Poznań: Nowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Jeżyc

Podczas wtorkowej sesji radni przyjęli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części Jeżyc – chodzi m.in. o teren, na którym ma powstać nowe osiedle. Plan ochroni znajdujące się tam zabytki i zieleń.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego “Jeżyce-Północ – część C” w Poznaniu obejmuje obszar liczący niemal 17 ha. Jego granice wyznaczają: od północy ul. św. Wawrzyńca, od wschodu ul. Kościelna, od południa ul. J. H. Dąbrowskiego. Od zachodu granica biegnie poprzez tereny produkcyjno-magazynowe, obejmując zakłady dawnej “Goplany”.

Większość tego terenu jest już zabudowana, ale tereny poprodukcyjne to miejsce, w których ma powstać nowa zabudowa mieszkaniowa. Plan wprowadza w tej części funkcję mieszkaniową wielorodzinną lub usługową oraz nowy układ dróg. Zabudowa będzie mieć kwartałowy układ – taki, jaki obecnie dominuje na Jeżycach.

Zabytki pod ochroną

Projekt planu chroni wszystkie budynki zabytkowe i obszary cenne kulturowo. Ustala ochronę konserwatorską dla układu ulic, zapewnia zachowanie fragmentów zwartej, pierzejowej zabudowy mieszkalnej ulic Dąbrowskiego, Kościelnej i św. Wawrzyńca oraz jej uzupełnienie domami, których gabaryty i wysokość odpowiadają istniejącej zabudowie. Dopuszcza przebudowy, ale pod warunkiem utrzymania artykulacji elewacji budynków, formy dachu i detali architektonicznych.

Zawarte w planie ustalenia regulują też kwestie krajobrazowe: od kubatury zabudowy po drobne elementy, takie jak urządzenia reklamowe, szyldy, tablice lokalizacyjne, słupy ogłoszeniowe, ogrodzenia.

Plan określa maksymalną powierzchnię i intensywność zabudowy działek budowlanych, maksymalną wysokość budynków i minimalną powierzchnię biologicznie czynną. Wyznacza również drogi publiczne oraz wewnętrzne, tereny zieleni czy infrastruktury technicznej.

Zielono i w zgodzie ze środowiskiem

W dokumencie zadbano też o środowisko: ustalono m.in. zakaz stosowania pieców i trzonów kuchennych na paliwa stałe w przypadku stosowania indywidualnych systemów grzewczych oraz zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Obowiązkowo zachowany będzie obsadzony krzewami teren przed kościołem, na wysokości ul. Kościelnej nr 3. Zadbano też o obowiązek ochrony drzew – jeśli będą one kolidowały z planowaną infrastrukturą lub zabudową, będzie trzeba je przesadzić lub nasadzić nowe.

W dokumencie przyjęto wymóg lokalizacji ścieżek i pasów rowerowych i wykorzystanie istniejącego potencjału komunikacji zbiorowej (tramwaj, autobus oraz docelowo kolej). Ruch samochodowy ma zostać uspokojony, a priorytetem będzie zbiorowy transport publiczny w ulicach H. Dąbrowskiego i Kościelnej. Ograniczono liczbę miejsc postojowych na terenie zieleni, za to ustalono możliwość parkowania na parkingach podziemnych pod budynkami.

Plan powstał po konsultacjach społecznych. Jeszcze w czasie jego opracowywania zorganizowano dwa otwarte spotkania, na których poznaniacy podkreślili konieczność ochrony i uzupełnienia zieleni. Prosili też o przedogródki – co zostało uwzględnione w ostatecznym dokumencie.

Ustalenia miejscowego planu były konsultowane z Radą Osiedla Jeżyce, która wyraziła pozytywną opinię o dokumencie. Wszystkie zgłaszane kwestie oraz otrzymane opinie, wnioski i uwagi były brane pod uwagę i dokładnie analizowane. Projektanci spotykali się z mieszkańcami i konfrontowali zapisy planistyczne ze zgłoszonymi przez nich sugestiami.

W marcu 2018 r. plan został po raz pierwszy wyłożony do publicznego wglądu, po czym odbyła się publiczna dyskusja. Po raz drugi plan wyłożono na przełomie czerwca i lipca, a po raz trzeci – w październiku. Część uwag została uwzględniona.

Zapisy planu realizują również wniosek społeczny Stowarzyszenia Piękne Jeżyce, w którym zaproponowano zabudowę wielofunkcyjną, mieszaną, czyli połączenie mieszkań z częścią usługową i handlową na parterze – ale bez handlu wielkopowierzchniowego.

Autor: UMP

0 0 votes
Oceń artykuł
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze