Poznań: Ilu uczniów nie jest objętych nauczaniem zdalnym?

Radny Andrzej Rataj zapytał o to prezydenta Poznania w swojej interpelacji. Bo z jego informacji wynika, że do końca roku szkolnego nie udało się włączyć w nauczanie zdalne wszystkich uczniów w mieście.

Zamknięcie szkół spowodowało, że wychowawcy i nauczyciele stracili kontakt z niektórymi uczniami objętymi obowiązkiem szkolnym. W kolejnych tygodniach stanu epidemii udało się nawiązać kontakt ze znaczną częścią takich uczniów, głównie dzięki intensywnym działaniom wychowawców i nauczycieli oraz współpracy jednostek pomocy społecznej i innych organów. Zagadnienie to było również przedmiotem troski władz Poznania, które szybko zwróciły uwagę na te sytuacje i podejmowały działania organizacyjne i koordynacyjne.

Zadanie nie było łatwe, głównie ze względu na brak rozwiązań systemowych na poziomie centralnym, które mogłyby zapobiec wykluczeniu edukacyjnemu oraz dałyby szkołom skuteczne narzędzia do pomocy w sytuacjach zagrożenia edukacji dziecka.

Niestety, jak zauważa radny, do końca roku szkolnego 2019/2020 nadal nie udało się nawiązać skutecznego i trwałego kontaktu z niektórymi uczniami szkół w naszym mieście.
– Uczniowie ci nie uczestniczyli w zajęciach, nie odbierali przysyłanych zadań, nie realizowali założonego zakresu materiału i treści nauczania – wylicza Andrzej Rataj. – Oznacza to, że faktycznie uczniowie ci doznali wykluczenia z systemu oświaty, przez co ich opóźnienie w rozwoju i edukacji powiększa się. Najczęściej do sytuacji takich dochodziło w przypadku dzieci pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych i z „domów przemocowych”, gdzie rodzice lub opiekunowie nie interesują się losem i edukacją dzieci.

Co będzie z tymi dziećmi, jeśli i w przyszłym roku szkolnym nauczanie nadal będzie się odbywało wyłącznie zdalnie? A przecież jest taka możliwość.
– Dlatego właściwe byłoby pilne podjęcie obecnie – w okresie wakacyjnym – działań mających na celu nawiązanie skutecznego i trwałego kontaktu z uczniami objętymi obowiązkiem szkolnym, bezpośrednio z uczniami, czy też z ich rodzicami lub opiekunami – podkreśla radny Rataj. – Działania te powinny być odpowiednio zorganizowane i skoordynowane, w szczególności powinien zostać powołany specjalny zespół na szczeblu miejskim prowadzący działania dla przywrócenia systemowi oświaty tych uczniów, którzy doznali wykluczenia edukacyjnego w wyniku ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty z powodu epidemii covid-19. W ostatnim czasie wystąpiłem zatem w tej sprawie z odpowiednią interpelacją do Prezydenta Miasta Poznania. Obecnie oczekuję na odpowiedź.

W interpelacji radny poprosił o odpowiedź między innymi na pytania, z jaką liczbą uczniów objętych obowiązkiem szkolnym nie udało się nawiązać skutecznego i trwałego kontaktu, w jaki sposób podejmowano próby nawiązania takiego kontaktu i czy w działaniach tych uczestniczyły jednostki organizacyjne pomocy społecznej, straży miejskiej i policji.

Radny chce się też dowiedzieć, w jaki sposób sklasyfikowano uczniów objętych obowiązkiem szkolnym, z którymi nie udało się nawiązać kontaktu i czy planowane są dalsze działania w tej sprawie, aby włączyć ich w system nauczania.

Mat. pras., el