W 2019 roku Poznań wyda ponad miliard złotych inwestycję. Najwięcej pieniędzy przeznaczonych zostanie na drogi oraz komunikację miejską. Wzrosną również wydatki na oświatę, bezpieczeństwo i kulturę. Zwiększą się wpływy z PIC i CIT. W planie budżetu przewidziano jednak, aż 525 milionów złotych deficytu.

W przyszłym roku dochody miasta będą wyższe – w porównaniu z obecnymi – o ponad 4 procent. Głównym ich źródłem będą wpływy z podatków PIT i CIT, które od czterech lat systematycznie rosną. W 2019 r. do miejskiej kasy ma z nich wpłynąć ponad 1,3 mld zł, o niemal 15 procent więcej, niż obecnie. Zwiększy się również kwota dofinansowania z Unii Europejskiej. Poznań dostanie 95 mln zł.

Wydatki miasta wzrosną o 13,4 proc. do kwoty 4,3 mld zł – głównie z powodu inwestycji. Wydatki bieżące wyniosą 3,3 mld zł. To o 4,5 proc. więcej w ujęciu r/r. Wzrost ten jest w dużej mierze pochodną decyzji władz centralnych. Wynika on m.in. ze zmian w systemie edukacji, takich jak dodatkowy rocznik w pierwszych klasach szkół średnich, wzrostu wynagrodzeń nauczycieli, zwiększenia minimalnej płaci i stawki godzinowej. Dodatkowym czynnikiem generującym znaczny zwiększenie wydatków bieżących jest znaczny wzrost cen energii.

Najwięcej, bo niemal 1,3 mld zł, miasto wyda na drogi i komunikację zbiorową. To niemal 36 procent więcej niż obecnie. Porównywalną kwotę – 1,2 mld zł – przeznaczymy na oświatę. Na zdrowie i politykę społeczną w projekcie budżetu przeznaczono 658 mln. zł, a na bezpieczeństwo mieszkańców 92 mln.

– W projekcie znalazły się zarówno duże, ogólnomiejskie inwestycje, jak i cały szereg mniejszych, ale równie oczekiwanych przez mieszkańców, istotnych dla ich codziennego życia – podkreśla Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. – Będziemy dalej tworzyć jak najlepsze warunki do życia, zachęcające do zamieszkania w Poznaniu. Dbamy przede wszystkim o poprawę jakości przestrzeni publicznej, stąd w budżecie Miasta zaplanowano projekty rewitalizacyjne, takie jak przebudowa ul. Św. Marcin i rewaloryzacja placu Kolegiackiego. Duże środki zainwestujemy w infrastrukturę transportu zbiorowego i w sferę społeczną: oświatę, politykę społeczną i zdrowotną, sport czy kulturę. Zwiększymy też wydatki na mieszkalnictwo komunalne, co pozwoli na stopniowe rozwiązywanie problemów lokalowych znacznej liczby poznaniaków. 

Zwiększone zostały również wydatki na kulturę i ochronę dóbr kultury. W 2019 roku wyniosą one 151 mln zł, czyli o 16,7 proc. więcej niż obecnie. Aż 100 mln zł Poznań przeznaczy na sport i turystykę. O ponad 12 procent wzrośnie kwota, jaką miasta wyda na gospodarkę przestrzenną i gospodarowanie nieruchomościami (113 mln). W projekcie budżetu zaplanowano też 30 mln zł na mieszkalnictwo i 176 mln zł na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska.

Projekt budżetu został zaplanowany z deficytem w wysokości 525 mln zł. 

– W działalności Miasta nie jest on niczym nowym, zwłaszcza, że stanowi pochodną skali realizowanych inwestycji – mówi Barbara Sajnaj, skarbnik miasta. – Jednym ze źródeł finansowania deficytu są zaplanowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 867 mln zł. Prognozuje się, że zadłużenie na koniec 2019 roku wyniesie 1,926 mln zł. Co ważne, obciążenie budżetu z tytułu obsługi zadłużenia w relacji do dochodów nie przekroczy dopuszczalnych wskaźników ustawowych. 

Zaktualizowano również Wieloletnią Prognozę Finansową – dokument, który wyznacza ramy finansowe uchwał budżetowych w kolejnych latach. Zaplanowano w nim, że od 2018 do 2021 roku Poznań przeznaczy na inwestycję ponad 3,4 mld zł.

Autor: UMP