Poznań: Wojewoda uznał za nieważny Poznański Budżet Obywatelski 2021

Łukasz Mikołajczyk, wojewoda wielkopolski, orzekł nieważność uchwały Rady Miasta Poznania dotyczącą zasad Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2021. Prace nad PBO 2021 zostały zawieszone.

PBO działa od 2012 roku, zasady jego organizacji co roku uchwala rada miasta i nigdy nie było z nim najmniejszych problemów ze strony wojewody. To samorząd, dostrzegając nieprecyzyjność pewnych zapisów albo regulacje mogące skutkować kłopotami w realizacji pomysłów, pracował nad regulaminami kolejnych edycji budżetu, by były coraz lepsze. W tym roku zasady PBO nagle zaczęły być niewłaściwe.

„Wszystkie zakwestionowane punkty były zawarte w poprzedniej edycji PBO, wówczas nie zostały podważone” – komentują władze Poznania.

A co właściwie zakwestionował wojewoda? Między innymi… podział zasad PBO na rozdziały wskazując, że podstawową jednostką redakcyjną uchwały powinien być paragraf. Wzór formularza zgłoszeniowego projektu oraz listy poparcia, pomimo ich technicznej funkcji, zdaniem wojewody powinny być przyjęte uchwałą rady miasta, a nie zarządzeniem prezydenta.

Wojewoda podkreślił też, że wnioskodawcy mają mieć prawo do odwołania od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania, nawet jeżeli nie wypełnią do końca wniosku, podadzą nieprawdziwe dane osobowe lub złożą formularz po terminie – i nakazał usunąć z uchwały rozdziały dotyczące realizacji projektów, monitoringu i ewaluacji PBO. A jak zwracają uwagę władze Poznania, są to bardzo istotne składowe budżetu obywatelskiego, gdyż to właśnie na etapie realizacji projektów często pojawiają się problemy, którym zasady PBO starały się przeciwdziałać.

Wojewoda znosi także możliwość tworzenia funduszu rezerwowego PBO, z którego środki były przeznaczane na pokrycie dodatkowych, niespodziewanych kosztów realizacji projektów, nakazał także usunąć z zasad PBO obowiązek podawania przez wnioskodawcę adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu, a w przypadku głosujących numeru PESEL. A przecież brak danych kontaktowych utrudni urzędnikom możliwość komunikacji z wnioskodawcą, brak numeru PESEL natomiast zmniejszy możliwość weryfikacji poprawności głosu, co może zaburzać prawidłowość wyników głosowania.

– Te często niezrozumiałe i drobiazgowe rozstrzygnięcia wstrzymują obecny etap składania wniosków w ramach PBO21. Dopiero nowa uchwała rady miasta wznowi, miejmy nadzieję jak najszybciej, tegoroczną edycję Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. Zrobimy wszystko żeby budżet obywatelski nadal cieszył się zaufaniem mieszkańców Poznania – mówi Patryk Pawełczak, dyrektor Gabinetu Prezydenta Poznania.

Etap składania projektów zostanie wydłużony stosownie w miesiącu lipcu. Próba uchwalenia nowych zasad PBO, dostosowanych do oczekiwań wojewody, zostanie podjęta na najbliższej sesji Rady Miasta Poznania, która odbędzie 9 czerwca.

Jednocześnie wnioskodawcy mogą zakładać konta w Serwisie PBO i roboczo pracować nad wnioskiem, bez możliwości jego formalnego złożenia. Możliwość ostatecznego wysłania projektu zostanie odblokowana po przyjęciu nowych zasad PBO.

UMP, el