Suchy Las: Jest szansa na porozumienie w sprawie lip

lipy 1 fot. K. Adamska
Projekt przebudowy ulicy Młodzieżowej do ponownej analizy i przyjęcie takich rozwiązań, by nie wycięto tam już ani jednego drzewa. To udało się ustalić mieszkańcom Suchego Lasu na spotkaniu z wójtem Grzegorzem Wojterą.

Spotkanie odbyło się w środę – jak informuje profil Sucholeskie Lipy – i udało się wypracować pewne ramy współpracy w sprawie przebudowy ulicy Młodzieżowej.

Wójt zapewnił, że projekt ponownie zostanie przeanalizowany pod względem wpływu na lipy, powstanie też ekspertyza, która ma ustalić, na ile inwestycja uszkodzi korzenie lip, czy można korytować pod drogę czy też podnieść jej wysokość posadowienia. Czy można zastosować, a jeśli tak, to jakie techniki zagęszczania aby nie pozrywać korzeni. Kierownik budowy dostanie osobne zalecenia, że na szczególnie uważać na lipy, aby nie uszkodzić tych, które jeszcze się ostały przy Młodzieżowej.

Zostanie wykonany projekt rekonstrukcji zieleni przy ul Młodzieżowej, a mieszkańcy mają go dostać do wglądu przed realizacją, tak samo jak plany inwestycji, które mają być wykonane w latach 2020-2021. Rada Gminy przy współpracy z mieszkańcami spróbuje też opracować ogólną strategię działań i inwestycji kładącą nacisk na zachowanie jak największej ilości zieleni w gminie.

„Mamy nadzieję, że ustalenia znajdą odzwierciedlenie w rzeczywistości. Każdy rodzaj i każda droga prowadząca do zmiany działań w kierunku ekologii w gminie jest niezwykle ważna i jest kolejnym krokiem do osiągnięcia wspólnego celu” – komentują Sucholeskie Lipy. – „Mamy nadzieję, że to dopiero początek drogi i kolejne spotkania już w szerszym gronie pozwolą wypracować właściwe strategie w gminie”.

Warto wspomnieć, że mieszkańcy otrzymali odpowiedź od Głównego Dyrektora Ochrony Środowiska, z której wynika, że Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska dopiero 4 maja wydał zgodę na odstępstwo od zakazu niszczenia gniazd i siedlisk będących miejscem rozrodu i wychowu młodych sierpówki w związku z koniecznością usunięcia dwóch lip drobnolistnych ze względu na przebudowę skrzyżowania, pod warunkiem, że drzewa nie będą zasiedlone przez ptaki objęte ochroną.

GDOŚ pisze też, że „organem właściwym do rozpatrywania skarg dotyczących zadań lub działalności wójta, burmistrza lub prezydenta jest rada gminy”. I to do niej należy złożyć skargę na postępowanie wójta. Mieszkańcy mogą się również odwołać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego – a w przypadku jawnego łamania prawa natychmiast powinna zareagować policja.

Przypomnijmy, że wycinka lip przy ulicy Młodzieżowej w Suchym Lesie rozpoczęła się 4 maja tego roku, bez wiedzy i zgody mieszkańców. Pod protestem przeciwko wycince podpisało się 1000 osób.

O problemach mieszkańców Suchego Lasu pisaliśmy tutaj i tutaj.

el

Podziel się:

Ostatnio dodane: