Uchwała krajobrazowa unieważniona przez wojewodę. „Władze miasta nie ustrzegły się błędów”

wojewoda Michał Zieliński fot. WUW

Istotne naruszenie prawa, nieprawidłowości formalno-prawne i przekroczenie swoich kompetencji przez radnych. Wojewoda wielkopolski Michał Zieliński unieważnił uchwałę krajobrazową przyjętą przez Radę Miasta Poznania.

24 stycznia 2023 r. Rada Miasta Poznania, po siedmiu latach przygotowań, przyjęła uchwałę w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie Poznania – zwaną uchwałą krajobrazową. Zapisy uchwały budziły wiele wątpliwości, jednak ostatecznie radni zdecydowali się przyjąć uchwałę w takim kształcie, w jakim zaproponował ją prezydent, bo uznali, że ochrona przestrzeni miejskiej przed nielegalnymi reklamami jest potrzebna jak najszybciej, a kontrowersyjne zapisy można przecież poprawić w trakcie jej obowiązywania.

Błędy w uchwale

31 stycznia dokument otrzymał wojewoda wielkopolski. Jak poinformował 27 lutego na konferencji prasowej –  po dokonaniu oceny zgodności uchwały z obowiązującymi przepisami prawa, zdecydował o unieważnieniu uchwały w całości.

– W pełni popieram konieczność uregulowania zasad i warunków sytuowania elementów reklamowych na terenie Poznania – mówił wojewoda. – Zagwarantowanie ładu przestrzennego jest niezwykle ważne dla miasta, które jest przecież jednym z najważniejszych miast na mapie Polski. Jednak najistotniejsza jest warstwa formalno-prawna tego aktu, w którym pomimo tak długiego czasu procedowania nad uchwałą, władze miasta nie ustrzegły się istotnych błędów, wymuszających takie a nie inne rozstrzygnięcie.

Jakie błędy w uchwale znalazły służby wojewody? Przeprowadzone postępowanie nadzorcze dotyczyło dwóch obszarów: procesu sporządzania uchwały oraz analizy jej treści. I już w procesie sporządzania wykryto błędy polegające na nieprzekazaniu nieuwzględnionej przez prezydenta uwagi dotyczącej pojęcia muralu reklamowego i reklama na płaskich dachach budynków radzie miasta.

– Pomimo informacji, według której uwaga została w całości uwzględniona, to do treści uchwały nie wprowadzono uregulowań określających warunki i zasady sytuowania reklam na płaskich dachach budynków i w bramach – podkreślił wojewoda.

Kolejnym błędem jest brak jednoznaczności jednego z jej kluczowych przepisów (§ 10 ust. 2 i ust. 3 pkt 2 lit. a-c uchwały) dotyczących dostosowania reklam istniejących do zapisów uchwały. W przypadku występowania tzw. krzyżowania się kryteriów powoduje to, że na podstawie powyższego przepisu nie sposób ustalić, który z nośników będzie wymagał usunięcia bądź dostosowania.

– Ten przepis budzi wątpliwości co do przyszłego, praktycznego zastosowania uchwały – wyjaśnił wojewoda. – W przestrzeni miejskiej wskazane warunki zazwyczaj nie będą występowały rozłącznie, stąd też uchwała powinna w sposób jednoznaczny i wyczerpujący określać, które obiekty – w przypadku kwalifikowania się jednocześnie do dwóch lub trzech z opisanych sytuacji – będą wymagały dostosowania.

Radni przekroczyli kompetencje

Michał Zieliński stwierdził także, że doszło do naruszenia zasady działania w granicach i na podstawie prawa ze względu na przekroczenie przyznanych ustawowo kompetencji. Bo ustawa wyróżnia jedynie nośniki reklamowe istniejące w dniu uchwalenia uchwały krajobrazowej – a więc nie zezwala na przyjęte w uchwale Rady Miasta Poznania wyróżnienie „tablic reklamowych i urządzeń reklamowych powstałych bez wymaganego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę” (§ 10 ust. 4 uchwały). A to oznacza, że radni przyjmując kwestionowany przepis – przekroczyli swoje kompetencje nadane ustawą.

Jak podkreślił wojewoda, reklamy nielegalne, posadowione bez wymaganych zgłoszeń czy pozwoleń pozostaną nośnikami nielegalnymi – niezależnie od zapisów uchwały krajobrazowej – i nadal będą podlegać sankcjom przewidzianym w Prawie budowlanym, dla ustalenia których właściwymi są organy nadzoru budowlanego. Dodał także, że stanowisko to podzielił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, stwierdzając w wyrokach z 6 lutego 2019 r., że rozróżnienie w uchwale tablic oraz urządzeń reklamowych na legalnie i nielegalnie posadowione nośniki nie jest uzasadnione.
– To istotne naruszenia prawa, które musiały skutkować stwierdzeniem nieważności uchwały w całości – podsumował wojewoda.

Co na to władze miasta?

Władze miasta mogą zaskarżyć rozstrzygnięcie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu – lub doprowadzić zapisy uchwały do zgodności z prawem.

Na razie wydały oświadczenie opublikowane na miejskim profilu na Facebooku: „Radość z uchwały krajobrazowej, dającej narzędzia do skutecznej walki z nielegalnymi reklamami nie trwała długo. Decyzją wojewody została ona dzisiaj uchylona”.

Poniżej zamieszczono stanowisko prezydenta Jacka Jaśkowiaka.

„W Poznaniu jest około 100 tys. nielegalnych reklam. To 80% wszystkich funkcjonujących w mieście nośników” – napisał prezydent. – „Uchwała była narzędziem pozwalającym na wyeliminowanie tej patologii i uporządkowanie przestrzeni publicznej. Decyzja wojewody uchylająca uchwałę, zrównująca nośniki nielegalne z tymi, których właściciele zadali sobie trud dopełnienia wszystkich formalności, to triumf bezprawia. To porażka praworządności i państwa, które jest z kartonu, które akceptuje i wspiera działania nielegalne, kosztem Miasta, przestrzeni miejskiej i mieszkańców. Dopóki będę pełnił funkcję publiczną, będę zabiegał o to, by aktywność polityków zarówno na szczeblu lokalnym, jak i rządowym, dążących do zablokowania uchwały, nierzadko korzystających z nielegalnych nośników w czasie kampanii wyborczych, została zbadana przez odpowiednie organy ścigania”.

Podziel się:

Ostatnio dodane: