piątek, 1 grudnia, 2023

Będzie nowy park w Poznaniu!

Prawie 12 hektarów terenu na Górczynie stanie się parkiem – taką decyzję podjęli poznańscy radni podczas sesji 24 października. W dodatku będzie to pierwszy w Poznaniu park linearny, na terenie torów dawnej “kolei berlińskiej”.

Rada Miasta Poznania uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego “W rejonie ulic R. Dmowskiego i Góreckiej”. Dokument określa sposoby zagospodarowania i zabudowy 83 ha Górczyna: od wschodu i południa ograniczony jest torami kolejowymi, od zachodu ul. Głogowską, a od północy ul. Krauthofera. I to właśnie na terenach pokolejowych powstanie park.

Pierwszy taki park w Wielkopolsce

“Ma to być tzw. park linearny” – informują władze miasta. – “Tego typu założenia tworzy się na terenach, które pełniły niegdyś funkcje komunikacyjne (np. High Line, czyli dawna estakada kolejowa w Nowym Jorku). Wzdłuż torów “kolei berlińskiej” zaplanowana jest droga pieszo-rowerowa. Plan – w starych pokolejowych budynkach – dopuszcza funkcje kultury, gastronomii i sportu. Może tam powstać również infrastruktura sportowo-rekreacyjna (np. boiska, siłownie na świeżym powietrzu czy place zabaw). Nowy park będzie miał powierzchnię 10,2 ha, co oznacza, że będzie jednym z większych parków miejskich w Poznaniu. Dla porównania park na os. Chrobrego ma 11,4 ha, a park W. Czarnieckiego na Osiedlu Przyjaźni – 10,7 ha. W planie wprowadzono także zapisy mające na celu ochronę śladów dziedzictwa materialnego “kolei berlińskiej”, czyli np. zachowanie fragmentów infrastruktury kolejowej, które mają przypominać o historii tego miejsca. Wykup terenu pod park na Górczynie i jego urządzenie to koszt z budżetu Miasta, który wyniesie wg ostrożnych szacunków ponad 36 mln zł”.

Najważniejsza ochrona przyrody

Właśnie ochrona niezabudowanych terenów cennych przyrodniczo była jednym z najważniejszych celów podczas konstrukcji tego planu – trzcinowisk, drzew będących pomnikami przyrody oraz okresowo zalegającej wody. To dlatego Miejska Pracowania Urbanistyczna zwiększyła w projekcie planu powierzchnię terenu przeznaczonego na zieleń z 9,5 ha do 11,8 ha – uwzględniając uwagi i opinie mieszkańców. Dodatkowo nie tylko poszerzono ochronę terenów podmokłych, ale także wyznaczono dodatkowe strefy zieleni pomiędzy budynkami.

Na tym terenie zaplanowano drogę, która ma połączyć Drużynową i Krzywą, ale będzie ona znacznie węższa niż pierwotnie planowano, zwiększając teren zielony oddzielający zabudowę mieszkaniową od pasa drogowego. Zachowano również ogrody działkowe, mimo że w pierwotnej wersji projektu miały się stać zielenią urządzoną oraz zwiększono powierzchnię biologicznie czynną na części terenów planowanej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usługowej. Grupa rosnących tam wierzb została oznaczona jako pomniki przyrody. Wydzielono także teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami wzdłuż ulicy Metalowej i wyznaczono dodatkowy ciąg rowerowy.

Plan uwzględnia również stanowiska archeologiczne, budynki ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków, a także inne obiekty chronione. Zniknęło z niego z kolei planowane połączenie Drużynowej z Głogowską, uznane za nieefektywne. Zostawiono za to miejsce na nową trasę tramwajową, łączącą ul. Hetmańską z pętlą górczyńską, a także chodniki, ścieżki rowerowe i zieleń przyuliczną. Prace nad planem trwały od 2020 roku i uwzględniono w nim większość uwag mieszkańców, chcących zachowania tej zielonej enklawy.

Źródło: UMP