sobota, 24 lutego, 2024

Linia tramwajowa Zawady – Poznań Wchód. Czy jest szansa, żeby powstała?

W Poznaniu, projekt nowej linii tramwajowej, która połączyłaby pętlę Zawady ze stacją kolejową Wschód, jest przedmiotem analizy miejskich władz. Inicjatywa ta, jak wskazuje radny Andrzej Rataj, jest zbieżna z obowiązującymi planami rozwoju miasta i może znacząco wpłynąć na poprawę komunikacji publicznej w rejonie Osiedla Główna.

Podczas konsultacji społecznych, które odbyły się jesienią 2021 roku, mieszkańcy miasta mieli okazję wyrazić swoje opinie na temat proponowanego przebiegu nowej linii tramwajowej. W wyniku tych spotkań, około 60% uczestników opowiedziało się za trasą prowadzącą od pętli tramwajowej na Zawadach, poprzez ulicę Główną i nowo planowaną ulicę o oznaczeniu 22KD-D, aż do stacji kolejowej Poznań Wschód. Przy stacji kolejowej przewidziano utworzenie zintegrowanego węzła przesiadkowego, który miałby także obejmować nową pętlę autobusową oraz parking Park & Ride.

Radny Rataj zwrócił się z zapytaniem o postęp prac nad realizacją projektu, interesując się szczególnie analizami technicznymi, przestrzennymi, funkcjonalnymi oraz społeczno-ekonomicznymi. Zadawał również pytanie o perspektywy finansowe i czasowe planowanej inwestycji.

Urząd Miasta informuje, że prace nad koncepcją techniczną trasy tramwajowej są w toku. Zaznacza jednak, że aktualna sytuacja budżetowa miasta nie pozwala na zapisanie środków koniecznych do realizacji tej inwestycji w najbliższej Wieloletniej Prognozie Finansowej. Harmonogram realizacji projektu pozostaje nieokreślony i jest uzależniony od przyszłych możliwości finansowych miasta oraz potencjalnego pozyskania funduszy zewnętrznych, w tym funduszy Unii Europejskiej po roku 2027.

Projekt nowej linii tramwajowej ma szansę na znaczne usprawnienie systemu komunikacji miejskiej w Poznaniu, integrując transport tramwajowy, autobusowy oraz kolejowy. Realizacja tej inwestycji wpisuje się w długofalową wizję rozwoju transportu publicznego i może stać się ważnym czynnikiem rozwoju wschodnich obszarów miasta.

Źródło: BM
Strona głównaPoznańLinia tramwajowa Zawady - Poznań Wchód. Czy jest szansa, żeby powstała?