Jak poinformowały władze miasta, prace przy projekcie uchwały krajobrazowej dla Poznania dobiegają końca. A to oznacza, że wkrótce będziemy mieli kolejne narzędzie do uporządkowania przestrzeni miasta. Tylko czy skuteczne…?

– Dzięki uchwale krajobrazowej będziemy mogli wyeliminować z naszego otoczenia nieestetyczne banery, krzykliwe szyldy oraz inne elementy powodujące dewastację krajobrazu miejskiego – mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. – Dużą wartością tego dokumentu jest fakt, że od początku powstaje on przy aktywnym uczestnictwie m.in. mieszkańców, rad osiedli i przedsiębiorców. Dziękuję wszystkim za tak ogromne zaangażowanie w proces tworzenia tej niezwykle istotnej uchwały, która nie tylko poprawi jakość życia w naszym mieście, ale wpłynie także na jego wizerunek i rozwój.

Zanim uchwałą krajobrazową zajmą się poznańscy radni, co nastąpi mniej więcej w połowie roku, z dokumentem mogą się zapoznać wszyscy poznaniacy. Zresztą nie pierwszy raz: projekt uchwały był już kilkakrotnie upubliczniony: po raz pierwszy pod koniec 2017 roku i ponownie w 2018 roku. natomiast w 2019 roku odbyły się konsultacje społeczne.

– Do tej pory zgłoszono blisko 530 uwag, z których część znalazła się w aktualnej wersji dokumentu – podkreśla Piotr Libicki, pełnomocnik prezydenta ds. estetyki miasta, plastyk miejski. – Do Wydziału Urbanistyki i Architektury, w trakcie prac nad projektem uchwały, wpłynęło także blisko 600 wniosków dotyczących reklam i szyldów planowanych do umieszczenia w przestrzeni publicznej. Były one na bieżąco konfrontowane z zapisami projektu.

Do 6 marca z aktualnymi zapisami projektu uchwały krajobrazowej można się zapoznać na stronie internetowej miasta. Mieszkańcy mogą też zgłaszać swoje uwagi przez cały okres wyłożenia, a także w ciągu 14 dni od jego zakończenia – do 21 marca 2021 roku. Można je wysyłać pocztą tradycyjną na adres Wydziału Urbanistyki i Architektury, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, a także mailowo na adres: krajobrazowa@um.poznan.pl.

Co zawiera projekt poznańskiej uchwały krajobrazowej?

Poznań ma zostać podzielony na cztery obszary. Pierwszy z nich to obszar staromiejski, który obejmuje Stary Rynek i okolice oraz Chwaliszewo i Śródkę. Drugi to obszar centrum i historycznych dzielnic, odpowiadający nieco poszerzonej strefie ochrony konserwatorskiej. Kolejny to obszar zurbanizowany, obejmujący osiedla mieszkaniowe oraz założenia usługowe i przemysłowe. Ostatni obszar to obszar przyrodniczy, wpisujący się w klinowo-pierścieniowy system zieleni.

Największe nośniki reklamowe – billboardy – w maksymalnym rozmiarze (18 m kw.) dopuszczone zostały tylko w obszarze zurbanizowanym i na skrajach obszaru obejmującego centrum i historyczne dzielnice – przy drogach głównych i głównych ruchu przyspieszonego. Słupy ogłoszeniowo-reklamowe oraz tzw. citylighty będą dopuszczone we wszystkich obszarach, ale w obszarze staromiejskim z ograniczeniami.

Niemal całkowicie zakazane zostały za to wielkoformatowe banery. Mogą się pojawić tylko na rusztowaniach w czasie prowadzonego remontu elewacji. Dopuszczalne nadal będą murale reklamowe na ścianach szczytowych budynków – z ograniczeniem ich wielkości w zależności od strefy.

Katalog możliwości, jakie uchwała zapewnia przedsiębiorcom, którzy chcą wywiesić szyld, jest bardzo szeroki. Są w nim m.in. szyldy semaforowe, szyldy tradycyjnie umieszczane nad oknami, tablice zbiorcze i pylony. Największa forma szyldu – pylon o maksymalnej wysokości do 25 m (czyli aż o 10 m niższy, niż stosowane obecnie) może pojawić się tylko przy budynkach o powierzchni zabudowy powyżej 15 tys. m² i tylko w ramach obszaru zurbanizowanego.

Dokument reguluje również zasady dotyczące budowania ogrodzeń: powinny być ażurowe, nie można stawiać ich np. z betonowych prefabrykatów. Ponadto określa warunki lokalizowania obiektów małej architektury: nie mogą przekraczać wysokości 5 m.

Uchwała określa także terminy dostosowania do obowiązujących w mieście zakazów, zasad i warunków określonych w uchwale. W przypadku nośników reklamowych są one różne dla poszczególnych części miasta. Dla obszaru staromiejskiego – 12 miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały, centrum i historycznych dzielnic – 24 miesiące, zurbanizowanego – 36 miesięcy, przyrodniczego – 24 miesiące.

Dla ogrodzeń pełnych wykonanych z prefabrykowanych betonowych przęseł lub blachy okres adaptacji do zapisów uchwały wynosi 5 lat od wejścia w życie. Pozostałe rodzaje ogrodzeń nie wymagają dostosowania, podobnie jak obiekty małej architektury.

UMP