Poznańskie uczelnie w dobie koronawirusa: nauczanie stacjonarne czy zdalne?

Nie wszystkie szkoły wyższe podjęły już ostateczne decyzje w tej sprawie – jednak już wiadomo, że zdecydowana większość postawi na nauczanie zdalne. Wyjątkiem będą zajęcia dla pierwszego roku i ćwiczenia praktyczne.

Zajęcia na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza rozpoczną się później, bo 15 października. Powodem jest pandemia: dlatego mieliśmy do czynienia z późniejszym niż zwykle ogłoszeniem wyników matur, a co za tym idzie – koniecznością wydłużenia rekrutacji.  Zajęcia odbywać się będą przede wszystkim zdalnie, jednak ich część (ze względu na etap kształcenia lub specyfikę) odbywać się będzie mogła w budynkach uczelni. Decydować o tym będą kierujący procesem kształcenia, czyli w większości przypadków – dziekani.

Na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu ostateczna decyzja zapadnie po 10 września. Jednak rektor uczelni już wydał oświadczenie, w którym pisze, że „zajęcia dydaktyczne w naszym Uniwersytecie będą realizowane z zastosowaniem metod i technik kształcenia zdalnego an wszystkich kierunkach co najmniej przez pierwszy miesiąc semestru zimowego. zakładamy, że po tym czasie będzie można podjąć realizację części zajęć w tradycyjnej formie – w siedzibie UPP. Jest to uzależnione od decyzji Ministerstwa nauki i Szkolnictwa Wyższego. Planujemy, że w formie zdalnej będą realizowane wszystkie wykłady i seminaria co najmniej do końca semestru. W siedzibie Uczelni będą mogły być realizowane wyłącznie zajęcia wymagające dostępu do specjalistycznego wyposażenia i aparatury. W laboratoriach będą mogły być również prowadzone badania umożliwiające przygotowanie prac dyplomowych. zakłada się ponadto, że możliwa będzie realizacja zajęć terenowych i praktyk zawodowych”.

Również Uniwersytet Ekonomiczny będzie prowadził zajęcia przede wszystkim zdalnie. 31 sierpnia opublikowane zostało zarządzenie w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym 2020/2021. Czytamy w nim, że „ze względu na utrzymującą się trudną sytuację epidemiczną, zajęcia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz studiach doktoranckich i w Szkole Doktorskiej będą prowadzone zdalnie, z wyjątkiem części zajęć dla studentów studiów anglojęzycznych, zajęć dla studentów z wymiany międzynarodowej oraz tych laboratoriów i ćwiczeń na studiach w języku polskim, których ze względu na wymaganą aparaturę lub oprogramowanie nie da się przeprowadzić na odległość”.

Uniwersytet Medyczny także będzie prowadził wszystkie wykłady w formie zdalnej, w tym z wykorzystaniem technik e-learningu. Ale w szczególnie uzasadnionych przypadkach dziekan wydziału lub dyrektor szkoły doktorskiej może podjąć decyzję o stacjonarnej formie przeprowadzenia wykładu.

Podobną formułę kształcenia przyjął Uniwersytet SWPS – tu jedynie studenci pierwszego roku będą mieli zajęcia stacjonarne, z zachowanie zasad ostrożności określonych przez Głównego Inspektora Sanitarnego dla szkół wyższych.

Akademia Muzyczna wprowadziła ograniczenia w funkcjonowaniu, które – na razie – obowiązują do końca września. Wejście na uczelnię jest możliwe tylko po wcześniejszej rejestracji i uzyskaniu zgody władz uczelni, każdy wchodzący będzie miał mierzoną temperaturę i będzie musiał mieć maseczkę oraz zachowywać dystans 1,5 m od innych osób i nie gromadzić się w przestrzeniach wspólnych. W salach ćwiczeń obowiązują limity osób, a po każdych 45 minutach ćwiczeń sala ma być co najmniej 10 minut wietrzona.

Akademia Wychowania Fizycznego również wykłady i wybrane ćwiczenia będzie prowadziła w formie zdalnej: na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, w szkole doktorskiej, na studiach podyplomowych oraz w ramach innych form kształcenia prowadzonych przez uczelnię. Jakie zajęcia będą mogły być prowadzone w takiej formie – określą dziekani wydziałów. Jednak specyfika uczelni sprawia, że studenci mają dużo zajęć praktycznych – i te zostają przywrócone do formy bezpośredniego kontaktu z nauczycielem. Szczegółowe zasady prowadzenia tych zajęć również określą dziekani.

el