Światowy Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi

radiowóz fot. policja
Na czym polega to przestępstwo i w jaki sposób się przed nim ustrzec? 30 lipca, w Światowy Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi, policja przypomina o tym wciąż poważnym problemie.

Handlem ludźmi to werbowanie, transport, dostarczanie, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osoby z zastosowaniem przemocy lub groźby bezprawnej, uprowadzenia, podstępu, wprowadzenia w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, nadużycia stosunku zależności, wykorzystania krytycznego położenia lub stanu bezradności, udzielenia albo przyjęcia korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy, osobie sprawującej opiekę lub nadzór nad inną osobą – w celu jej wykorzystania, nawet za jej zgodą, w szczególności w prostytucji, pornografii lub innych formach seksualnego wykorzystania, w pracy lub usługach o charakterze przymusowym, w żebractwie, w niewolnictwie lub innych formach wykorzystania poniżających godność człowieka albo w celu pozyskania komórek, tkanek i narządów wbrew przepisom ustawy.

Polska tak jak inne kraje, w których odnotowuje się przypadki handlu ludźmi, wdrożyła szereg kompleksowych działań, których celem jest sprawne diagnozowanie przypadków handlu ludźmi. Przestępcy związani z tym procederem ciągle szukają nowych sposobów na werbowanie kolejnych ofiar. Obecnie najczęstszą formą wykorzystywania w handlu ludźmi jest wykorzystywanie do pracy przymusowej, do prostytucji i w przemyśle pornograficznym.

Wiele osób, chcąc poprawić swoją sytuację życiową, na własną rękę szuka pracy poza granicami kraju, gdzie stają się ofiarami handlu ludźmi. Jak temu zapobiec? Przede wszystkim szukają pracy za pomocą sprawdzonej agencji pośrednictwa pracy lub pośrednika. Agencja ma obowiązek dostarczenia informacji o rodzaju pracy, jej warunkach, poinformowania pracownika o jego prawach i obowiązkach w danym kraju, a także ująć to wszystko w umowie. Agencja nie może też wymagać opłaty za pośrednictwo w znalezieniu pracy, ponieważ zgodnie z polskim prawem taka opłata może być pobierana tylko od pracodawcy. Wszelkie informacje dotyczące mieszkania i warunków pracy znajdują się na stronie rządowej.

Wybierając się za granicę, warto sprawdzić, jakie dokumenty będą tam potrzebne poza paszportem lub dowodem osobistym czy kartą EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Społecznego). Koniecznie trzeba mieć ze sobą telefon komórkowy, z włączonym roamingiem i wystarczającymi środkami na koncie.

Warto też przed wyjazdem sprawdzić sytuację w danym kraju – Ministerstwo Spraw Zagranicznych przygotowało bieżące informacje dostępne na stronie. Tam również można zarejestrować się w systemie szybkiego reagowania ODYSEUSZ, dzięki któremu w razie zaistniałego za granicą niebezpieczeństwa MSZ będzie się z kontaktowało z przebywającymi w danym miejscu rodakami.

Policja w walce z handlem ludźmi współpracuje z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i instytucjami użyteczności publicznej, takimi jak Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi, Fundacja „La Strada”, Fundacja „Dajemy Dzieciom Siłę”, ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, Stowarzyszenie „PoMOC” czy Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji. Na szczeblu Komendy Głównej Policji działania związane z zapobieganiem i zwalczaniem handlu ludźmi koordynuje umiejscowiony w Biurze Kryminalnym Wydział do walki z Handlem Ludźmi, Wydział ten obsługuje infolinię/telefon zaufania.

Każdy, kto przypuszcza, że w okolicy może być prowadzony handel ludźmi, może napisać na adres [email protected] lub zadzwonić pod numer 664 974 934 (tam również otrzyma pomoc czy poradę) – i w ten sposób można zapobiec ludzkim tragediom. Więcej informacji o handlu ludźmi można znaleźć na stronie poświęconej temu problemowi.

KGP

Podziel się: