LO urszulanek fot. UMP

Poznań: Dlaczego miasto nie chce wpisać liceum sióstr urszulanek do rejestru?

Konflikt między prezydentem a urszulankami narasta od ponad roku i dotarł już do sądów, nie mówiąc o wojewodzie wielkopolskim. Władze Poznania zdecydowały się przedstawić swoje stanowisko w tej sprawie.

Jak informowaliśmy, wojewoda Łukasz Mikołajczyk, do którego trafili rodzice uczniów liceum, zarzucił miastu, że od ponad roku nie dokonało wpisu do liceum sióstr urszulanek do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych. W rezultacie szkoła prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej nie może uzyskać subwencji oświatowej, wyrobić państwowej pieczęci i wydawać zgodnych z przepisami prawa świadectw. W ten sposób uczniowie zostali pozbawieni konstytucyjnych praw.

Oto odpowiedź miasta:
„Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów, zamówienia na pieczęcie urzędowe szkoły kierują do Mennicy Państwowej za pośrednictwem wojewodów lub innych organów sprawujących nad nimi nadzór, np. Kuratora Oświaty. Z kolei wydawanie świadectw jest regulowane Rozporządzeniem Ministra Edukacji. Obydwa akty prawne nie uzależniają wydania pieczęci i świadectw od wpisu do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych. Dlatego należy zadać sobie pytanie, czy brak uzyskania pieczęci szkoły po tak długim czasie od wydania decyzji przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty nie jest działaniem celowym, mającym wpłynąć na opinię publiczną oraz negatywnie na funkcjonowanie szkoły.

Postawiona przez wojewodę teza, że ustawa Prawo oświatowe mówi o wpisywaniu przez jednostkę samorządu terytorialnego placówki do rejestru jest błędna. Wymieniony akt prawny nie powołuje Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych. Ustawą, która definiuje RPSO jako zbiór danych szkół i placówek jest ustawa o systemie informacji oświatowej. Wskazano tam wprost, kto dokonuje wpisu danej szkoły do rejestru. W przypadku, gdy szkołę publiczną prowadzi inny organ, Miasto ma obowiązek przekazać jej dane identyfikacyjne – o ile wydało zezwolenie na jej założenie. W przypadku XXXIX Liceum Ogólnokształcącego nie miało to miejsca.

Zezwolenie na założenie szkoły wydane zostało przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty (decyzją z 22 maja 2019 r.). Miasto Poznań i Prezydent Poznania nie mają uprawnień, by przekazać dane XXXIX LO do rejestru. Podjęcie takich działań nie ma oparcia w przepisach, byłoby to więc działanie bezprawne.

Prezydent miasta nie udzielił zezwolenia na założenie kolejnej szkoły publicznej, a tylko takiemu podmiotowi, w takim przypadku przepisy ustawy o systemie informacji oświatowej dają kompetencję do przekazania danych szkoły publicznej do RSPO. Również Wielkopolski Kurator Oświaty, który zgodę tę wydał, uznał, że nie jest właściwym organem do dokonania wpisu.

Trafność stanowiska Miasta Poznania zdaje się potwierdzać także postanowienie, wydane 31 lipca 2019 r. przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Stwierdza ono brak zasadności złożonego tam przez Zgromadzenie ponaglenia na bezczynność Prezydenta Miasta Poznania. Do tej pory Zgromadzenie nie wniosło skargi w tym temacie. Nie podjęło też czynności, zmierzających do tego, by formalnie zobowiązać Prezydenta Miasta do dokonania wpisu szkoły do RSPO.

Zgoda Wielkopolskiego Kuratora Oświaty na założenie XXXIX LO wydana została w maju 2019 r. Natomiast w lipcu 2019 r. uchwalono sieć szkół publicznych, pomijając szkołę Sióstr Urszulanek, którą to uchwałę organ ten zaopiniował pozytywnie.

Sytuacja, w jakiej znalazła się wymieniona szkoła, niesie za sobą problem prawny. Miasto Poznań zdaje sobie sprawę z jego skutków. Dlatego wielokrotnie informowało o nim różne organy administracji rządowej, ale ani Wielkopolski Kurator Oświaty, ani Wojewoda Wielkopolski nie podjęli żadnych formalnych kroków, np. w Ministerstwie Edukacji Narodowej, aby problem rozwiązać. Mając na uwadze interesy uczniów, rodziców i całej społeczności miejskiej to Miasto Poznań wystąpiło do MEN, jako administratora bazy SIO, z prośbą o podjęcie działań umożliwiających zgodne z prawem wpisanie szkoły do RSPO. Do dziś pozostaje ona bez odpowiedzi.

Miasto Poznań zgodnie z prawem nie może wpisać XXXIX Liceum Ogólnokształcącego do rejestru szkół publicznych. Natomiast brak zgody na jej założenie podparte jest wieloma argumentami. Decyzja ta nie wynika z pobudek ideologicznych, co sugerują niektóre osoby i środowiska. W Poznaniu działa 14 szkół katolickich, w tym 9 publicznych. Na mapie Poznania znajduje się już 6 liceów katolickich, w tym 4 publiczne. To samo stanowisko prezentowały już poprzednie władze Miasta.

Działanie Miasta jest podyktowane wyłącznie dobrem poznańskich szkół. Powstanie kolejnego publicznego liceum sprawiłoby, że przyszłość innych tego typu placówek byłaby zagrożona. Zgodnie z prognozami demograficznymi, liczba absolwentów szkół podstawowych w kolejnych latach będzie maleć. Oznacza to, że Miasto Poznań w najbliższym czasie będzie musiało przyjrzeć się siatce poznańskich szkół. Wiadomo już, że dwa licea ogólnokształcące będą musiały zostać zamknięte.

Sytuacji nie poprawia też rosnące z roku na rok wydatki na utrzymanie szkół. Mimo nominalnego wzrostu subwencji oświatowej spada jej procentowy udział w wydatkach, które miasto ponosi na oświatę. Oznacza to, że każdego roku miasto musi coraz więcej środków z dochodów własnych dopłacić do funkcjonowania szkół, również prowadzonych przez inne podmioty.

Miasto Poznań posiada wszelkie dokumenty, potwierdzające przedstawiane informacje w sprawie XXXIX Liceum Ogólnokształcącego. Są to dokumenty, które mogą zostać upublicznione i władze miasta gotowe są je w każdej chwili udostępnić w trybie dostępu do informacji publicznej”.

UMP, el

0 0 votes
Oceń artykuł

1 Komentarz
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze