UODO: Organizator imprezy nie może żądać zaświadczenia o szczepieniu przeciwko koronawirusowi

szczepienie nad Maltą fot. WUW
Żądanie organizatora imprezy, by jej uczestnicy powiadomili go, czy są zaszczepieni czy nie – jest niezgodne z prawem. Urząd Ochrony Danych Osobowych wydał wczoraj komunikat w tej sprawie.

„Przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii nie uprawniają podmiotów zobowiązanych do przestrzegania określonego tymi przepisami limitu osób do żądania od nich udostępnienia informacji o zaszczepieniu przeciwko COVID-19” – czytamy w komunikacie UODO. – „Ewentualne okazywanie dowodów potwierdzających fakt zaszczepienia może się odbywać z inicjatywy samej osoby zainteresowanej skorzystaniem z usług takiego podmiotu”.

Zgodnie z wytycznymi UODO informacje o zaszczepieniu, jako dotyczące zdrowia, są szczególną kategorią danych osobowych, o której mowa w art. 9 ust. 1 RODO. „Ich przetwarzanie jest objęte ściślejszą ochroną i dopuszczalne oraz legalne po spełnieniu przynajmniej jednej z przesłanek określonych w ustępie 2 powołanego przepisu” – informuje UODO.

A to oznacza, że przetwarzanie szczególnych kategorii danych jest dopuszczalne na przykład wtedy, gdy jest to niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi lub zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej oraz produktów leczniczych lub wyrobów medycznych, na podstawie prawa Unii Europejskiej lub prawa państwa członkowskiego, które zawierają odpowiednie, konkretne środki ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, w szczególności tajemnicę zawodową (art. 9 ust. 2 lit. i RODO).

Co w takim razem z ustalaniem limitów osób zaszczepionych czy też nie na imprezach, co nakazuje rozporządzenie Rady Ministrów z 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii? Jak organizator ma to ustalić?

Jak wyjaśnia UODO, przepisy wskazanego rozporządzenia nie regulują możliwości żądania od osób uczestniczących w takim wydarzeniu udostępnienia informacji na temat ich szczepienia. „Nie określają też, kto i na jakich zasadach oraz w jaki sposób może weryfikować, czy dana osoba jest zaszczepiona przeciwko covid-19. Nie przewidują też „konkretnych środków ochrony”, o których mowa w powołanym wyżej art. 9 ust. 2 lit. i RODO” – czytamy w komunikacie. – „Dlatego nie można uznać ich za podstawę uprawniającą podmioty zobowiązane do przestrzegania określonego tymi przepisami limitu osób do pozyskiwania od uczestników takiego wydarzenia informacji o odbyciu przez nich szczepienia ochronnego. Tym samym nie mają one prawa żądać podania od nich takich danych, a osoba, której dane dotyczą, nie ma obowiązku ich podania.

W tej sytuacji, tylko gdy zainteresowana osoba wyrazi zgodę na przedłożenie informacji o zaszczepieniu, pozyskanie takich informacji może zostać uznane za uprawnione – spełniona bowiem będzie przesłanka, o której mowa w art. 9 ust. 2 lit. a RODO. Co istotne, zachowane muszą być przy tym warunki pozyskania zgody określone w art. 4 pkt 11 i art. 7 RODO. Oznacza to, że zgoda musi być dobrowolna, świadoma, konkretna – wyrażona w formie jednoznacznego okazania woli i możliwa do odwołania w każdym czasie.

Należy przy tym pamiętać również o tym, by nadmiarowo nie ingerować w prywatność osoby – np. poprzez utrwalanie okazanych dokumentów czy też zebranych oświadczeń woli. Brak jest bowiem przesłanek także do dalszego przechowywania informacji o zaszczepieniu po zweryfikowaniu informacji”. Co oznacza, że wystarczy, jeśli osoba wchodząca na imprezę okaże dokument potwierdzający szczepienie – o ile oczywiście dobrowolnie wyrazi na to zgodę. Organizator natomiast w żaden sposób nie może dalej tej informacji przechowywać.

Przypomnijmy, że chodzi tu o limity uczestników imprez masowych czy koncertów obowiązujące ze względu na pandemię koronawirusa – obecnie to 150 osób. Do limitu nie wlicza się osób zaszczepionych, o ile potrafią udowodnić to, że zostały zaszczepione.

 

Podziel się: