Poznań: Joanna Jaśkowiak podsumowała pierwszy rok w Sejmie RP: „Intensywny, trudny, a czasami frustrujący”

Joanna Jaśkowiak fot. Karolina Adamska
Posłanka Koalicji Obywatelskiej 12 listopada 2019 roku została zaprzysiężona – i po roku postanowiła dokonać podsumowania swojej działalności w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej.

„To był niezwykle intensywny rok, gdy starałam się jak najszybciej i najdokładniej poznać nowe obowiązki” – napisała w podsumowaniu Joanna Jaśkowiak. – „Nie mogłam zrezygnować z pracy zawodowej, co podkreślałam także w trakcie trwania kampanii wyborczej. Godzę zatem pracę notariusza we własnej kancelarii z obowiązkami poselskimi.

Podczas ostatnich dwunastu miesięcy złożyłam ponad 100 interpelacji do różnych resortów. Niestety, nie wszystkie były skuteczne. Moje zapytanie do ministra sprawiedliwości w sprawie nakładania niekonstytucyjnych kar pieniężnych przez Państwową Inspekcję Sanitarną w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2 (nr 5109), które skierowałam w drugiej połowie kwietnia br. nie doczekało się merytorycznej odpowiedzi. Dokument przekazywany był pomiędzy resortami, by w ostatnich dniach września Ministerstwo Zdrowia wygenerowało wymijającą informację, jakoby rozporządzenie Rady Ministrów z 19 czerwca 2020 roku porządkowało tę kwestię. Inny przebieg miała interpelacja w sprawie kształcenia zawodowego dla pielęgniarek operacyjnych (nr 6916). Interpelacja została złożona na prośbę zaniepokojonej grupy zawodowej, której wysokospecjalistyczne umiejętności mogłyby zostać zaprzepaszczone. W odpowiedzi resort obiecał, iż stosowna komisja zostanie powołana w drugiej połowie br. Będę sprawdzać, czy wywiązano się ze złożonej obietnicy.

Z uwagi na bardzo trudną sytuację epidemiczną zdecydowana większość zapytań skierowana była do resortu zdrowia. Najczęściej odpowiedzi na złożone interpelacje nie wskazywały rozwiązań – tak jak w przypadku problemu spadku o prawie 50 procent w pierwszej połowie 2020 roku diagnoz onkologicznych (nr 9720). Wszystkie odpowiedzi na interpelacje dotyczące onkologii były niekonkretne i nie dawały nadziei na skuteczne rozwiązanie problemu.

Szczególnym zainteresowaniem darzę dzieci i młodzież z chorobami psychicznymi, stąd też między innymi przynależność do Parlamentarnego Zespołu ds. Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży. Na początku roku odbyłam spotkanie z krajową konsultantką do spraw psychoterapii dziecięcej i ordynatorką Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu – panią prof. Agnieszką Słopień.

To niezwykle merytoryczne spotkanie wpłynęło na zainicjowanie przeze mnie społecznego projektu WSPÓLNIE. Niestety, w związku z trudną sytuacją epidemiczną zdołałam zorganizować tylko jedną konferencję. W czerwcu w Domu Tradycji i Kultury w Komornikach odbyło się spotkanie zatytułowane „Wpływ pandemii na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży”. Pani dr Katarzyna Markowska-Regulska i mgr Magdalena Lange-Rachwał wskazały, jak wiele zmieniła izolacja i jak ważny jest bliski kontakt z dziećmi. Rodzice, opiekunowie i nauczyciele zadawali wiele pytań, a dla bezpieczeństwa konferencja była także transmitowana online. Druga konferencja, planowana na 7 listopada br. we współpracy z Gminą Suchy Las oraz Centrum Kultury i Biblioteką Publiczną w Suchym Lesie, z przyczyn epidemicznych została odwołana.

Niezwykle ważną dla mnie kwestią jest projekt zachowania płodności u kobiet leczonych onkologicznie. Z tym istotnym społecznie planem zwróciła się do mnie dr n. med. Joanna Kufel Grabowska pracująca w Wielkopolskim Centrum Onkologii. Projekt zakłada refundację zamrożenia komórek jajowych przed rozpoczęciem chemio- i radioterapii. Daje to kobietom możliwość, aby po uzyskaniu remisji móc skutecznie starać się o potomstwo. Wiemy, że diagnoza onkologiczna dotyka coraz młodsze osoby, a leczenie jest bardzo wyniszczające i stąd moje wsparcie i starania o dofinansowanie tego projektu. Obecnie, po uzyskaniu pozytywnej oceny Agencji Technologii Medycznych i Taryfikacji projekt wpłynął do Urzędu Miasta Poznania. Będzie to jedyna taka refundacja z funduszu samorządowego w skali kraju.

W związku z ograniczeniami wynikającymi ze stanu epidemii ucierpiały także nasze starania o ekologiczne życie codzienne. Zwróciłam się do Międzynarodowych Targów Poznańskich o możliwość wystawienia w miejscach ogólnodostępnych pojemników na nakrętki. Z tej inicjatywy skorzysta stowarzyszenie I Love Ziemek, które przed wybuchem epidemii zbierało nakrętki w szkołach i urzędach, obecnie te miejsca są niedostępne. Stowarzyszenie za spieniężone tworzywo sztuczne kupuje sportowe wózki inwalidzkie dla niepełnosprawnych dzieci. Pojemniki są w trakcie produkcji i mam nadzieję, że niedługo wrzucę do nich pierwsze nakrętki.

24 kwietnia odbyłam spotkanie w biurze poselskim w sprawie utworzenia w Poznaniu Centrum Praw Kobiet – miejsca, w którym kobiety w kryzysie będą mogły otrzymać wsparcie psychologiczne i prawne. Centrum właśnie rozpoczyna swoją działalność przy Alejach Karola Marcinkowskiego.

Uczestniczyłam także w negocjacjach społecznych. 20 lipca w moim biurze poselskim odbyło się spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych, którzy prosili o wsparcie w rozmowach z Zarządem Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu i Urzędem Miasta Poznania. Tematem rozmów była możliwość otrzymania przez organizacje pozarządowe skutecznego wsparcia w czasie pandemii. Obecnie prowadzone są dalsze rozmowy w tej sprawie.

7 lipca dotarła do mnie prośba radnej Rady Osiedla Świętego Łazarza pani Beaty Szeszuły o to, by wesprzeć mieszkańców osiedla Św. Łazarza w negocjacjach z właścicielem Nocnego Targu Towarzyskiego. W sierpniu odbyło się w moim biurze poselskim spotkanie wszystkich zainteresowanych stron, włącznie z przedstawicielami policji, na którym ustalono plan dalszych konkretnych działań w celu złagodzenia problemów hałasu i nieporządku generowanego przez gości oraz sam fakt odbywania się Nocnego Targu Towarzyskiego.

Dotychczas przeprowadziłam prawie 50 interwencji, podejmowanych zarówno na wniosek obywateli, jak i różnego rodzaju instytucji. Większość dotyczyła Wielkopolski, ale były także zgłoszenia z innych regionów kraju. Taka interwencja została przeprowadzona w sprawie planowanej eksploatacja złoża wapienia w pobliżu rezerwatu „Krzemionka”, który w 2019 roku Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO wpisał na listę jako region unikatowy w skali całego świata. Planowana eksploatacja wapienia w bezpośrednim sąsiedztwie jest dużym zagrożeniem dla tego chronionego terenu. W tej sprawie interpelowałam u Ministra Klimatu i Środowiska, jednakże odpowiedź jeszcze nie została udzielona.

Pomimo utrudnień w podróżowaniu, braku rzeczywistego harmonogramu posiedzeń Sejmu i nie zawsze w pełni sprawnego systemu głosowania na posiedzeniach zdalnych wzięłam udział w ponad 95 procentach głosowań.

Jestem obecnie członkinią Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej i Komisji Nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach, a także Podkomisji Stałej ds. nowelizacji prawa cywilnego. Zaledwie przez dwa miesiące wchodziłam w skład Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Zrezygnowałam z prac w tej Komisji, gdyż sposób procedowania w niej w żaden sposób nie służył ani sprawiedliwości, ani prawom człowieka.

Uczestniczę w działaniach 10 grup parlamentarnych, między innymi w Parlamentarnym Zespole ds. Ochrony Pojezierzy Wielkopolskich, Wielkopolskim Zespole Parlamentarnym, Parlamentarnym Zespole Praw Kobiet i Parlamentarnym Zespole Świeckie Państwo.

Dziś złożyłam także poprawki do ustawy budżetowej na rok 2021. Dotyczą one ważnych inwestycji na terenie Poznania, choć większość z nich służyć będzie także wszystkim mieszkańcom Wielkopolski. Są to między innymi: budowa Muzeum Powstania Wielkopolskiego, rozbudowa Wielospecjalistycznego Szpitala im. J. Strusia, budowa linii tramwajowej na poznańskie Naramowice – II etap, a także budowa Teatru Muzycznego w Poznaniu i rewaloryzacja Teatru Polskiego w Poznaniu.

Współpracuję z pięcioma asystentami społecznymi, z których większość jest studentami prawa. Młodzi ludzie są dla mnie ważnym głosem młodego, zaangażowanego pokolenia. Pierwszy rok pracy poselskiej to przede wszystkim czas wzmożonego zainteresowania problemami społecznymi, który przypadł w okresie niezwykle trudnym, gdy cały świat zmaga się z pandemią COVID-19, a Polska ponadto z największym w ostatnich dziesięcioleciach spolaryzowaniem obywateli. To czas, kiedy kobiety znów muszą walczyć o podstawowe prawo do stanowienia o swoim ciele.

Jestem przekonana, że ten niezwykle intensywny okres, choć trudny i czasami frustrujący, będzie też ważną podwaliną do mojej dalszej pracy posłanki na Sejm RP”.

Z wyrazami szacunku,
Joanna Jaśkowiak
Posłanka na Sejm RP

el