Poznań: Dotacje dla samorządów. Na deszczówkę

Zarząd województwa wielkopolskiego ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które przeciwdziałają niedoborom wody w regionie. Program nosi nazwę „Deszczówka”.

Przypomnijmy, że Województwo Wielkopolskie należy do najbardziej suchych obszarów kraju przy jednoczesnym wysoko rozwiniętym rolnictwie, a więc dbanie o każdą możliwą do pozyskania wodę jest szczególnie ważne. Region nasz charakteryzuje się specyficznymi warunkami hydrologicznymi. Kluczowym problemem środowiskowym jest utrzymujący się niedobór wód powierzchniowych i podziemnych prowadzący do suszy. Zjawisko to powtarza się od kilku lat cyklicznie w Wielkopolsce.

– Samorządowy program „Deszczówka” daje możliwość zagospodarowania wód opadowych, które bardzo często bezpowrotnie odprowadzane były do gruntu lub cieków i zbiorników wodnych bez wcześniejszego ich zretencjonowania – mówi Krzysztof Grabowski, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego. – Samorząd Województwa Wielkopolskiego dostrzegając zachodzące zmiany klimatu i towarzyszące temu skrajne zjawiska pogodowe widzi konieczność realizacji programów łagodzących skutki zachodzących zjawisk. Pokrycie do 70 procent planowanej inwestycji związanej z gromadzeniem wody opadowej to ogromne wsparcie i zachęta dla samorządów do budowy pojemnych systemów magazynowania i późniejszego wykorzystania zebranej deszczówki, która wykorzystana w okresie suchym złagodzi brak opadów.

Z programu mogą skorzystać samorządy terytorialne i jednostki im podległe z Wielkopolski, by dofinansować działania zapobiegające negatywnym skutkom suszy poprzez retencjonowanie i odpowiednie wykorzystywanie wody opadowej w celu nawadniania terenów zielonych na terenie województwa oraz wykonywania systemów (podziemnego lub naziemnego) magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie.

Kwota dofinansowania wynosi maksymalnie 70 proc. poniesionych, udokumentowanych kosztów kwalifikowalnych, które zostały ujęte we wniosku – jednak nie więcej niż 50 000 zł. Pozostała kwota zadania musi być zabezpieczona przez wnioskodawcę.

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się m. in.: zakup zbiornika magazynującego wodę, wykonanie usług budowlanych, zakup materiałów budowlanych, wykonanie systemów rozprowadzających wodę i nawadniających wraz ze sterownikami oraz zakup materiałów do wykonania systemów nawadniających.

Przy ocenie wniosków brane będą pod uwagę następujące kryteria: planowana ilość wody do zmagazynowania, zgodność wniosku z celami programu, zasadność przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania w odniesieniu do planowanych działań, wysokość wkładu finansowego z budżetu samorządu terytorialnego lub jednostki mu podległej w kosztach kwalifikowalnych, sposób zagospodarowania wody oraz wielkość nawadnianej powierzchni.

Wnioski o dofinansowanie wraz załącznikami należy składać do 17 lipca 2020. Szczegóły znajdują się na stronie.

W budżecie województwa na realizację programu zaplanowano 2 000 000 zł.

UMWW, el