teleopieka dla seniorów fot. UMP

Wielkopolska: Wyjątkowe emerytury dla 240 osób

Takie emerytury, nazywane też świadczeniem honorowym, pobierają osoby, które ukończyły 100 lat życia. Jest ich w Wielkopolsce 240, a najstarsza z jubilatek obchodziła w tym roku 111 urodziny.

Sprawy o przyznanie świadczenia z tytułu ukończenia 100 lat dla osób pobierających emeryturę lub rentę z ZUS, rozpatrywane są z urzędu, tzn. w celu ich przyznania nie jest konieczne złożenie wniosku. Natomiast w przypadku osób, które nie pobierają świadczeń emerytalno-rentowych z ZUS, lub innego organu emerytalnego, prezes ZUS podejmuje decyzję na wniosek zainteresowanego.

– Oznacza to, iż wniosek o przyznanie świadczenia honorowego powinien złożyć sam zainteresowany, jego ustawowy przedstawiciel lub pełnomocnik – informuje Marlena Nowicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce. – Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub ustnie zgłoszone do protokołu Do wniosku należy dołączyć kserokopię dowodu osobistego, ewentualnie kserokopię paszportu i odpisu skróconego aktu urodzenia.

Świadczenie honorowe jest przyznawane przez prezesa ZUS. Jubilat nabywa uprawnienia do wspomnianego świadczenia w momencie ukończenia 100 lat życia. Świadczenie to nie jest jednorazowe, ale wypłacane co miesiąc. Od daty przyznania wynosi ono 100 procent obowiązującej w danym dniu kwoty bazowej. Od 1 marca 2021 r. kwota bazowa wynosi 4512,41 zł. Ze świadczenia potrącany jest podatek i składka zdrowotna.