Marek Woźniak fot. UMWW

Wielkopolska ma już budżet

Podczas poniedziałkowej sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, radni podjęli uchwałę o przyjęciu budżetu na kolejny rok. – To jest budżet dobrze skonstruowany – powiedział marszałek Marek Woźniak.

Planowane w 2021 roku dochody mają wynieść 1.646.890.950,48 zł, wydatki 2.013.488.663,48 zł, a deficyt 366.600 000 zł. Za przyjęciem budżetu w tym kształcie było 25 radnych, przeciw 11, nikt nie wstrzymał się od głosu.
– To jest budżet dobrze skonstruowany – powiedział o nim marszałek. – Jest proinwestycyjny, elastyczny, ambitny i solidarnościowy.

Budżet Województwa Wielkopolskiego na 2021 rok był opracowywany w trakcie trwania epidemii covid-19, czyli w takim czasie, w którym trudno jeszcze oszacować ostateczne jej skutki ekonomiczne. A to ma wpływ na sytuację finansową województwa. Dodatkowo od 2021 roku będą obowiązywać nowe przepisy (tzw. estoński CIT) dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych, które negatywnie wpłyną na kształtowanie się głównego źródła dochodów Wielkopolski.

Mając na względzie niepewność wpisaną w czas pandemii, w budżecie
2021 roku utworzono rezerwy celowe, a ich uruchomienie będzie
uzależnione od rozwoju sytuacji gospodarczej. Wykorzystanie tego
instrumentu pozwoli na elastyczne zarządzanie wydatkami.

– Pomimo wyjątkowych okoliczności i utrzymującej się niepewności województwo jest przygotowane na realizację różnych scenariuszy – dodaje marszałek.

Województwo w 2021 roku realizować będzie zaplanowany poziom
wydatków inwestycyjnych, szczególnie współfinansowanych z UE.
Kontynuowana będzie polityka dotycząca wydatków bieżących, tzn. ich
analiza i dalsza optymalizacja z myślą o utrzymaniu nadwyżki
operacyjnej i zachowaniu płynności finansowej.

Budżet Województwa na 2021 rok – po autopoprawce – wykazuje kwotę
dochodów ogółem w wysokości 1.646.890.950,48 zł, z tego:

* dochody bieżące – 1.152.999.895,15 zł (70,0% dochodów ogółem)

* dochody majątkowe – 493.891.055,33 zł (30,0% dochodów ogółem).

Głównymi źródłami dochodów są wpływy z tytułu udziału w
podatkach dochodowych CIT i PIT w wysokości 742,0 mln zł (co stanowi
45,1% dochodów ogółem) i dochody z dotacji celowych pochodzących
m.in. ze środków europejskich oraz z budżetu państwa w wysokości
714,6 mln zł (co stanowi 43,4% dochodów ogółem).

Wydatki ogółem budżetu wyniosą 2.013.488.663,48 ZŁ, z tego:
* wydatki bieżące – 1.034.363.559,68 zł (51,4% wydatków ogółem),
* wydatki majątkowe – 979.125.103,80 zł (48,6% wydatków ogółem).

Do najważniejszych wydatków majątkowych należy zaliczyć wydatki
związane z:
* budową dróg, przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie
Finansowej, łącznie ze środkami UE – 269,3 mln zł,
* ochroną zdrowia – 381,4 mln zł, (w tym priorytetowa inwestycja
„Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka/szpitala
pediatrycznego wraz z jego wyposażeniem” – zakończenie inwestycji w
2021 roku)
* zakupem nowego taboru kolejowego (z udziałem środków z UE) – 76,5
mln zł,

Ważniejsze wydatki bieżące to:
* dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich i
Poznańskiej Kolei Metropolitalnej – 221,8 mln zł,
* dotacje podmiotowe dla instytucji kultury – 120,3 mln zł,
* bieżące utrzymanie dróg i mostów – 88,0 mln zł.

Nadwyżka operacyjna (dodatnia różnica pomiędzy dochodami bieżącymi
a wydatkami bieżącymi) wyniesie 118,6 mln zł. Budżet zamknie się
deficytem w wysokości 366,6 mln zł. Zostanie on sfinansowany
przychodami pochodzącymi głównie z kredytu z Europejskiego Banku
Inwestycyjnego. Rozchody, czyli wykup obligacji i spłatę pożyczek,
zaplanowano w wysokości 40,9 mln zł.

UMWW

0 0 votes
Oceń artykuł
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze