Poznań z najwyższym możliwym ratingiem dla samorządu lokalnego!

Stare Miasto Poznań fot. Sławek Wąchała

Nadal A-, czyli najwyższy możliwy poziom dla polskiego samorządu lokalnego. Agencja Fitch nie zmieniła wysokiego ratingu Poznania, ale przyznała, że Polski Ład może być zagrożeniem dla miejskiego budżetu.

Agencja Fitch Ratings opublikowała komunikat o międzynarodowych długoterminowych ratingach Poznania dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej 3 grudnia. Rating A- to najwyższa możliwa do uzyskania przez polski samorząd ocena tej agencji, równa ocenie wiarygodności kredytowej kraju.

Fitch utrzymał również swoją poprzednią opinię: ocena miasta jest obecnie ograniczona ratingiem Polski i każda zmiana ratingu kraju będzie automatycznie wpływała na ocenę Poznania.

W swojej ocenie Fitch bierze pod uwagę dobre zarządzanie finansami miasta, stabilne źródła jego dochodów i stabilną płynność finansową. Agencja podkreśla, że miasto zapewnia mieszkańcom wysokiej jakości usługi komunalne i dodatkowe, ponad zadania obligatoryjne, a także fakt, iż w przeciwieństwie do większości polskich miast, Poznań posiada elastyczność w zakresie zwiększania dochodów z opłat za usługi komunalne, z czynszów oraz innych opłat.

Poznań jest najsilniejszym ekonomicznie regionalnym polskim miastem. Świadczy o tym jeden z najwyższych w kraju poziomów Produktu Krajowego Brutto na mieszkańca (dwukrotnie przewyższający średnią krajową) oraz jedna z najniższych wśród polskich miast stopa bezrobocia.

Według agencji Fitch uchwalony ostatnio Polski Ład, wprowadzający duże zmiany w systemie dochodowym samorządów lokalnych, doprowadzi do zmiany systemu finansowania polskich samorządów. Negatywne skutki najbardziej odczują gminy. Nowy system wpłynie na profile finansowe gmin ocenianych przez Fitch – a w konsekwencji na ich ratingi. Z tego powodu Fitch umieścił miasto Poznań na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym.

Agencja wyjaśnia, że odzwierciedla to brak pewności co do tego, jak wprowadzenie „Polskiego Ładu” wpłynie na profil finansowy Poznania – bo według oceny agencji reforma podatkowa wpłynie negatywnie na wielkość dochodów samorządów lokalnych z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, a przewidziane w znowelizowanej ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego rozwiązania będą niewystarczające, aby w pełni skompensować spodziewany spadek dochodów z tytułu udziału w dochodach z PIT.

– Wysoki rating Poznania potwierdza, że miasto jest dobrze zarządzane. I ta ocena bardzo nas cieszy – mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. – Niestety, Fitch, niezależna i jedna z najbardziej znanych na świecie agencji, wskazuje też na ogromne zagrożenie, jakim dla samorządów jest Polski Ład. Chodzi m.in. o straty w dochodach, których w ocenie agencji rządowe dofinansowanie nie jest w stanie zrekompensować. Najgroźniejsza jest jednak destabilizacja finansów samorządów, która może spowodować spadek wiarygodności kredytowej naszego miasta i innych gmin oraz wzrost kosztów pozyskiwanego finansowania. Już teraz rynki negatywnie reagują na przewidziane w Polskim Ładzie zmiany, co znajduje odzwierciedlenie m.in. w mocnym osłabieniu złotego. W tej sytuacji musimy bardzo rozważnie pracować nad budżetem, by utrzymać stabilność i dobrą kondycję finansową Poznania.

Fitch uważa, że samorządy lokalne, aby zrównoważyć ubytek dochodów, będą zmuszone do podjęcia działań zapobiegawczych, jak podnoszenie podatków i opłat lokalnych oraz ograniczanie wydatków bieżących. Obecnie polskie samorządy są w trakcie uchwalania budżetów na 2022 rok i według agencji powinny w nich się znaleźć rozwiązania przeciwdziałające skutkom reformy podatkowej. Jeśli tak się nie stanie, wówczas samodzielne profile kredytowe gmin ulegną pogorszeniu, a w konsekwencji ich ocena ratingowa zostanie obniżona.

Ratingi to opinie niezależnych, wyspecjalizowanych instytucji, określające wiarygodność kredytową ocenianego podmiotu. Wyrażają jego ogólną zdolność do wywiązywania się ze swoich zobowiązań finansowych. Głównym zadaniem ratingu miasta jest poinformowanie obecnych i przyszłych inwestorów o wiarygodności i wypłacalności. Posiadanie oceny wiarygodności kredytowej umożliwia łatwiejszy i szerszy dostęp do rynków finansowych oraz pozwala na pozyskanie kapitału zewnętrznego na korzystniejszych warunkach.

Agencja Fitch Ratings jest jedną z najbardziej znaczących agencji ratingowych na świecie, o wysokiej wiarygodności i prestiżu na międzynarodowym rynku usług ratingowych. Ocenia wiarygodność kredytową emitentów z ponad 100 krajów świata, w tym większość polskich miast i województw. Wiarygodność kredytową Poznania ocenia od 2013 r.

Źródło: UMP