Poznań: Aquanet do Geofizyki Toruń: „Badania nie są prowadzone zgodnie z koncesją”

Franciszek Sterczewski, ujęcie wody pitnej w Krajkowie, fot. FB F. Sterczewski
Geofizyka Toruń zarzuciła Aquanetowi wprowadzanie opinii publicznej w błąd, jeśli chodzi o badania w poszukiwaniu ropy i gazu na terenie ujęcia wody pitnej w Krajkowie. W odpowiedzi Aquanet wydał oświadczenie.

Geofizyka Toruń 15 lipca przesłała do mediów swoje stanowisko w kwestii badań, zapewniając, że po pierwsze są prowadzone zgodnie z prawem, a po drugie absolutnie nie są szkodliwe ani dla okolicznych mieszkańców, ani dla ujęcia wody pitnej. Rozłożenie czujników w strefie ochrony bezpośredniej ujęcia wody pitnej było błędem, za który spółka przeprosiła i którego nie powtórzyła.

„Apelujemy do przedstawicieli spółki Aquanet o zaprzestanie kampanii dezinformującej opinię publiczną” – podsumowała Geofizyka Toruń. Jak jednak wynika z oświadczenia przesłanego nam przez Aquanet, a także i wcześniejszych informacji w tej sprawie, sytuacja wygląda nieco inaczej. Przede wszystkim Geofizyka Toruń nie przedstawiła żadnych dowodów na brak negatywnego wpływu prowadzonych przez siebie badań – w przeciwieństwie do Aquanetu, który przedstawił opinie naukowców jednoznacznie uznających wpływ takich badań za negatywny.

Aquanet zwraca też uwagę, że jakiekolwiek badania powinny być prowadzone za zgodą administratora terenu, czyli Aquanetu. Tymczasem najpierw spółka została powiadomiona w ostatniej chwili, że badania się rozpoczynają, a później Geofizyka, wbrew ustaleniom, nie przekazała Aquanetowi mapy z zaznaczonymi miejscami badań.

Oto pełna treść oświadczenia Aquanetu dotyczącego prac w zakresie badań geofizycznych prowadzonych przez PGNiG S.A. na terenie strefy ochronnej ujęcia wody Mosina:

W nawiązaniu do oświadczenia Geofizyka Toruń S.A., z dnia 15 lipca 2021 r., dotyczącego prowadzonych przez nią, na zlecenie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, prac geofizycznych w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, Aquanet S.A. oświadcza co następuje:

Aquanet S.A. jest przedsiębiorstwem, które prowadzi, na terenie aglomeracji poznańskiej (w tym także na terenie gminy Mosina), działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. W ramach tej działalności Aquanet zajmuje się między innymi ujmowaniem, uzdatnianiem, i dostarczaniem wody dla całej aglomeracji poznańskiej (około 1 mln mieszkańców).

Ujęcie wody Mosina – Krajkowo, jako główny element Poznańskiego Systemu Wodociągowego, stanowi najważniejsze źródło wody dla całej aglomeracji poznańskiej, z którego pochodzi około 70% pozyskiwanej i dostarczanej odbiorcom wody.

Na podstawie udzielonych PGNiG S.A. koncesji, firma Geofizyka Toruń S.A. (spółka zależna od PGNiG S.A.) prowadzi, na terenie ochrony ujęcia wody Mosina – Krajkowo, prace geofizyczne polegające na wzbudzaniu drgań sejsmicznych ziemi (odczuwalnych nawet dla mieszkańców okolicznych zabudowań). Nie jest prawdą, że badania te prowadzone są całkowicie zgodnie z udzielonymi koncesjami, gdyż koncesje te – odwołując się do wydanych decyzji środowiskowych – wymagają prowadzenia prac w uzgodnieniu, a w przypadku prac sejsmicznych także za zgodą administratora ujęcia wody.

Administrator ujęcia (którym jest Aquanet S.A.) takiej zgody na badania sejsmiczne nie wydawał, a nie można także mówić o uzgodnieniu prac, gdyż jednym z bezspornych ustaleń spotkania z udziałem Aquanet S.A. i Geofizyka Toruń S.A. z dnia 22.06.21 r. było dostarczenie Aquanet S.A. przez Geofizyka Toruń S.A. mapy z naniesionymi lokalizacjami prac geofizycznych celem ustalenia kolizji z infrastrukturą należącą do Aquanet S.A.

Skutkiem powyższego zaniedbania, Geofizyka Toruń S.A. prowadzi swoje prace sejsmiczne bez zgody administratora ujęcia Mosina-Krajkowo i w bezpośredniej bliskości (z naruszeniem także wewnętrznych regulacji firmy Geofizyka Toruń S.A. co do zachowania bezpiecznych odległości) należącej do Aquanet S.A. infrastruktury wodociągowej, zagrażając jej integralności – co z kolei stwarza realne zagrożenie wystąpienia katastrofy urządzeń wodociągowych znajdujących się zarówno w strefie ochrony ujęcia, jak i poza nią, która pozbawiłaby wody tysięcy mieszkańców aglomeracji poznańskiej.

Wbrew temu, co zdaje się sugerować firma Geofizyka Toruń S.A., prowadzone przez nią prace nie mają charakteru naukowego, tylko są przygotowaniami do wydobywania surowców kopalnych, co stanowi działalność w oczywisty sposób nastawioną na osiąganie zysków finansowych.

Zarówno PGNiG S.A., jak i Geofizyka Toruń S.A. nie przestawiły żadnych dowodów (analiz, opracowań), potwierdzających tezę o braku negatywnego wpływu prowadzonych prac sejsmicznych na środowisko naturalne, a w szczególności na zlokalizowane na terenie prowadzonych badań (przede wszystkim na terenie ujęcia Mosina-Krajkowo) unikatowe złoże wód gruntowych. Aquanet S.A. przedstawiał już stanowiska autorytetów naukowych (jak np. prof. J. Przybyłek) zwracających uwagę na takie zagrożenie (w szczególności polegające na zanieczyszczeniu złoża w wyniku wprowadzenia jego warstw w fazę wstrząsów sejsmicznych). Aglomeracja poznańska nie ma alternatywy dla tego ujęcia, jego degradacja skutkować będzie nieodwracalną katastrofą humanitarną.

Nie jest prawdą, że prowadząca badania firma Geofizyka Toruń S.A. nie przeprowadza „żadnych wierceń na terenie prowadzonych badań”. Wiercenia takie stwierdzono w bezpośrednim otoczeniu strefy ochrony pośredniej ujęcia wody Mosina-Krajkowo.

Nieprawdą są także stwierdzenia, jakoby na skutek „pomyłkowego” naruszenia przez firmę Geofizyka Toruń S.A. granic strefy bezpośredniej ujęcia wody Mosina-Krajkowo doszło do rozlokowania jedynie 6 czujników sejsmicznych na jej obrzeżu. Pracownicy Aquanet S.A. stwierdzili fakt rozmieszczenia 16 takich czujników w głębi strefy ochrony bezpośredniej (przy samych studniach). Za gołosłowne należy uznać twierdzenia, jakoby ogrodzenie strefy bezpośredniej ochrony ujęcia było „niekompletne” i „nieoznakowane”.

W związku z powyższym, Aquanet S.A. podkreśla, że wszelkie jej działania, mające na celu ograniczenie nieuprawnionej i zagrażającej środowisku naturalnemu i zasobom wody pitnej służących mieszkańcom aglomeracji poznańskiej działalności, ukierunkowane są na ochronę interesów mieszkańców aglomeracji poznańskiej. Jednocześnie zmierzają one do zapobiegania powstaniu ryzyka w zakresie wystąpienia jakiekolwiek sytuacji pogarszającej jakość wody pitnej lub jej dostępność, która to mogłaby mieć daleko idące konsekwencje polegające w skrajnym przypadku na przerwaniu dostaw wody. Ponadto działania te są zgodne z prawem i uzasadnione, a przedstawiane opinii publicznej informacje na ten temat całkowicie zgodne z prawdą.

Podziel się:

Ostatnio dodane: