Wielkopolska: Jak wyłączyć swoją ziemię z obwodu łowieckiego?

Lex Ardanowski protest Poznań
Trwa procedura dzielenia województw na obwody łowieckie. Do 11 grudnia mieszkańcy województwa wielkopolskiego mogą wyłączyć swoje grunty z obwodów łowieckich. Wówczas myśliwi nie będą tam mogli polować.

Myśliwi bywają uciążliwymi sąsiadami, jak twierdzą działacze z koalicji Niech Żyją! Ich samochody rozjeżdżają lasy i pola, ogłoszenia o polowaniach nie zawsze docierają do wszystkich okolicznych mieszkańców i zdarzają się postrzelenia.

Teraz wszyscy niezadowoleni z sąsiedztwa myśliwych mogą to zmienić.
– To ważna i pilna sprawa, bowiem nowe uprawnienie właścicieli i użytkowników wieczystych gruntów do wyłączenia własnej ziemi z obwodu łowieckiego może zostać zrealizowane jedynie w toku ogłoszonych konsultacji – tłumaczy Tomasz Zdrojewski z koalicji Niech Żyją!. – Później takiej sposobności już nie będzie.

Sejmik województwa wielkopolskiego właśnie opracował projekt nowego podziału na obwody łowieckie i do 11 grudnia trwają konsultacje społeczne. To właśnie w ramach konsultacji każdy każdy obywatel, a w szczególności właściciel lub użytkownik wieczysty ziemi, może zgłosić uwagi do projektu z wnioskiem o wyłączenie swojego terenu z obwodu łowieckiego. Wyłączenie ziemi uniemożliwia prowadzenie na niej polowań oraz wszelkich innych czynności z zakresu tzw. gospodarki łowieckiej. Myśliwym nie będzie wolno tam budować i użytkować ambon, dokarmiać zwierząt na nęciskach, wchodzić czy wjeżdżać samochodami.

– Do tej pory musieliśmy biernie znosić prawo myśliwych do polowania, narzucone nam prawem łowieckim jeszcze z poprzedniego ustroju – mówi Tomasz Zdrojewski. – Jednak istniejące dziś obwody łowieckie, które wciąż pokrywają blisko 90% powierzchni Polski, wyznaczone zostały z naruszeniem konstytucyjnego prawa własności, nie dając dotąd obywatelom żadnego prawa do sprzeciwu. Dlatego Trybunał Konstytucyjny nakazał wyrokiem z 2014 r. zmianę przepisów i dziś, po raz pierwszy, możemy skorzystać z prawa do wyłączenia naszych gruntów z obwodu łowieckiego i ustanowienia zakazu polowania. Taką możliwość dają nam zmienione przepisy prawa łowieckiego.

Jak wyłączyć ziemię z obwodu łowieckiego i zakazać polowań? Działacze przygotowali gotowe formularze na stronie. Wystarczy je wypełnić i wysłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną przez ePUAP na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego podany w obwieszczeniu.

Wnioskujący muszą posiadać nieruchomość o „szczególnych właściwościach” lub prowadzić działalność, która albo istotnie utrudnia gospodarkę łowiecką, lub którą prowadzenie gospodarki łowieckiej istotnie ogranicza czy wręcz uniemożliwia. Kto w praktyce spełnia te warunki? Na przykład każdy, kto prowadzi gospodarstwo agroturystyczne, działalność rekreacyjną i turystyczną, edukacyjną, czy inną związaną z obecnością ludzi, ze względu na bezpieczeństwo, a także m.in. właściciele upraw ekologicznych, czy hodowcy zwierząt, które mogą być płoszone przez polowania albo narażone na postrzelenie.

Katalog takich sytuacji jest jednak znacznie szerszy i każdy właściciel lub użytkownik wieczysty ziemi powinien indywidualnie przeanalizować i uzasadnić swój wniosek. Udostępnione na stronie wzory dotyczą najbardziej typowych przypadków. We wszystkich innych należy skorzystać z ogólnej wersji formularza, odpowiednio uzasadniając swój wniosek.

Wyłączając ziemię z obwodu łowieckiego, na której powstaną szkody w uprawach i płodach rolnych, właściciele i użytkownicy wieczyści gruntów zachowują prawo do odszkodowań. Za szkody wyrządzone wówczas przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny poza obwodami łowieckimi odpowiada Skarb Państwa, a nie koło łowieckie ([art. 50 ust. 1b i ust. 3 ustawy prawo łowieckie).

W wielu przypadkach wyłączenie ziemi z obwodu łowieckiego może wręcz ułatwić uzyskiwanie odszkodowań. Wielu rolników ma bowiem poważne problemy z wyegzekwowaniem od kół sprawiedliwych rekompensat za wyrządzone szkody.

W przypadku negatywnej oceny złożonego do urzędu wniosku, mimo spełnienia ustawowego warunku i wykazania uzasadnionego powodu do wyłączenia ziemi z obwodu, prawo daje możliwość właścicielom i użytkownikom wieczystym gruntów zaskarżenia uchwały na drodze postępowania administracyjnego.

Koalicja Niech Żyją!, el

Podziel się: