Ostrów: Unijne dotacje na drogę rowerową i nowe pracownie w szkołach

W Chojęcinie powstanie nowa droga rowerowa, a w Ostrzeszowie – nowe pracownie w dwóch zespołach szkół zawodowych. Marszałek Marek Woźniak podpisze dziś dwie umowy o dofinansowanie tych inwestycji.

Gmina Bralin otrzyma ponad 917 tys. zł dofinansowania na budowę drogi pieszo-rowerowej w Chojęcinie. Wartość całej inwestycji to prawie 1,35 mln zł.

Dzięki udzielonemu wsparciu finansowemu gmina zrealizuje ważny dla mieszkańców Chojęcina projekt. Jego celem jest poprawa bezpieczne rowerzystów, co spowoduje ograniczenie ruchu samochodowego, a w konsekwencji – poprawę jakości powietrza na obszarze objętym inwestycją. Jej zakres obejmuje nie tylko budowę drogi pieszo-rowerowej, ale także wiaty rowerowej i rozbudowę oświetlenia ulicznego oraz prac związanych m.in. z przebudową istniejących zjazdów publicznych i indywidualnych, oznakowaniem poziomym i pionowym oraz wprowadzenie zmian w istniejącym oznakowaniu.

Nie mniejszą uwagę Samorząd Województwa Wielkopolskiego poświęca kształceniu zawodowemu, mając na uwadze potrzeby regionalnego rynku pracy. Umowa podpisywana z powiatem ostrzeszowskim ma na celu właśnie wsparcie kształcenia zawodowego – projekt wart ponad 2,9 mln złotych otrzyma wsparcie w ramach WRPO 2014+ w wysokości blisko 2,5 mln zł.

Udzielone dofinansowanie przyczyni się do poprawy jakości kształcenia w Zespole Szkół Nr 1 i Zespole Szkół Nr 2 w Ostrzeszowie poprzez utworzenie nowych pracowni kształcenia zawodowego oraz zakup sprzętu dydaktycznego i wyposażenia. W ten sposób poprawi się stan infrastruktury edukacyjnej na terenie powiatu ostrzeszowskiego.

W ZS nr 1 kotłownia zostanie zaadaptowana na sale dydaktyczne kształcenia zawodowego, a w ZS nr 2 powstaną pracownie programistyczne, zostaną także odpowiednio wyposażone pracownie teoretycznej i praktycznej nauki zawodów. Doposażone lub nowo utworzone pracownie wykorzystywane będą do kształcenia uczniów w następujących zawodach: w ZS Nr 1: technik budownictwa, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz-tynkarz, betoniarz zbrojarz, technik technologii drewna, stolarz, tapicer, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik kelnerstwa, kucharz, barman, barista; z kolei w ZS Nr 2: technik programista, teleinformatyk. Realizacja projektu już trwa, a zakończy
się w sierpniu 2022 r.

UMWW

Podziel się:

Ostatnio dodane: