Wronki: Likwidacja barier dla niepełnosprawnych w Zakładzie Karnym we Wronkach

pawilon B fot. ZK Wronki
Pracownicy, interesanci, odwiedzający, ale też niepełnosprawni osadzeni – wszyscy w Zakładzie Karnym we Wronkach mogą korzystać z różnych sfer aktywności na zasadzie równości z innymi osobami. Warto o tym przypomnieć podczas obchodzonego dziś Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych.

Osoby ze szczególnymi potrzebami często muszą podejmować dodatkowe działania lub zastosować dodatkowe środki w celu przezwyciężenia różnorodnych barier – przeszkód lub ograniczeń architektonicznych, cyfrowych lub informacyjno-komunikacyjnych. Dla przezwyciężenia tych barier w Zakładzie Karnym we Wronkach z Oddziałem Zewnętrznym w Szamotułach podjętych zostało szereg działań, zarówno w zakresie dostępności stron internetowych, jak i architektury i sposobów poruszania się po zakładzie.

– Wyznaczony został koordynator dostępności, który wraz z zespołem współpracowników pracuje nad wdrożeniem planu zwiększenia dostępności – wyjaśnia major Danuta Zielińska, rzecznik prasowa zakładu karnego. – Pracownicy i funkcjonariusze Zakładu Karnego odbywają szkolenia w zakresie postępowania wobec osób z niepełnosprawnościami a także eliminowania postaw dyskryminacji w stosunku do tych osób. Zaplanowano szkolenia z Polskiego Języka Migowego oraz formułowania treści w języku łatwym do czytania i zrozumienia. Szczególnie wnikliwej analizie, uwzględniającej konieczność określenia odpowiednich oddziaływań wychowawczych, poddawana jest sytuacja osadzonych z niepełnosprawnościami. Podejmowane oddziaływania uwzględniają redukcję deficytów i potrzeby w zakresie nauczania, zatrudnienia oraz leczenia czy rehabilitacji.

Co to oznacza w praktyce? We wronieckim więzieniu są odpowiednio wyposażone cele dla osób poruszających się na wózkach oraz osób z niepełnosprawnością ruchową. Skazani z niepełnosprawnościami mają możliwość korzystania z zajęć o charakterze rekreacyjnym i kulturalno-oświatowym – na przykład osoby niewidome mają do dyspozycji kilkanaście książek w języku Braille’a oraz ponad tysiąc audiobooków na nośnikach analogowych, a także podstawowe akty prawne na płytach CD do odsłuchania w formie audio. W dziale penitencjarnym zatrudnieni są także funkcjonariusze przeszkoleni w posługiwaniu się pismem Braille’a.

Osoby odbywające karę pozbawienia wolności mogą również nauczyć się opiekować osobami chorymi, niepełnosprawnymi a także osobami starszymi. W ramach środków pochodzących z Funduszu Sprawiedliwości organizowany i prowadzony jest tu bowiem kurs dla opiekunów osób niepełnosprawnych i starszych. Jednorazowo w kursie uczestniczy około 12 skazanych.

ZK Wronki