Poznań: Absolutorium dla zarządu województwa i odwołanie Marzeny Wodzińskiej

Marek Woźniak fot. UMWW
Podczas dzisiejszej sesji sejmiku radni udzielili zarządowi województwa wielkopolskiego absolutorium z wykonania budżetu województwa w 2019 roku, podjęli też uchwałę o przyjęciu rezygnacji Marzeny Wodzińskiej, członkini zarządu.

„Za” przyjęcie absolutorium było 25 radnych, 8 radnych głosowało przeciw, nikt się nie wstrzymał. Głosowanie poprzedziła debata nad raportem o stanie województwa i udzielenie wotum zaufania zarządowi.

– Mamy satysfakcję z dobrze wykonanego budżetu za ubiegły rok – podkreślił marszałek Marek Woźniak. – I dobrze ocenionego przez Regionalną Izbę Obrachunkową. To dobrze zainwestowane w rozwój Wielkopolski pieniądze! To także ostatni przewidywalny budżet, w warunkach dość stabilnej sytuacji. Jaki będzie następny, czas pokaże.

Budżet Wielkopolski w 2019 roku to dochody w wysokości 1.548.874.151,99 zł i przychody na poziomie 169.386.401,08 zł. Wydatki osiągnęły 1.577.343.407,27 zł, natomiast rozchody to 30.000.000,00 zł. Na dochody budżetu województwa w 55% składają się wpływy z podatków PI i CIT. W 33% są to dotacje celowe, resztę stanowi subwencja ogólna i pozostałe dochody.

W strukturze wydatków najwięcej środków przeznaczonych zostało na transport i komunikację – 47,5% (749,6 mln zł), ochrona zdrowia i pomoc społeczna to 18,3% (289,0 mln zł), wydatki na kulturę stanowią 9,6% (150,6 mln zł), a na oświatę 7,4% (116,1 mln zł).

Zeszłoroczne wydatki majątkowe w ramach krajowych pasażerskich przewozów kolejowych wyniosły 174,4 mln zł. W ramach tej kwoty zakupiliśmy m.in. 7 sztuk nowych pięcioczłonowych EZT (166,6 mln zł). Drogowe wydatki majątkowe to 163,3 mln zł. Wśród inwestycji znajdują się: rozbudowa drogi nr 123 (na odc. od skrzyżowania w m. Huta Szklana do końca obszaru zabudowanego m. Kuźnica Żelichowska (19,4 mln zł), rozbudowa drogi nr 194 na odc. Wyrzysk – Osiek nad Notecią (17,0 mln zł), a także budowa obwodnicy Gostynia 14,4 mln zł.

Wydatki majątkowe w ochronie zdrowia to 185,9 mln zł. W ubiegłym roku zakończono inwestycje w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu, obejmujące przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce (7,0 mln zł). Zrealizowano Zakup sprzętu medycznego i mebli medycznych dla Ośrodka Radioterapii w Pile (7,0 mln zł) oraz Modernizację pomieszczeń Zakładu Radiologii 4,7 mln zł. Wśród większych inwestycji w trakcie realizacji znajdują się: Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Poznaniu (79,1 mln zł), Wyposażenie środowisk informatycznych – Elektroniczna Dokumentacja (31,3 mln zł); Ochrona przeciwpożarowa obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu (9,5 mln zł) oraz Kompleksowa termomodernizacja budynków Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu (6,1 mln zł).

W zakresie kultury zeszłoroczne wydatki majątkowe to 21,8 mln zł, w tym: Przebudowa i rozbudowa Domu Kultury Oskard (CKIS Konin) warta 5,8 mln zł, Konserwacja, rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo Parkowego w Lewkowie (2,6 mln zł), a także modernizacja pomnika ofiar obozu zagłady Kulmhof – 2,6 mln zł.

Warto dodać, że Fitch Ratings w kwietniu tego roku zaktualizował rating województwa – międzynarodowy długoterminowy: A – z perspektywą stabilną; krajowy długoterminowy: AAA(pol) z perspektywą stabilną. Rating Wielkopolski jest ograniczony ratingiem Polski. W ocenie Fitch – zdolność kredytowa Wielkopolski ma margines bezpieczeństwa, pozwalający województwu utrzymać ratingi na dotychczasowym poziomie, pomimo negatywnych skutków gospodarczych wywołanych epidemią wirusa SARS-CoV-2.

Dobre wnioski dla naszych finansów przynosi również kontrola Najwyższej Izby Kontroli (NIK) przeprowadzona w ubiegłym roku 2019 roku, dotycząca zarządzania długiem i płynnością w latach 2017-2019. W ocenie NIK województwo wielkopolskie skutecznie zarządzało długiem. Kontrola wykazała również, że województwo efektywnie gospodarowało wolnymi środkami budżetu.

Podczas dzisiejszej sesji sejmiku radni podjęli też uchwałę o przyjęciu rezygnacji członkini zarządu Marzeny Wodzińskiej ze skutkiem na dzień 2 lipca przy jednoczesnym zwolnieniu jej z pełnienia obowiązków do tego dnia.

Rezygnację Marzeny Wodzińskiej poprzedził wniosek marszałka Marka Woźniaka do przewodniczącej sejmiku o jej odwołanie z funkcji.
– Odwołanie to jest konieczne, aby w obszarze objętym do tej pory zakresem kompetencji, obowiązków i aktywności członka zarządu Marzeny Wodzińskiej usprawnić nadzór i zwiększyć efektywność urzędu marszałkowskiego i podległych jednostek, poprawić stan relacji międzyludzkich wewnątrz i na zewnątrz urzędu marszałkowskiego, a także udrożnić kanały komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej – uzasadnił swój wniosek marszałek. – Dokonanie zmiany na tym stanowisku pozwoli ograniczyć istniejące ryzyka i poprawić funkcjonowanie samorządu we wskazanym obszarze.

Marzena Wodzińska była członkiem zarządu województwa wielkopolskiego od 1 grudnia 2014 roku. Zgodnie z przepisami, kolejna osoba na to stanowisko powinna zostać wybrana w ciągu miesiąca. Nieoficjalnie mówi się, że ma nią być radna Paulina Stochniałek.

UMWW, el

Podziel się: