Poznań: Będzie mniej reklam! Projekt uchwały krajobrazowej już jest

fot. Sławek Wąchała

Ma precyzyjnie określić między innymi zasady montażu reklam, małej architektury i ogrodzeń – czyli uporządkować przestrzeń publiczną. Projekt uchwały krajobrazowej, już z uwzględnionymi uwagami mieszkańców, już został ponownie wyłożony do wglądu.

Z projektem uchwały można było się zapoznać w lutym i marcu, a także zgłosić swoje uwagi – wpłynęło ich około 160. W większości dotyczyły one dopuszczenia obiektów reklamowych o większych powierzchniach i wymiarach, wydłużenia okresów dostosowawczych czy wprowadzenia nowych definicji do dokumentu lub doprecyzowania już istniejących. Część uwag odnosiła się do ewentualnych skutków planowanych regulacji w tym m.in. swobody prowadzenia działalności gospodarczej, prawa do dysponowania nieruchomością, a w szczególności sposobu jej zagospodarowania, równego traktowania czy ochrony praw nabytych.

Uwagi skonfrontowano z zapisami uchwały i podjęto decyzję o uwzględnieniu części z nich w projektowanych przepisach.
– Poznaniacy cenią sobie porządek i estetykę. Uchwała krajobrazowa to skuteczne narzędzie służące poprawie jakości przestrzeni publicznej. Zależało nam na tym, by w prace nad tym dokumentem włączyli się zarówno mieszkańcy, rady osiedli, jak i firmy reklamowe, przedsiębiorcy czy społecznicy. Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w te działania – mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. – Po wejściu w życie uchwała pozwoli wyeliminować z przestrzeni miasta krzykliwe i chaotyczne reklamy oraz inne elementy powodujące dewastację krajobrazu.

Zanim dokument z poprawkami trafi do Biura Rady Miasta, zgodnie z wymogiem ustawowym, został ponownie wyłożony do publicznego wglądu. Od dziś do 12 listopada można się zapoznać z aktualnymi zapisami projektu uchwały krajobrazowej na stronach internetowych miasta.

Uwagi można zgłaszać przez cały okres wyłożenia, a także w ciągu 14 dni od jego zakończenia – w nieprzekraczalnym terminie do 28 listopada pocztą tradycyjną na adres Wydziału Urbanistyki i Architektury, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań oraz mailowo na adres: krajobrazowa@um.poznan.pl.

W korespondencji należy podać imię, nazwisko i adres zamieszkania lub w przypadku osoby prawnej – nazwę i adres siedziby, a także treść uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Co zawiera aktualny projekt uchwały?

Według zapisów zawartych w wykładanym do publicznego wglądu dokumencie Poznań ma zostać podzielony na cztery obszary. Pierwszy z nich to obszar staromiejski, który obejmuje Stary Rynek i okolice oraz Chwaliszewo i Śródkę. Drugi to obszar centrum i historycznych dzielnic, odpowiadający nieco poszerzonej strefie ochrony konserwatorskiej. Kolejny, to obszar zurbanizowany, obejmujący osiedla mieszkaniowe oraz założenia usługowe i przemysłowe oraz obszar przyrodniczy wpisujący się w klinowo-pierścieniowy system zieleni.

Największe nośniki reklamowe – billboardy – w maksymalnym rozmiarze (18 m kw.) dopuszczone zostały tylko w obszarze zurbanizowanym i na skrajach obszaru obejmującego centrum i historyczne dzielnice – przy drogach głównych i głównych ruchu przyspieszonego. Słupy ogłoszeniowo-reklamowe oraz tzw. citylighty będą dopuszczone we wszystkich obszarach, ale w obszarze staromiejskim z ograniczeniami.

Niemal całkowicie zakazane zostały za to wielkoformatowe banery. Mogą się pojawić tylko na rusztowaniach w czasie prowadzonego remontu elewacji. Dopuszczalne nadal będą murale reklamowe na ścianach szczytowych budynków – z ograniczeniem ich wielkości w zależności od strefy.

Katalog możliwości, jakie uchwała zapewnia przedsiębiorcom, którzy chcą wywiesić szyld, jest bardzo szeroki. Są w nim m.in. szyldy semaforowe, szyldy tradycyjnie umieszczane nad oknami, tablice zbiorcze i pylony. Największa forma szyldu – pylon o maksymalnej wysokości do 25 m (czyli aż o 10 m niższy, niż stosowane obecnie) może pojawić się tylko przy budynkach o powierzchni zabudowy powyżej 15 tys. m kw. i tylko w ramach obszaru zurbanizowanego.

Dokument reguluje również zasady dotyczące budowania ogrodzeń: powinny być ażurowe, nie można stawiać ich np. z betonowych prefabrykatów. Ponadto określa warunki lokalizowania obiektów małej architektury: nie mogą przekraczać wysokości 5 m.

Uchwała określa także terminy dostosowania do obowiązujących w mieście zakazów, zasad i warunków określonych w uchwale. W przypadku nośników reklamowych są one różne dla poszczególnych części miasta. Dla obszaru staromiejskiego oraz terenów położonych w granicach pasa drogowego w obrębie całego miasta – 12 miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały, centrum i historycznych dzielnic – 2 lata, zurbanizowanego i przyrodniczego – 5 lat z wyłączeniem obiektów lub obszarów indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków, dla których ustalono termin 2 lat na dostosowanie.

Dla ogrodzeń pełnych wykonanych z prefabrykowanych betonowych przęseł lub blachy okres adaptacji do zapisów uchwały wynosi 5 lat od wejścia w życie. Pozostałe rodzaje ogrodzeń nie wymagają dostosowania, podobnie jak obiekty małej architektury.

Źródło: UMP


Warning: Undefined variable $style in /home/klient.dhosting.pl/siergiejpoz/tenpoznan.pl/public_html/wp-content/plugins/ad-inserter-pro/class.php on line 4978