Poznań: Więcej uprawnień dla rad osiedli. Jest projekt uchwały

Poznań panorama fot. Sławek Wąchała

Sposób głosowania, zasad łączenia osiedli organizacja finansów i konkursy grantowe dla osiedli – to wszystko wymaga gruntownej przebudowy, bo rady muszą być silniejsze, jak uważają radni z klubu Wspólny Poznań.

Radni przygotowali projekt uchwały w sprawie wzmocnieniu roli jednostek pomocniczych – osiedli. Zastrzegają, że poprzedziły go wielomiesięczne i wszechstronne konsultacje z mieszkańcami Poznania w tej sprawie.

Głosowanie i większy budżet

Radni proponują, by wyborcy mogli oddawać tyle głosów, ile jest mandatów do obsadzenia w danym okręgu wyborczym. Okręgi wyborcze powinny być tworzone po przeprowadzeniu konsultacji społecznych na terenie danego osiedla, a ich łączenie – tylko po tylko po przeprowadzeniu szerokich konsultacji z mieszkańcami na terenie zainteresowanych osiedli.

Według Wspólnego Poznania wysokość środków wolnych osiedli powinna być powiązana z kondycją budżetu miasta, a środki te powinny być sukcesywnie zwiększane do poziomu 2 proc. dochodów własnych gminy, z uwzględnieniem priorytetu dla inwestycji. Radni zwracają też uwagę, że środki powinny być naliczane proporcjonalnie do potrzeb: osiedla śródmiejskie potrzebują dużych środków remontowych, osiedla peryferyjne potrzebują wielu inwestycji w infrastrukturę, a osiedla z przewagą terenów spółdzielni mają relatywnie mniejsze potrzeby inwestycyjne.

Wśród propozycji jest też likwidacja konkursu grantowego z przeniesieniem tych środków do budżetów osiedli, a także możliwość przesuwania środków finansowych osiedla pomiędzy kolejnymi latami w czasie kadencji rady osiedla, reforma „czterolatki” – środków na budowę nowych ulic, które są bardzo niskie wraz z oddzielnym programem umożliwiającym budowę oświetlenia drogowego na ulicach, które w bliższej perspektywie nie są przewidziane do kompleksowej budowy całej infrastruktury drogowej.

Praca bardziej online

Zmianie powinna ulec także organizacja pracy osiedla poprzez wykorzystanie ePUAPu do podpisywania i przesyłania dokumentów, wprowadzenia systemu elektronicznego ułatwiającego weryfikację realizacji planu finansowego osiedla, przeprowadzenie na wniosek radnego imiennego głosowania na sesjach rady osiedla i posiedzeniach zarządu osiedla oraz umożliwienie przeprowadzania sesji hybrydowych i zdalnych (po pandemii). Sesje powinny natomiast odbywać się nie „raz na kwartał”, a „minimum raz na 3 miesiące”.

Radni osiedlowi powinni też mieć pozostawioną możliwość samodzielnego uchwalania regulaminu rady osiedla z wymogiem określenia kluczowych kwestii dotyczących działalności rady, jak czas zwoływania sesji, tryb składania wniosków czy forma prowadzenia sesji.

Zmianie powinno też ulec funkcjonowanie Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta – tu powinna zostać wzmocniona funkcja pomocnicza wydziału z jednoczesnym przekazaniem funkcji kontrolnej nad osiedlami innej jednostce, ponieważ obecna sytuacja sprawia, że wydział kontrolując osiedle tak naprawdę kontroluje wyniki swojej pracy.

Współpraca rad z urzędem miasta do poprawy

Według radnych należy też poprawić współpracę między radami a miastem, między innymi poprzez skrócenie czasu na odpowiedź z jednostek miejskich z 30 do 14 dniu, przy zachowaniu terminu 30 dni w uzasadnionych przypadkach. Jeśli jednostka miejska nie zamierza uwzględnić negatywnej opinii osiedla, powinna przesłać radzie w terminie 14 dniu uzasadnienie swojej decyzji. Obowiązkowe powinno być także informowanie rady osiedla o wszystkich planowanych działaniach miasta na terenie osiedla. Radni miejscy powinni także regularnie kontaktować się z radami osiedli, szczególnie w okresie planowania budżetu miasta.

Zdaniem osiedlowych radnych niezbędne jest też przeprowadzenie kampanii edukacyjnej dla urzędników i mieszkańców Poznania z zakresu zadań, roli i kompetencji Jednostek Pomocniczych Miasta Poznania – Osiedli. Dzięki temu, jak mają nadzieję osiedlowi radni, radom i urzędowi będzie się łatwiej współpracowało, zwiększy się świadomość i wiedza o działaniach rad osiedli, a z czasem także frekwencja w wyborach do rad osiedli.

„Wzmocnienie funkcjonowania Jednostek Pomocniczych Miasta Poznania – Osiedli stanowi wzmocnienie głosu lokalnych społeczności w sprawach bezpośrednio ich dotyczących oraz zwiększa bezpośrednie zaangażowanie mieszkańców” – podsumowują radni ze Wspólnego Poznania.

Podziel się: