Kto może się udać po pomoc do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie?

MOPR fot. MOPR

W ubiegłym roku wydał na pomoc ponad 85 mln zł, a z różnych form świadczeń pieniężnych i niepieniężnych skorzystało ponad 13,7 tys. rodzin. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie pomaga wszystkim, którzy pomocy potrzebują.

Zasada jest prosta: MOPR wspiera tych mieszkańców Poznania, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, a oferowana pomoc jest dostosowana do indywidualnych potrzeb danej osoby czy rodziny. Mogą to być świadczenia pieniężne i niepieniężne, jak usługi opiekuńcze, zakup leków czy opału, a także pomoc dzienna i całodobowa, poradnictwo specjalistyczne, zastępcza opieka rodzicielska czy aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ubiegłym roku na różne formy pomocy wydano ponad 85 mln zł, a skorzystało z niej ponad 13,7 tys. rodzin.
– W ostatnich latach głównym powodem korzystania z pomocy społecznej jest długotrwała lub ciężka choroba, ubóstwo, niepełnosprawność czy bezradność opiekuńczo-wychowawcza – mówi Anna Krakowska, dyrektorka MOPR Poznań. – W 2022 spadła liczba osób, które skorzystały z zasiłków okresowych. Tą formą wsparcia objęto 3 701 osób (w 2021 r. skorzystało 4 281 osób). Na ten cel przeznaczono prawie 7,6 mln zł. Nieco mniej było też mieszkańców objętych zasiłkami stałymi. 1 707 osobom wypłacono łącznie nieco ponad 10,2 mln zł. 4 128 starszych, niepełnosprawnych mieszkańców zostało objętych usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi.

Potrzebujący mogą skorzystać z konsultacji psychologicznych, i tak zrobiły 372 rodziny, natomiast 83 wybrały konsultacje pedagogiczne. MOPR udzielił 1 156 świadczeń w zakresie poradnictwa specjalistycznego, 2 284 specjalistycznych porad prawnych, a w związku z podejrzeniem stosowania przemocy opieką objęto 3 461 osób.

MOPR oferuje także pomoc asystentów rodziny – to osoby, które wspierają rodziców w podnoszeniu umiejętności opiekuńczych, wychowawczych, pomagają w prowadzeniu gospodarstwa domowego, rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, zdrowotnych czy socjalnych. Jest ich tu zatrudnionych 20, a pomagają 425 rodzinom.
– Głównym celem działań podejmowanych przez asystentów jest niedopuszczenie do umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych lub placówkach – wyjaśnia Piotr Czajka, zastępca dyrektora MOPR.

Pracownikom MOPR szczególnie dał się we znaki czas pandemii koronawirusa – ale zaledwie się skończyła, gdy do ich zadań w 2022 roku doszła pomoc uchodźcom z Ukrainy uciekającym przed wojną.
– Nikt nie był przygotowany na przyjęcie tysięcy uchodźców, głównie matek z dziećmi, seniorów, osób z niepełnosprawnościami – przyznaje Anna Krakowska. – Ale dzięki postawie poznanianek i poznaniaków udało się sprostać temu wyzwaniu. Również pracownicy MOPR spontanicznie włączyli się w pomoc. Zorganizowali zbiórki potrzebnych artykułów, pracowali jako wolontariusze w punkcie przy ulicy Bukowskiej.

Wsparciem zostało objętych prawie 870 ukraińskich rodzin – wypłacono im ponad 3,8 mln zł, a ponad 3,2 tys. dzieci oraz 600 dorosłym zapewniono posiłek. Udzielono też ponad 5 tys. porad socjalnych, 3 rodziny otrzymały opiekę asystenta, a w ramach przeciwdziałania przemocy wszczęto 84 procedury Niebieskiej Karty.

W 2022 r. MOPR realizował 102 indywidualne programy integracji, w tym 2 dotyczące obywateli Turcji, 4 – Afganistanu, a 96 – Białorusi, a na realizację tych programów wydane zostało w Poznaniu ponad 1,3 mln zł.

– Samodzielnie lub we współpracy z partnerami, MOPR realizuje programy finansowane ze źródeł zewnętrznych – podkreśla Anna Krakowska. – Do nich na przykład należą unijne projekty „Poprawa dostępu do usług wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą”, „Feniks Trzeci”, mający na celu zmniejszenie skali zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym czy „Usługi społeczne i opieka medyczna mieszkańców Poznania”.

Podziel się:

Ostatnio dodane: