej i stąd decyzja o tym, żeby jej projekt powstawał w modelu, który najczęściej określa się słowem partycypacyjny – mówi prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek, prorektor ds. projektów badawczych i doktorantów oraz przewodniczący Zespołu ds. Strategii Rozwoju UAM. – Budowanie strategii dla uczelni to wyznaczanie kierunku jej rozwoju lub inaczej: tworzenie kanwy, na której rozpościeramy tkankę uczelni. Rozważaliśmy wiele problemów, a potem próbowaliśmy odpowiedzieć na pytanie, gdzie chcielibyśmy się znaleźć za 10 lat. W ślad za strategią uczelni powstaną strategie poszczególnych szkół oraz wydziałów czy dyscyplin naukowych. Strategia UAM będzie też punktem odniesienia dla komisji akredytacyjnych, czy przy zawieraniu strategicznych porozumień między uczelniami.

Dokument zawiera cztery cele strategiczne: “badania naukowe na najwyższym poziomie”, “najwyższa jakość kształcenia”, “uczelnia profesjonalnie zarządzana” oraz “uniwersytet współkształtujący otoczenie społeczne, kulturowe i gospodarcze”. Każdy z nich został dodatkowo podzielony na szczegółowe cele operacyjne.

Strategia Rozwoju prezentuje wizję UAM jako autonomicznej, rozpoznawanej w świecie europejskiej uczelni badawczej, kształcącej na najwyższym poziomie.
– Uczelni przyjaznej pracownikom, studentom i doktorantom, silnie umiędzynarodowionej, przyciągającej wybitne, światłe umysły, kultywującej wolność badań naukowych, kształcącej i kształtującej postawy obywatelskie wyrastające z tak bliskiego nam ducha wielkopolskiej pracy organicznikowskiej – podkreśla prorektor Wojtaszek.

Konsultacje nad dokumentem potrwają do 22 kwietnia. W tym czasie każdy pracownik może zgłosić do niego swoje uwagi. Na początku maja strategią zajmie się Senat UAM po jego zaopiniowaniu przez radę uczelni.

UAM