Więcej działań dla seniorów w Poznaniu. „Budowanie miasta przyjaznego starzeniu się”

senior fot. sabinevanerp, pixabay

Zwiększanie dostępności przestrzeni publicznej osobom starszym, rozwój przyjaznego transportu, mieszkalnictwa i wspieranie różnych form aktywności seniorów. Podczas wtorkowej sesji radni przyjęli nową politykę senioralną na lata 2023-2026.

Dokument „Polityka senioralna Miasta Poznania na lata 2023-2026” jest adresowany do wszystkich mieszkańców stolicy Wielkopolski, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób, które ukończyły 60. rok życia.
– Obserwowany wzrost udziału osób starszych w społeczeństwie jest sygnałem dla rządzących, w tym także dla samorządów, by zadbać o przyszłość, w której seniorki i seniorzy nie będą narażeni na wykluczenie ze względów społecznych, gospodarczych i przestrzennych – mówi Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania. – Dokument polityki senioralnej jest gwarantem planu budowania miasta przyjaznego starzeniu się.

Dokument zawiera 8 najważniejszych kierunków działania. Są nimi: zwiększanie dostępności przestrzeni publicznych i budynków, rozwój transportu przyjaznego starzeniu się, rozwój mieszkalnictwa przyjaznego starzeniu się, tworzenie warunków do wzrostu partycypacji społecznej osób starszych, kształtowanie w społeczeństwie szacunku wobec osób starszych i tworzenie warunków do inkluzji społecznej, tworzenie warunków do partycypacji obywatelskiej najstarszych mieszkańców miasta oraz możliwości zatrudnienia i utrzymania pracy, pobudzanie i wspieranie różnorodnych i skutecznych form komunikacji i informacji, rozwój, podnoszenie jakości i dostępności usług społecznych oraz ochrony zdrowia.

Za koordynację i monitorowanie działań odpowiada Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMP.
– Przyjęty podczas sesji dokument wyznacza najważniejsze kierunki działań i jest w dużym stopniu kontynuacją wcześniejszej polityki miasta, niemniej pojawiają się w nim ważne elementy działań deinstytucjonalizacyjnych – wyjaśnia Magdalena Pietrusik-Adamska, dyrektorka tego wydziału. – Poznań od wielu lat podejmuje liczne inicjatywy, by poprawić jakość życia seniorów – zarówno w obszarach zarówno wsparcia społecznego, ochrony i profilaktyki zdrowia, jak i aktywności obywatelskiej oraz społecznej.

Warto dodać, że pracę nad projektem dokumentu poprzedziły badania, które miały dać wiedzę o tym, jakie potrzeby mają mieszkańcy i mieszkańcy Poznania w starszym wieku. Polegały na przeprowadzeniu wywiadów z seniorami i osobami, którzy z nimi pracują, w tym eksperci z obszaru geriatrii i gerontologii oraz opieki nad osobami zależnymi, oraz zorganizowaniu otwartych warsztatów badawczych.

Podziel się:

Ostatnio dodane: