Zakaz kąpieli i łowienia ryb w Odrze!

12 WBOT, Odra fot. 12WBOT

Zarząd Województwa Dolnośląskiego 11 sierpnia podjął decyzję o zakazie połowu ryb na dolnośląskim odcinku rzeki Odry do 30 września. Zakazy wprowadziły też samorządy województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego. Wszędzie obowiązuje zakaz kąpieli.

„Zarząd Województwa Dolnośląskiego, na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie oraz Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii podjął w trybie pilnym uchwałę o całkowitym zakazie połowu ryb na całym dolnośląskim odcinku rzeki Odry do 30 września br.” – poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. – „Działanie to ma przede wszystkim chronić ludzi przed możliwym niebezpieczeństwem spowodowanym spożyciem ryb wyłowionych z rzeki, ale również ochroną gatunków ryb, które żyją w Odrze”.

Samorząd województwa Dolnośląskiego zaapelował również do mieszkańców regionu o niewchodzenie do rzeki, niekąpanie się w niej oraz niedopuszczanie do wchodzenia do wody przez zwierzęta.

„Odra jest sercem i symbolem Dolnego Śląska, przebiega przez cały nasz region” – czytamy w komunikacie marszałka Dolnego Śląska. – „To wielkie bogactwo przyrodnicze, ale również wielki potencjał turystyczny i rekreacyjny. Obecna sytuacja, która ma miejsce w rzece, jest katastrofą ekologiczną. Skażenie wody doprowadziło do zaburzenia równowagi ekosystemu rzecznego i masowego śnięcia ryb. Zanieczyszczenie chemiczne rzeki Odry, nieznanego obecnie pochodzenia, jest wyjaśniane przez odpowiednie służby państwowe: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Państwowe Gospodarstwo Wodne – Wody Polskie oraz podlegające Wojewodzie Dolnośląskiemu Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego we Wrocławiu. Powiadomiona przez administrację państwową została prokuratura, która prowadzi czynności śledcze, w celu ustalenia źródła skażenia.

Samorząd Województwa Dolnośląskiego pozostaje w gotowości, aby wesprzeć administrację państwową w działaniach mających na celu zwalczenie skażenia Odry oraz jej dorzecza. Mając doświadczenie z ratowania rzeki Baryczy po silnym skażeniu chemicznym, jesteśmy gotowi do pomocy zarówno merytorycznej, jak i technicznej. To wiedza ichtiologów i specjalistów w zakresie ochrony środowiska zaangażowanych w ochronę ekosystemu Stawów Milickich oraz możliwości techniczne, tj. sprzęt pomiarowy do monitorowania jakości wody oraz wysokowydajne pompy natleniające wodę, które skutecznie wykorzystywane były w czasie skażenia rzeki Baryczy w 2020 roku”.

Podobne zakazy wydały również samorządy województwa lubuskiego i Pomorza Zachodniego. Zachodniopomorska Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna wydała także zakaz kąpieli w pięciu kąpieliskach na Odrze i jednym miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli: kąpieliskach Dziewoklicz, Dąbie, Lubczyna, a także Stepnica, Trzebież i MOKWSK Czarnocin nad Zalewem Szczecińskim. Wszystkie są narażone na zanieczyszczenia niesione przez wody rzeki Odry, jak wyjaśniła ZWSSE.