ZUS Dąbrowskiego
Uczysz się albo studiujesz i masz rentę rodzinną? Powiadom ZUS o kontynuowaniu nauki, bo możesz stracić prawo do renty.

Renta rodzinna przysługuje dzieciom do ukończenia przez nie 16 roku życia. Jeśli jednak dziecko nadal się kształci, dostanie rentę aż do zakończenia nauki, lecz nie dłużej niż do 25 roku życia. Chyba że urodziny te przypadają w trakcie ostatniego roku studiów – wówczas świadczenie przysługuje do końca roku akademickiego.

Renta wypłacana jest przez rok szkolny i okres wakacji.
– Zaraz po wakacjach bądź jeszcze w trakcie ich trwania, uczniowie szkół ponadpodstawowych powinni złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych wniosek o dalszą wypłatę świadczenia wraz z zaświadczeniem o kontynuowaniu nauki – informuje Marlena Nowicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce. – Zaświadczenia takie wydaje placówka, w której dziecko się uczy.

Zaświadczenie o kontynuowaniu nauki uczniowie szkół ponadpodstawowych powinni złożyć w ZUS-ie najpóźniej we wrześniu. Natomiast studenci mają czas do końca października. Zatem, aby renta wypłacana była bez przerwy, należy pamiętać, by najpóźniej w ciągu miesiąca od ostatniej wypłaty złożyć do ZUS wniosek wraz z zaświadczeniem o kontynuowaniu nauki.

Jeśli uczeń lub student pobiera rentę rodzinną, musi zawiadamiać ZUS między innymi o podjęciu zatrudnienia oraz o wysokości przychodu osiągniętego w minionym roku kalendarzowym – w terminie do końca lutego kolejnego roku, zmianie miejsca zamieszkania, numeru rachunku bankowego, pobieraniu renty z innego tytułu – przyznanej przez inny organ rentowy, bądź renty socjalnej, zaprzestaniu uczęszczania do szkoły.

Natomiast jeśli uprawniony do renty uczeń/student przestanie się uczyć, musi niezwłocznie zawiadomić o tym ZUS, który wstrzyma wypłatę świadczenia. Jeśli nie zawiadomi o okolicznościach powodujących zmniejszenie, zawieszenie lub utratę prawa do renty i ZUS nadal będzie wypłacał nam niezmienioną kwotę, będzie musiał zwrócić nienależnie wypłacane mu świadczenia.

ZUS, el

Podziel się: