Promocja czasopism narodowo-katolickich za pieniądze podatników?

poseł Adam Szłapka
Poseł Adam Szłapka z Nowoczesnej złożył interpelację, w której zapytał premiera, czym będzie się zajmował Instytut De Republica. Posła szczególnie interesowało to, czy będzie promował czasopism naukowych o profilu narodowo-katolickim.

Zarządzenie o utworzeniu Instytutu De Republica zostało opublikowane 18 lutego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej.

„Zgodnie z informacjami zawartymi w zarządzeniu, Instytut to nowa jednostka budżetowa” – pisze poseł – „której celem ma być prowadzenie działalności wydawniczej i popularyzatorskiej, promowanie w Polsce i za granicą polskich publikacji naukowych, współpraca ze środowiskiem naukowym, szkołami wyższymi i instytucjami działającymi na rzecz rozwoju polskiej książki naukowej, a także organizacja konferencji naukowych i edukacyjnych”.

Będzie to więc jednostka finansowana z budżetu państwa. A nad jej działalnością będzie czuwać rada naukowa powołana przez premiera, która składać się będzie z 10 do 30 członków.

Poseł zapytał więc premiera, z czyjej inicjatywy został powołany instytut i po co – a konkretnie czym będzie się wyróżniał spośród innych jednostek naukowych, które także mają na celu promocję publikacji polskich naukowców i popularyzację dokonań naukowych.

Posła interesuje też to, ile będzie kosztowało funkcjonowanie instytutu, jakie wynagrodzenia przewidziano dla jego dyrektora, zastępców oraz członków rady naukowej, jakie kryteria muszą spełniać kandydaci na te stanowiska i w jaki sposób będą rekrutowani.

Adam Szłapka zapytał też, czy instytut będzie promował środowiska akademickie skupione wokół czasopism naukowych faworyzowanych przez Ministra Edukacji i Nauki, czyli o profilu narodowo-katolickim, w których publikował Przemysław Czarnek. A na zakończenie poprosił premiera o ocenę, czy czas pandemii, kryzysu gospodarczego i koniecznych oszczędności w wielu dziedzinach to dobry moment na powołania takiej jednostki jak Instytut De Republica.