Nowe wnioski paszportowe. Zmiany wchodzą w życie 19 lipca!

Od 19 lipca 2019 r. będą przyjmowane wyłącznie wnioski o wydanie dokumentu paszportowego zgodne z nowym wzorem. Stare druki przestaną obowiązywać. Nowe formularze dostępne będą we wszystkich punktach przyjęcia wniosku o wydanie dokumentu paszportowego na terenie województwa wielkopolskiego.

Opublikowane rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lipca 2019 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów paszportowych, ma na celu dostosowanie wniosków do zmian, jakie wprowadziła ustawa wdrażająca RODO. Od 19 lipca 2019 r. obowiązywać będzie nowy wzór wniosku o wydanie dokumentu paszportowego, w którym m.in.:

  • osoby przebywające na stałe w Polsce wskazują wyłącznie adres do korespondencji, nie ma obowiązku wskazywania miejsca stałego pobytu,
  • miejsce stałego pobytu podają wyłącznie osoby ubiegające się o paszport tymczasowy na powrót do miejsca stałego pobytu,
  • istnieje możliwość wyboru sposobu (telefon lub e-mail) powiadomienia o możliwości odbioru paszportu,
  • zawarte zostało oświadczenie wnioskodawcy o odpowiedzialności karnej za zatajenie prawdy lub podanie nieprawdy w składanym wniosku,
  • zrezygnowano z obowiązku określania rysopisu i informacji o znakach szczególnych wnioskodawcy.

Ponadto zmienione rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentów paszportowych stanowi, że w przypadku małoletnich do 18 roku życia nie ma obowiązku przedstawiania legitymacji szkolnej jako dokumentu uprawniającego do ulgi. Zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty, osoby małoletnie do 18 roku życia podlegają obowiązkowi szkolnemu. Legitymację szkolną lub studencką winny okazać wyłącznie osoby uczące, które ukończyły 18 lat.

Przykładowo wypełniony nowy wzór wniosku o wydanie dokumentu paszportowego oraz inne informacje dotyczące trybu wnioskowania o paszport dostępne są na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Uwaga: nie ma możliwości wcześniejszego pobrania wniosku paszportowego ze strony internetowej, wniosek należy złożyć na druku wniosku dostępnym w organach paszportowych.

mat. pras.

Podziel się: