Poznań: Miasto będzie miało nowy dokument planowania przestrzennego

Poznańscy radni jednogłośnie podczas dzisiejszej sesji przyjęli projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Poznania.

Radny Andrzej Rataj uznał głosowanie za najważniejszy punkt dzisiejszych obrad.
– Najważniejsze dzisiejsze rozstrzygnięcie to uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania, w miejsce Studium z 2014 roku – powiedział. – Nad nowym studium, kluczowym dokumentem dla planowania przestrzennego w Poznaniu, będziemy pracować aż do 2023 roku.

Obecnie obowiązujące studium zostało uchwalone zaledwie 6 lat temu, jednak miasto rozwija się na tyle dynamicznie, że w wielu obszarach jest ono już albo nieaktualne – albo niewystarczające. Dlatego niezbędne stało się uchwalenie nowych wytycznych, jeśli chodzi o kierunki rozwoju zagospodarowania przestrzennego miasta. To niezwykle ważny dokument – nie bez powodu nazywa się go konstytucją przestrzenną miasta.

– Zmieniają się oczekiwania mieszkańców, ich przyzwyczajenia oraz potrzeby, np. w zakresie dostępności terenów zielonych czy organizacji transportu publicznego. Część zapisów dotychczasowego Studium się zdezaktualizowała. Dlatego musimy ponownie odpowiedzieć na szereg pytań dotyczących struktury przestrzennej miasta i kierunków jej dalszego rozwoju – mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. – Proces tworzenia nowego dokumentu jest wieloetapowy i – co najważniejsze – transparentny oraz otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Czekają nas spotkania konsultacyjne, dyskusja publiczna, spotkania z radami osiedli. Zapraszamy do współpracy wszystkich, dla których przestrzeń miasta jest ważna.

Sporządzeniem Studium zajmuje się Miejska Pracownia Urbanistyczna. Podczas sesji rady miasta argumenty przemawiające za przystąpienia do opracowania nowej wersji dokumentu przedstawiła Elżbieta Janus, dyrektor MPU.

– Zapytaliśmy o potrzebę zmiany Studium wydziały urzędu miasta, jednostki oraz spółki miejskie. Ponad 20 z nich złożyło wnioski dotyczące swoich zadań i zamierzeń inwestycyjnych. Wzięliśmy pod uwagę także ponad 50 wniosków od podmiotów zewnętrznych, które spływały do nas od 2014 r. Wszystkie te informacje stały się dla nas bodźcem do przeprowadzenia dalszych analiz potrzeb aktualizacji dokumentu – podkreśla dyrektor Janus.

MPU wskazało 7 głównych obszarów, na które zostanie położony największy nacisk podczas prac nad nowym dokumentem. Pierwszy to zieleń miejska, w tym m.in identyfikacja i uszczegółowienie systemu zieleni miasta o elementy zieleni osiedlowej, mikroparki czy lokalne łączniki ekologiczne, a także poszukiwanie nowych przestrzeni dla lokalizacji rodzinnych ogrodów działkowych w przestrzeniach niezurbanizowanych.

Drugi to parametry zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym m.in. rewizja wyznaczonych w Studium stref lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży pow. 2000 m kw., czy analiza i weryfikacja zastosowanych w dokumencie szczegółowych funkcji i parametrów dotyczących warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

Trzeci to inwestycje celu publicznego, w tym m.in. weryfikacja wskazań terenów dla realizacji celów publicznych z zakresu zdrowia i oświaty, a także analiza i weryfikacja ustaleń dla terenu Dworca Poznań Główny.

Czwarty to komunikacja i transport, w tym m.in. weryfikacja zapisów dotyczących rozwoju układu ulic (ich klasy, kategorii, parametrów, lokalizacji oraz funkcji), uwzględnienie nowych systemów komunikacji i transportu (elektromobilność, cyfryzacja, carsharing, rowery publiczne), a także uelastycznienie zapisów Studium w zakresie projektowania i realizacji elementów układu drogowego.

Piąty to aktualizacja uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego wynikających z dokumentów miejskich, w tym m.in. weryfikacja ustaleń w oparciu o Strategię Rozwoju Miasta Poznania 2020+”.

Szósty to ochrona konserwatorska i archeologiczna, w tym m.in. weryfikacja ustaleń Studium dla zespołu fortyfikacji zewnętrznego pierścienia fortyfikacji oraz zespołu fortyfikacji wewnętrznego pierścienia fortów i ich reliktów, a także weryfikacja i uwzględnienie granic zespołów urbanistycznych i założeń urbanistycznych osiedli modernistycznych.

Siódmy to infrastruktura techniczna, w tym m.in. kwestia zagospodarowania wód opadowych oraz zabezpieczenie terenów pod zbiorniki retencyjne, konieczność weryfikacji zrealizowanych elementów infrastruktury technicznej miasta i systemu gospodarowania odpadami oraz planów rozwojowych dysponentów sieci, a także wyznaczenie stref i zasad lokalizacji dla produkcji energii odnawialnej z różnych źródeł.

Prace nad Studium ruszają już w tym miesiącu. Jeszcze w maju MPU planuję zorganizować spotkanie z przedstawicielami rad osiedli. W czerwcu z kolei ma odbyć się zbieranie wniosków i I konsultacje społeczne. Zakończenie procedury sporządzenia Studium przewidziano na 2023 r.

UMP, el

Dodaj komentarz

avatar