Poznań: Deszczówka w mieście na wagę złota

Wizualizacja fragmentu projektu ekologicznego parku miejskiego z widokiem na urządzenia hydrotechniczne oraz buforowe strefy roślinności przybrzeżnej z barierą biogeochemiczną (autor: Patryk Antoszewski)
Tego zdania są specjaliści z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – i podają kilka sposobów, jak ją w mieście zatrzymać. Może specjaliści z Urzędu Miasta Poznania powinni wziąć u nich kilka lekcji…?

Tradycyjne techniki gospodarowania wodą deszczową w miastach często tylko potęgują efekt straty wody. W przypadku, kiedy woda zostanie jednak poprawnie odprowadzona – pojawiają się zjawiska zaburzenia klimatu lokalnego związane z obniżeniem się wód gruntowych, a co się z tym wiąże – suszą miejską i potęgowaniem efektu miejskiej wyspy ciepła. Wszystkie te zdarzenia oddziałują negatywnie na funkcjonowanie terenów zieleni i ludzi w mieście.

– Aktualny stan zasobów wodnych w miastach wynika z niewłaściwego zagospodarowania zlewni czyli obszarów, z których wody spływają do jednego wspólnego zbiornika oraz z przyśpieszonych zmian klimatu – mówią dr inż. Dariusz Świerk i mgr inż. arch. kraj. Patryk Antoszewski z Katedry Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. – Powoduje to wzmożone występowanie zjawisk ekstremalnych, takich jak: powodzie i susze, zwiększone ryzyko pożaru terenów leśnych i terenów zieleni, obniżenie poziomu wód, zwiększenie prędkości spływu powierzchniowego, wysychanie siedlisk związanych z wodą a przez to zmniejszenie ich powierzchni, negatywny wpływ na zasilanie wód podziemnych, spadek żywotności drzew i zmniejszenie bioróżnorodności.

Jednym z rozwiązań tego problemu jest zintegrowane zarządzanie wodami opadowymi bazujące na gospodarowaniu opadem tam, gdzie wystąpił – żeby je poddać lokalnej retencji, infiltracji i parowaniu. Ale aby to było możliwe, należy zmienić sposób postrzegania wody w mieście i zrozumienie, że jest ona tu niezbędna.

– Mała retencja to techniczne i nietechniczne działania, których celem jest poprawienie bilansu wodnego poprzez zwiększenie jej naturalnej zdolności retencyjnej czyli wydłużenie czasu odpływu wód ze zlewni poprzez gromadzenie ich w różnego rodzaju obiektach, a także środowisku – tłumaczy Dariusz Świerk.

Działania związane z gromadzeniem i przetrzymywaniem wody można podzielić na dwie kategorie: działania strukturalne odpowiadają za oczyszczanie wody i jej infiltrację oraz retencję – a niestrukturalne ograniczają powstawanie zanieczyszczeń i odpływ powierzchniowy.

Działania strukturalne polegają na stosowaniu rozwiązań technicznych, inwestycyjnych i okołoinwestycyjnych takich jak budowy, rozbudowy, przekształcenia i adaptacje szarej infrastruktury, biorąc pod uwagę stosowanie najlepszych praktyk w gospodarowaniu wodą deszczową. Przykładem mogą tu być chociażby zielone dachy powstające na wiatach przystankowych w Poznaniu.

Działania strukturalne to przede wszystkim powierzchnie przepuszczalne, pasy roślinności buforowej, urządzenia do infiltracji wód opadowych, urządzenia do powierzchniowej retencji wód opadowych, urządzenia hydrofitowe do oczyszczania wód opadowych oraz buforowe strefy roślinności przybrzeżnej z barierą biogeochemiczną, które mogą przechwytywać zanieczyszczenia z wody wbudowując je w swoje tkanki, a także spowalniać spływ powierzchniowy. Stosując je można realnie zmniejszyć straty wody w mieście oraz wspomóc jej magazynowanie.

UPPoznań, el

Podziel się: