sobota, 24 lutego, 2024

Kolejna część Jeżyc ma plan zagospodarowania

Zachowana zieleń i dodatkowe tereny rekreacyjne. Poznańscy radni przyjęli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego “Jeżyce Północ” część A1, obejmujący okolice ulicy św Wawrzyńca.

Teren objęty granicami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ma powierzchnię 8,8 ha. To w głównej części nasyp linii kolejowej, nowa i stara ulica Św. Wawrzyńca oraz niewielki teren zabudowy przy skrzyżowaniu z ulicą Kościelną. Nie obejmuje więc szczególnie dużego obszaru – ale za to jest to obszar, na którym znajduje się sporo ważnych i historycznych obiektów: to fragment zespołu urbanistyczno-architektonicznego najstarszych dzielnic XIX-wiecznego Poznania, budynki zespołu Zagrody Bamberskiej, poniemiecki schron przeciwlotniczy z 1943 roku w ul. Kościelnej, stanowisko archeologiczne oraz obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków.

Plan obejmuje także północny fragment ulicy Kościelnej z centralnym obszarem zieleni – pozostałości dawnej wsi Jeżyce – który dzięki niemu został objęty ochroną, tak samo jak niektóre z rosnących tam drzew, które ze względów przyrodniczych są cenne dla środowiska i krajobrazu.

“Obok wskazania dwóch nowych, niewielkich nieruchomości mieszkaniowych wielorodzinnych w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej już zabudowy, plan ustalił, po konsultacjach z Radą Osiedla Jeżyce, nowy teren zieleni publicznej o powierzchni ponad 5000 m kw.” – informują miejscy urzędnicy. – “Oznacza to, że zachowane zostaną rosnące tu od wielu lat drzewa, a mieszkańcy zyskają nową przestrzeń dla rekreacji i wypoczynku. Plan określił także strefę, w której może powstać przejście pod torami kolejowymi w rejonie ulicy Poleskiej, co ułatwi komunikację pieszą i rowerową między Jeżycami a Sołaczem. O takie rozwiązanie postulowali mieszkańcy i rada osiedla, a plan potwierdził możliwość jego realizacji”.

Dokument był w 2023 r. konsultowany z mieszkańcami i Radą Osiedla Jeżyce – od sierpnia do września był wyłożony do wglądu, następnie przeprowadzono dyskusję publiczną i zbierano uwagi, których wpłynęło 12.

Plan “Jeżyce Północ” część A1 to ostatni z siedmiu planów, uchwalonych dla tzw. Nowych Jeżyc. Obejmują one swoim zasięgiem i określają zagospodarowanie 58 ha terenów, przede wszystkim kluczowe tereny inwestycyjne nowych osiedli mieszkaniowych na obszarach przemysłowych Wiepofamy, Goplany czy PoWoGazu.

Wszystkie plany miejscowe dla tych terenów zostały wypracowane wspólnie z mieszkańcami oraz inwestorami, co pozwoliło na uzyskanie spójnej koncepcji zagospodarowania. Udostępniło także zamknięte dotychczas przestrzenie, umożliwiając ich wykorzystanie na zabudowę mieszkaniową, budowę nowego placu miejskiego, parku oraz nowych ulic.

Źródło: UMP
Strona głównaPoznańKolejna część Jeżyc ma plan zagospodarowania