Poznań: Miasto kontroluje kamienice

Poznań fot. UMP
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego sprawdza stan najstarszych poznańskich kamienic. Co roku kontrolowane są budynki, które w wielu przypadkach powstały jeszcze przed II Wojną Światową lub krótko po jej zakończeniu. W 2018 r. inspektorzy PINB zbadali stan 58 kamienic.

– Inspektorzy PINB co roku, od 12 lat sprawdzają sposób utrzymania i stan techniczny najstarszych poznańskich kamienic. W latach 2007 – 2018 skontrolowali łącznie 2024 tego rodzaju obiekty – mówi Paweł Łukaszewski, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Kontrole przeprowadzane są głównie z inicjatywy pracowników PINB. W czasie inspekcji dokonywane są oględziny techniczne. Inspektorzy sprawdzają też, czy właściciele lub zarządcy budynków przeprowadzają okresowe przeglądy stanu technicznego oraz wykonują zalecania zawarte w protokołach z takich przeglądów.

W 2018 roku skontrolowano 58 poznańskich kamienic. W odniesieniu do 15 budynków inspektorzy nie stwierdzili żadnych nieprawidłowości, w przypadku pozostałych pojawiły się mniejsze lub większe uchybienia.

Wśród najczęściej pojawiających się problemów można wymienić: ubytki tynków elewacji oraz łuszczącą się farbę; uszkodzone płyty i balustrady balkonowe; spękania i ubytki ścian, nadproży i gzymsów; skorodowane i uszkodzone obróbki blacharskie oraz rynny i rury spustowe; uszkodzoną stolarkę okienną i drzwiową lub brak jej bieżącej konserwacji; uszkodzone stopnie i balustrady klatek schodowych; zagrzybione i zawilgocone klatki schodowe, korytarze i mieszkania; zły stan drewnianych stropów; zawilgocenia ścian i posadzek w piwnicach; niewłaściwy stan przewodów kominowych; zły stan pokrycia dachów; brak bieżącej konserwacji ścian klatek schodowych (odpadający tynk i farba).

– Powyższy katalog usterek niewiele różni się od nieprawidłowości stwierdzonych w latach ubiegłych. Świadczy to o tym, że wielu właścicieli i zarządców nie przeprowadza nie tylko podstawowych robót remontowych, ale także bieżącej konserwacji. Zaniedbania mają wpływ na bezpieczeństwo i obniżają walory estetyczne, często bardzo ciekawych i cennych architektonicznie, obiektów – mówi Paweł Łukaszewski. – W tym miejscu należy przypomnieć, że w świetle przepisów Prawa budowlanego – za bezpieczeństwo użytkowników obiektów budowlanych odpowiada ich właściciel, współwłaściciele lub zarządca – zaznacza Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

W wyniku przeprowadzonych w 2018 roku kontroli wszczęto 11 postępowań administracyjnych, wzywających do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Do właścicieli lub zarządców budynków skierowano 11 wezwań do przedstawienia ekspertyz technicznych, harmonogramów robót naprawczych lub dokumentów potwierdzających ich wykonanie. W przypadku 12 budynków ich właścicieli lub zarządców zobowiązano do wykonania i dostarczenia do Inspektoratu aktualnych protokołów z okresowych przeglądów stanu technicznego. W stosunku do 9 budynków wydano decyzje nakazujące usunięcie nieprawidłowości w ich stanie technicznym. Ponadto, w przypadku 6 budynków inspektorzy stwierdzili brak książki obiektu budowlanego, za której założenie i prowadzenie odpowiedzialni są właściciele lub zarządcy budynków. Zalecono ich założenie i przedłożenie w Inspektoracie.

– Poznański nadzór budowlany w dalszym ciągu będzie nie tylko reagował na wszystkie sygnały dotyczące złego stanu technicznego kamienic, ale także, w miarę posiadanych możliwości, będzie kontynuował działania o charakterze prewencyjnym – zapowiada Paweł Łukaszewski.

Autor: UMP

Podziel się: