Poznań: Nowoczesna zabudowa przy Hetmańskiej i Góreckiej

MPZP Górecka Hetmańska fot. UMP
Radni przyjęli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dotyczący terenu dawnych ogródków działkowych, położonego w rejonie ulic Hetmańskiej i Góreckiej. Co tam może powstać?

Chodzi o obszar o powierzchni około 1,4 ha. Teren od północy ograniczony jest ul. Hetmańską, a od wschodu – ul. Górecką. Jest też wyposażony w infrastrukturę techniczną i dobrze skomunikowany z pozostałymi częściami Poznania.

W planie ustalono przeznaczenie pod zabudowę usługową, nie ograniczając przy tym kategorii usług, które mogą być w tym miejscu realizowane. Nowa zabudowa zlokalizowana została w ten sposób, by umożliwić poznaniankom i poznaniakom maksymalne wykorzystanie autobusów i tramwajów jako podstawowego środka transportu. Aby ułatwić przemieszczanie się pieszym i rowerzystom, w planie ustalono też lokalizację chodnika i miejsce na ścieżkę rowerową lub ciąg pieszo-rowerowy.

Wysokość budynków ma być zróżnicowana. Wyznaczono linię zabudowy oraz strefę dla dominanty wysokościowej do 55 m. Ustalono też wysokość budynków na poziomie nie mniejszym niż 2 kondygnacje nadziemne.

Aby zapewnić właściwą obsługę komunikacyjną terenu, nie dopuszczono dostępu dla samochodów od ul. Hetmańskiej, ale wyznaczono strefę dostępu do drogi publicznej, obejmującą fragment obecnej ul. Góreckiej. Zapewniono też odpowiednią liczbę miejsc parkingowych.

W planie uwzględniono również wymagania ochrony środowiska – zapisano m.in. nakaz lokalizacji szpaleru drzew wzdłuż ciągu pieszego oraz nakaz zapewnienia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

Nowy plan, jak wszystkie tego typu dokumenty w Poznaniu, został skonsultowany z mieszkankami i mieszkańcami miasta. Jego projekt został też wyłożony do publicznego wglądu. Ustalenia planu wpisują się w „Strategię Rozwoju Miasta Poznania 2020+”, dokument zgodny jest również ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.

UMP, el

Podziel się:

Ostatnio dodane: