PE za zmianami w Europejskim Funduszu Społecznym

Posłowie do Parlamentu Europejskiego chcą rozszerzyć zakres i finansowanie Europejskiego Funduszu Społecznego.

Parlament Europejski przyjął stanowisko do negocjowania z Radą i Komisją zasad zwalczania bezrobocia i ubóstwa w UE. Chodzi o zmiany w EFS, z którego finansowane są programy i projekty związane z zatrudnieniem, tworzeniem miejsc pracy czy kształceniem.

Zgodnie z przegłosowanymi propozycjami zwiększone ma być finansowanie EFS+ w budżecie długoterminowym UE na lata 2021–2027, a Fundusz ma połączyć sobie kilka istniejących do tej pory funduszy i programów. Ma to pozwolić na bardziej zintegrowane i ukierunkowane wsparcie. Przykładowo ludzie dotknięci ubóstwem korzystaliby z lepszego połączenia pomocy materialnej i kompleksowego wsparcia społecznego.

Założenie jest takie, że EFS+ będzie inwestował w trzy główne obszary: edukacja, szkolenia i kształcenie przez całe życie; skuteczność rynków pracy oraz równy dostęp do wysokiej jakości zatrudnienia; włączenie społeczne, zdrowie i zwalczanie ubóstwa.

Posłowie do PE chcą m.im., aby EFS+ wspierał zatrudnienie ludzi młodych, w tym długotrwale bezrobotnych, i pomógł wyrównywać dostęp dzieci do bezpłatnej edukacji. Nowy EFS+ wspomagałby również inicjatywy umożliwiające ludziom znajdowanie lepszego zatrudnienia lub pracy w innym regionie lub kraju UE.

Nowa wersja Funduszu miałaby także pomóc w cyfrowym przekształceniu usług opiekuńczo-zdrowotnych, a także w inwestowaniu we wczesne diagnozowanie i badania przesiewowe. Stworzyłby także warunki do współpracy krajów UE, np. w dziedzinie rzadkich i złożonych chorób.

Zanim te propozycje będą mogły wejść w życie, Parlament będzie musiał wynegocjować je z Radą i z Komisją Europejską.

aba/

Podziel się:

Ostatnio dodane: