Zarząd Wielkopolski z absolutorium. “Ten rok udało się zamknąć pozytywnie”

Elżbieta Kuzdro-Lubińska, Marek Woźniak fot. UMWW

Radni Sejmiku Województwa Wielkopolskiego podczas sesji 29 maja udzielili absolutorium Zarządowi Województwa Wielkopolskiego za wykonanie budżetu w 2022 roku. Marszałek Woźniak uznał sytuację finansową województwa na koniec 2022 roku za dobrą.

– Ten rok, mimo obaw, udało się zamknąć pozytywnie. Jesteśmy zadowoleni z inwestycji, które zakończyliśmy – mówił marszałek Marek Woźniak podczas sesji absolutoryjnej. – Przede wszystkim był to szpital dziecięcy, który zaczął funkcjonować od kwietnia ubiegłego roku. Tylko w 2022 roku na Wielkopolskie Centrum Pediatrii wydaliśmy ponad 80 mln zł. Dokończyliśmy też bardzo ważne inwestycje drogowe, w tym obwodnicę Wronek wraz z mostem i most w Rogalinku. To były dwie sztandarowe realizacje, jeśli chodzi o infrastrukturę drogową. Udało nam się również wspierać naszych partnerów. Blisko 100 mln zł przeznaczyliśmy na konkursy i nasze samorządowe programy takie jak “Kulisy kultury”, “Szatnia na medal” czy “Pięknieje wielkopolska wieś”.

Sytuacja finansowa jest dobra

Marszałek uznał też sytuację budżetową Wielkopolski na koniec 2022 roku za dobrą.
– Podsumowaniem tego budżetu jest rating, który przygotowała swoim w raporcie niezależna instytucja, Agencja Fitch Ratings – podkreśliła Elżbieta Kuzdro-Lubińska, Skarbnik Województwa. – W kwietniu podtrzymała ona długoterminową, stabilną perspektywę A- dla naszego województwa. Trzeba pamiętać, że nasz budżet w ubiegłym roku realizowany był w wyjątkowych okolicznościach. Przede wszystkim należy wskazać na konflikt zbrojny w Ukrainie i wynikającą z niego dużą niepewność w kontekście kształtowania się sytuacji gospodarczej. Po drugie, w 2022 roku wpływy z podatków dochodowych CIT i PIT po raz pierwszy zostały określone przez Ministerstwo Finansów, a następnie przekazane w 12 równych miesięcznych ratach. Po trzecie wysoka inflacja (średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług w 2022 roku wyniósł 14,4%) spowodowała wzrost kosztów realizowanych działań, zarówno tych bieżących, jak koszty pracy, energii czy paliw, jak i majątkowych, czyli np. kosztów materiałów.

Pomimo tych wszystkich zmian i trudności budżet 2022 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 95,3 mln zł – a jak podkreśliła skarbniczka, nadwyżka ta jest efektem prowadzonej przez samorząd od lat odpowiedzialnej polityki finansowej.
– Głównym celem tej polityki było, jak co roku, utrzymanie nadwyżki operacyjnej i zachowanie płynności finansowej oraz realizacja zadań inwestycyjnych – tłumaczyła skarbniczka. – Dzięki przyjętej strategii dotyczącej wydatków bieżących, polegającej na odpowiednim ustaleniu poziomu oraz zarządzaniu rezerwami budżetowymi, zarówno ogólną, jak i celowymi, wypracowaliśmy wysoką nadwyżkę operacyjną w wysokości 554,3 mln zł. Nadwyżka ta, czyli dodatnia różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, wpływa nie tylko na płynność bieżącą Województwa, ale także na możliwości w zakresie finansowania inwestycji czy spłaty zobowiązań.

Dochody i wydatki

Jak informuje skarbniczka, dochody Wielkopolski w 2022 roku wyniosły 2 mld 111 mln zł, a główną ich część stanowiły wpływy z tytułu podatku dochodowego CIT i PIT (55,9 proc.). Wpływy te, jak wspomniano, zostały zaplanowane i wykonane zgodnie z wprowadzoną reformą i według prognozy Ministerstwa Finansów. – Co istotne, wpływy z tytułu podatku CIT wyniosły 975,3 mln zł i były o 1,0 proc. mniejsze niż w 2021 roku (985,1 mln zł) – mówiła Elżbieta Kuzdro-Lubińska. – Warto podkreślić, że zrealizowane w 2022 roku w budżecie państwa wpływy z CIT, w porównaniu do 2021 roku, wzrosły o 33,9 proc. Ewentualna korekta tych wpływów dla województwa ma nastąpić w 2024 roku, z tym jednak zastrzeżeniem, że będzie ona rozliczana na poziomie krajowym według procentowego udziału Wielkopolski w ogólnej kwocie dedykowanej województwom. Ważny jest również fakt, że wpływy z tytułu podatku PIT uwzględniają dodatkowe środki w wysokości 40,9 mln zł, które pochodzą z planowanej na 2023 r. subwencji rozwojowej i zostały przekazane w 2022 r. w trzech ratach, to jest w październiku listopadzie i grudniu.

Wydatki Wielkopolski w 2022 roku wyniosły 2 mld 015,7 mln zł. Z tego 832,8 mln zł (tj. 41,3 proc.) stanowiły wydatki majątkowe i to czwarty rok budżetowy z rzędu, kiedy wydatki majątkowe kształtują się na poziomie ponad 40,0% proc.
– Przeznaczyliśmy je głównie na inwestycje w zakresie dróg publicznych (372,5 mln zł) oraz w sferze ochrony zdrowia (311,7 mln zł), w tym na budowę nowego szpitala dziecięcego – Wielkopolskiego Centrum Pediatrii, który przyjmuje pacjentów od kwietnia 2022 roku – wyliczała skarbniczka. – Wśród innych inwestycji warto wymienić między innymi te w zakresie oświaty i wychowania (47,2 mln zł). W ramach wydatków bieżących najwięcej środków przekazaliśmy na dotacje celowe dla spółek kolejowych, na organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich (255,4 mln zł), a także na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury (137,5 mln zł) oraz na bieżące utrzymanie dróg i mostów (108,0 mln zł).

Wielkopolska w 2022 roku zmniejszyła też swoje zadłużenie – wyniosło 303,3 mln zł i stanowiło 14,4 proc. dochodów ogółem. W latach 2020-2022 zadłużenie zmniejszyło się łącznie o 138,2 mln zł.

Pozytywne oceny RIO i Fitch Ratings

Budżet Województwa Wielkopolskiego za rok 2022 uzyskał pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, a z badania niezależnego biegłego rewidenta wynika, że sprawozdanie finansowe Województwa za 2022 rok przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej województwa.

Sytuację budżetową województwa wielkopolskiego na koniec 2022 roku z całą pewnością można więc uznać za dobrą, co potwierdza raport przygotowany przez niezależną instytucję ratingową, agencję Fitch Ratings. – Dzięki prowadzonej polityce finansowej w zakresie zarządzania finansami oraz poziomem długu, województwo posiada zdolność do realizacji inwestycji z nowej perspektywy finansowej UE 2021-2027, w tym do zaciągania i spłaty zobowiązań związanych z realizacją tych inwestycji – podsumował marszałek.

Podczas poniedziałkowej sesji radni udzielili także wotum zaufania zarządowi województwa Wielkopolskiego. “Za” było 22 radnych, a 9 głosowało “przeciw”.

Podziel się: