Wybory parlamentarne 2023. Prezydent wyznaczył termin

Prezydent Andrzej Duda w Poznaniu fot. Sławek Wąchała

Prezydent RP Andrzej Duda postanowieniem z dnia 8 sierpnia 2023 r. zarządził wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Wybory zostaną przeprowadzone w niedzielę 15 października 2023 roku.

Informacja została opublikowana na stronie prezydenta razem z informacją, że postanowienie o zarządzeniu wyborów zostało już podpisane. Przypomnijmy, że jak stanowi konstytucja, prezydent zarządza wybory parlamentarne nie później niż na 90 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu – a obecna kadencja Sejmu i Senatu trwa od 12 listopada 2019 roku. Prezydent musiał więc podać termin wyborów do 14 sierpnia.

Razem z postanowieniem prezydenta został opublikowany, będący jego częścią, kalendarz wyborczy.

Harmonogram czynności wyborczych:

Do 28 sierpnia: zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej:- przez organ partii politycznej o utworzeniu komitetu wyborczego,- przez pełnomocnika wyborczego o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego lub o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców, powołanie okręgowych komisji wyborczych

Od 1 września do 12 października: składanie przez wyborców wniosków o:
– wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejsce pobytu w dniu wyborów,
– zmianę miejsca głosowania,
składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą służbę wojskową albo odbywających ćwiczenia wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym wniosków o zmianę miejsca głosowania

Do 6 września, do godz. 16:00: zgłaszanie list kandydatów na posłów oraz kandydatów na senatorów.

Do 11 września: utworzenie obwodów głosowania w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów, domach studenckich i zespołach tych domów, a także ustalenie ich granic, siedzib i numerów.

Do 15 września: podanie do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika,
zgłaszanie przez kapitanów statków wniosków o utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich,
zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych.

Do 25 września: powołanie obwodowych komisji wyborczych, podanie do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych

Od 30 września do (24:00) w dniu 13 października: nieodpłatne rozpowszechnianie w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze

Do 2 października: zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych, w tym za pomocą nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, zgłaszanie zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego lub bezpłatnego transportu powrotnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, w gminie, w której w dniu wyborów nie funkcjonuje gminny przewóz pasażerski

Do 5 października: podanie przez okręgowe komisje wyborcze, w formie obwieszczenia, informacji o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów oraz zarejestrowanych kandydatach na senatorów, podanie do publicznej wiadomości informacji o organizacji w gminach wiejskich lub miejsko-wiejskich bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego w dniu wyborów, o którym mowa w art. 37f§ 1 Kodeksu wyborczego

Do 6 października: składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat

Do 10 października: składanie przez komitety wyborcze wyborców zrzeszonych w zarejestrowanych organizacjach mniejszości narodowych oświadczeń do Państwowej Komisji Wyborczej o korzystaniu ich list kandydatów na posłów ze zwolnienia z warunku określonego w art. 196 § 1 Kodeksu wyborczego, tj. obowiązku przekroczenia progu wyborczego,
składanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o ujęcie ich w spisie wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą,
składanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o ujęcie ich w spisach wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach

Do 12 października: poinformowanie wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, którzy zgłosili zamiar skorzystania z prawa transportu do lokalu wyborczego, o godzinie transportu w dniu głosowania

W dniu 13 października, godz. 24:00 – zakończenie kampanii wyborczej.

W dniu 15 października, od godz. 7:00 do 21:00 – głosowanie.

Po opublikowaniu postanowienia prezydenta w Dzienniku Ustaw, co powinno nastąpić najpóźniej piątego dnia od dnia zarządzenia wyborów, będzie mogła oficjalnie ruszyć kampania wyborcza. Polacy będą wybierać 460 posłów i 100 senatorów.

Podziel się: