Klaudia Strzelecka

Poznań: Sesja absolutoryjna i raport o stanie miasta

Ile osób mieszka na stałe w mieście, kto i z jakich usług najchętniej korzysta i z czym mamy największe problemy. Prezydent zaprezentuje na sesji “Raport o stanie miasta za rok 2019”. I otrzyma – albo i nie – absolutorium.

W raporcie znajdziemy między innymi informacje, że w 2019 r. w Poznaniu codziennie z przestrzeni miejskiej korzystało około 700 tys. osób. Według oficjalnej statystyki GUS, w 2019 r. w Poznaniu mieszkało 534,8 tys. osób. Jednak statystyka nie uwzględnia blisko 100 tys. niezameldowanych osób, które zamieszkiwały w mieście i korzystały na co dzień z przestrzeni i usług miejskich. Byli to przede wszystkim uczniowie i studenci studiów dziennych spoza Poznania oraz tymczasowi pracownicy z zagranicy (głównie obywatele Ukrainy).

Szacuje się, że w Poznaniu zamieszkuje 50 tys. obywateli Ukrainy, przede wszystkim tymczasowych pracowników. Stanowią oni najliczniejszą grupę cudzoziemców przebywających w mieście. Ponad 5,5 tys. cudzoziemców studiowało w poznańskich szkołach wyższych, w trybie stałym lub czasowo w ramach programu Erasmus.

Poznań to miasto młodych ludzi, w którym zamieszkiwało ok. 150 tys. osób w wieku 15-29 lat, a uwzględniając dzieci w wieku poniżej 15 lat stanowili oni ponad jedną trzecią mieszkańców. Wdrażano uchwaloną przez Radę Miasta Poznania „Politykę dla Ludzi Młodych Miasta Poznania na lata 2019-2025”, która zakłada zwiększenie zaangażowania i młodzieży w rozwój miasta. W 2019 r. MRMP zdobyła tytuł najlepszej młodzieżowej rady w Polsce w 2019 r. w konkursie organizowanym przez Ministra Edukacji Narodowej.

W Poznaniu w 25 szkołach wyższych studiowało 104 tys. studentów, najwięcej, jedna trzecia, na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza (UAM). Ponad 80% studentów stanowiły osoby spoza Poznania, najwięcej z województwa wielkopolskiego. Zwiększył się poziom umiędzynarodowienia studiów. Studenci mieli do wyboru ponad 260 kierunków studiów, w tym ponad 50 prowadzonych w językach obcych, także o profilu MBA.

W 2019 r. została uchwalona „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta Poznania na lata 2019-2025”. Miasto Poznań prowadziło programy pomocy skierowane do wybranych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: niepełnosprawnych, bezdomnych i z zaburzeniami psychicznymi, a także do osób uzależnionych.

W 2019 r. miasto udzieliło wsparcia prawie 1,4 tys. osobom bezdomnym, m.in. poprzez indywidualne programy wychodzenia z bezdomności. Ze środowiskowej pomocy społecznej skorzystało 20,2 tys. osób z 12,7 tys. rodzin. Stacjonarna pomoc społeczna objęła 2,3 tys. osób, w tym ponad 0,8 tys. przebywających w domach pomocy społecznej.

W 2019 r. miasto Poznań prowadziło programy profilaktyki zdrowotnej i kampanie informacyjne dotyczące zdrowego trybu życia oraz zachęcające do regularnych badań kontrolnych, w tym m.in.: „Program profilaktyki zakażeń wywołanych wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), w tym raka szyjki macicy na lata 2019-2023”, „Program profilaktyki zachorowań na grypę sezonową w populacji osób od 60. roku życia, zamieszkujących miasto Poznań, na lata 2019-2023”, „Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Poznania w latach 2017-2020”, „Zaburzenia odżywiania”, Punkt Profilaktyki Intymnej – 24h.

W 2019 r. w Poznaniu w masowych imprezach sportowych uczestniczyło 657 tys. osób. Do użytku oddana została Pływalnia Kryta Rataje na os. Piastowskim z basenami sportowym i rekreacyjnym. Zakończono modernizację: pływalni letniej w Parku Kasprowicza, Toru Regatowego Malta, kompleksu Golęcin, stadionu przy ul. Harcerskiej.

W 2019 r. został uchwalony „Poznański Program dla Kultury 2019-2023”. W Poznaniu zorganizowano 133 masowe imprezy artystyczno-rozrywkowe. Uczestniczyło w nich 467 tys. widzów i słuchaczy. Miejskie instytucje kultury realizowały 5,9 tys. projektów, w których uczestniczyło 1,2 mln osób.

W 2019 r. otwarto przebudowany w ramach Programu Centrum odcinek ul. Święty Marcin oraz zakończono modernizację zabytkowych Łazienek Rzecznych. Miasto realizowało lub przygotowywało projekty rewitalizacyjne
obejmujące cały obszar Śródmieścia lub jego fragmenty, część z nich finansowanych ze środków unijnych, jak m.in.: Program Centrum etap I oraz etap II, „Rewaloryzacja płyty Starego Rynku”, „Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego”, „Modernizacja Rynku Łazarskiego”, „Zagospodarowanie płyty Rynku Jeżyckiego”, „Rewitalizacja i rozbudowa zajezdni Madalina”, „Rewaloryzacja Dziecińca pod Słońcem”, budowa ciągu pieszo-rowerowego Wartostrada, Park w Forcie IX i Forcie VII, przebudowa ulic Garncarskiej, Jackowskiego, Taczaka.

W 2019 r. tereny zieleni stanowiły 27% powierzchni miasta, w tym 51 ogólnodostępnych parków i 120 zieleńców zajmowało powierzchnię 442 ha. Oddano do użytku park przy ul. Browarnej, park im. E. Strzeleckiego oraz park Bambrów Poznańskich o łącznej powierzchni 6,3 ha, a także park Lasek Dębiec. W 2019 r. Miasto Poznań przyłączyło się do programu „Manifest Gmin Przyjaznych Pszczołom”. Realizowany był program „Poznań dla Pszczół”, w ramach którego otwarto pierwszą pasiekę miejską na Cytadeli.

W 2019 r. w ramach działań mających na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń z niskiej emisji, Miasto Poznań realizowało m.in. programy: KAWKA BIS, Green Poznań, Trzymaj Ciepło oraz projekty informacyjno-edukacyjne, jak m.in.: Atmosfera dla Poznania, Ekoprognoza, Zielony Serwis Poznania, ESA – Edukacyjna Sieć Antysmogowa, Eko Patrol Straży Miejskiej, który prowadził kontrole legalności spalania. Rozpoczęto realizację projektu „Skończmy ze smogiem w Poznaniu” z wykorzystaniem drona.

W 2019 r. w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu przetworzono 210 tys. Mg zmieszanych odpadów komunalnych, uzyskując 323 tys. GJ energii cieplnej oraz ponad 113 tys. MWh energii elektrycznej. Sprzedano ponad 47 000 MWh zielonych certyfikatów.

W Biokompostowni z instalacją do odzysku odpadów biodegradowalnych na składowisku odpadów w Suchym Lesie powstało 760 tys. m3 biogazu, z którego wyprodukowano ponad 1,6 tys. MWh energii.

W 2019 r. w Poznaniu odnotowano 9,2 tys. wypadków i kolizji drogowych, w których zginęło 15 osób, a prawie 1,1 tys. było rannych. Trwały prace nad wdrożeniem Systemu Wspierania Zarządzania Ruchem, który docelowo pozwoli także na ograniczania zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. W Poznaniu było zarejestrowanych 519,6 tys. pojazdów samochodowych, w tym 405,3 tys. samochodów osobowych.

W 2019 r. długość sieci dróg rowerowych zwiększyła się do 248,45 km. Rozbudowany został system Poznańskiego Roweru Miejskiego (PRM), który na koniec 2019 r. obejmował 143 stacje z 1 715 rowerami, w tym 475 rowerami 4G. Liczba użytkowników PRM zwiększyła się do 168,8 tys. osób. W ciągu roku dokonali oni prawie 1,1 mln wypożyczeń.

W 2019 r. Poznań odwiedziło ponad 946 tys. turystów nocujących w obiektach turystycznych, w tym 209,4 tys. turystów zagranicznych, a liczba udzielonych noclegów wyniosła prawie 1,5 mln. Najwięcej turystów zagranicznych pochodziło z Niemiec, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii.

Poznań charakteryzuje się bardzo wysokim potencjałem wzrostu gospodarczego w skali kraju, zaliczany jest do ścisłej krajowej czołówki miast dobrze rozwiniętych gospodarczo. Gospodarka Poznania jest zróżnicowana strukturalnie i dobrze rozwinięta gałęziowo.

Wartość produktu krajowego brutto na 1 mieszkańca wynosiła w 2017 r.(najnowsze dostępne dane) 96,1 tys. zł, była 2-krotnie wyższa niż średnia krajowa i wyższa była jedynie w Warszawie. W Poznaniu jest zarejestrowanych 115,4 tys. firm, większość z nich to MSP, w tym ponad 3 tys. to firmy z udziałem kapitału zagranicznego. Większość firm (61,1%) stanowiła własność osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Najwięcej podmiotów gospodarczych prowadziło działalność z zakresu handlu, produkcji przemysłowej i budowlanej, działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej.

Poznań posiada najwyższy możliwy do uzyskania przez samorząd lokalny w kraju rating A- z prognozą stabilną, nadany przez agencję Fitch Ratings. Na tym samym poziomie (A3 z prognozą stabilną) wiarygodność kredytową Poznania ocenia agencja Moody’s Investors Service.

Na koniec 2019 r. w Urzędzie Miasta Poznania funkcjonowały 30 wydziały i równorzędne jednostki organizacyjne UMP, w których łącznie zatrudnionych było 1 815 osób. Ponadto w Poznaniu funkcjonowało 350 miejskich jednostek organizacyjnych, spółek prawa handlowego i spółdzielni z udziałem miasta oraz stowarzyszeń, związków międzygminnych i fundacji, których Miasto jest członkiem bądź fundatorem.

W 2019 r. Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne wydały 564,8 tys. decyzji administracyjnych. Najwięcej dotyczyło spraw obywatelskich i uprawnień komunikacyjnych, podatkowych oraz świadczeń i pomocy społecznej

Wszystkie te aspekty – i wiele innych, raport liczy bowiem ponad 600 stron – ocenią dziś poznańscy radni. A później będą głosować nad wotum zaufania i udzieleniem absolutorium prezydentowi za wykonanie budżetu. Prezydent w zasadzie nie ma się czego obawiać, jako że większość w radzie miasta ma Platforma Obywatelska, której jest członkiem. Jednak radni opozycji – czyli Prawa i Sprawiedliwości – zamierzają wytknąć prezydentowi kilka budżetowych i inwestycyjnych niedociągnięć oraz wręczyć mu stylizowane czeki na inwestycje, których nie zrealizował. Żeby nie zapomniał o nich w tym roku, jak wyjaśnili radni Klaudia Strzelecka i Mateusz Rozmiarek.

Lilia Łada

0 0 votes
Oceń artykuł
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze