Stobnica: Rozpoczęło się postępowanie administracyjne w sprawie inwestycji w Puszczy Noteckiej

Jak informuje Łukasz Mikołajczyk, wojewoda wielkopolski, 14 sierpnia zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji starosty obornickiego – pozwolenia na budowę obiektu w Stobnicy.

Chodzi o budynek mieszkalny i gospodarczy położony na obszarze chronionym Natura 2000 Puszcza Notecka, z racji rozmiarów i architektury zwany zamkiem. Wniosek w tej sprawie złożył do wojewody prokurator okręgowy w Poznaniu po serii zatrzymań osób zamieszanych w powstanie tej inwestycji.

– Pełna dokumentacja dotycząca decyzji starosty obornickiego wpłynęła do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 13 sierpnia – wyjaśnia Tomasz Stube, rzecznik prasowy wojewody – co pozwoliło na przystąpienie do merytorycznej oceny sprawy i zawiadomienie stron o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego, którego zakończenie planowane jest na 14 września.

Po dokonaniu pełnej merytorycznej oceny sprawy, jeszcze przed wydaniem decyzji kończącej, rozstrzygnięta zostanie kwestia ewentualnego wstrzymania wykonalności decyzji. Obecnie nie jest możliwe określenie ostatecznego wyniku we wskazanej sprawie.

WUW, el